Öppna huvudmenyn
Konstellationen ansvarar för bland annat Europeiska rådets förberedelser.

Rådet för allmänna frågor (engelska: General Affairs Council, GAC), även känt som allmänna rådet och formellt rådet i konstellationen allmänna frågor eller rådet (allmänna frågor), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete.[1] Det sammanträder i regel en gång i månaden och består vanligtvis av medlemsstaternas EU- eller utrikesministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras, men normalt deltar kommissionsledamoten med ansvar för interinstitutionella förbindelser. Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[2] Konstellationen fattar beslut om frågor som rör flera av unionens politikområden, till exempel unionens utvidgning, den fleråriga budgetramen och andra institutionella eller administrativa frågor.[3]

Därutöver ansvarar konstellationen för att, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets sammanträden. Detta innefattar att behandla de frågor som Europeiska rådet har förelagt Europeiska unionens råd.[4] Arbetet inom rådet för allmänna frågor bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

Konstellationen är jämte rådet för utrikes frågor den enda konstellation som omnämns direkt i unionens fördrag och inrättades genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.[3] Dessförinnan existerade istället rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Beslut av rådet (Allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (2009/878/EU)”. EUT L 315, 2.12.2009, s. 46-47. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0878. 
  2. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ [a b] ”Artikel 16.6 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  4. ^ ”Rådskonstellationer”. Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/. Läst 26 juli 2014. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.