Rådet för ekonomiska och finansiella frågor

Konstellationen ansvarar för bland annat eurosamarbetet.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), även känt som Ekofinrådet och formellt rådet (ekonomiska och finansiella frågor), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens finans- och budgetpolitik.[1] Det sammanträder i regel en gång i månaden och består vanligtvis av medlemsstaternas ekonomi- eller finansministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras. Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[2] Konstellationen lagstiftar normalt i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, utom i skattefrågor.[3] Arbetet inom rådet för ekonomiska och finansiella frågor bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

Ekofinrådet ansvarar för att samordna den ekonomiska politiken inom unionen och utarbeta unionens budget varje år tillsammans med Europaparlamentet. När rådet beslutar om frågor som rör eurosamarbetet får endast euroområdets ekonomi- och finansministrar delta i omröstningar. Normalt sammanträder dessa ekonomi- och finansministrar ensamma i den så kallade Eurogruppen dagen innan Ekofins sammanträden.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor är jämte rådet för jordbruk och fiske en av de äldsta konstellationerna.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Beslut av rådet (Allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (2009/878/EU)”. EUT L 315, 2.12.2009, s. 46-47. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0878. 
  2. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ ”Rådskonstellationer”. Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/. Läst 26 juli 2014. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.