Öppna huvudmenyn
Konstellationen ansvarar för bland annat rymdfrågor.

Rådet för konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor, även känt som konkurrenskraftsrådet, inremarknadsrådet, industrirådet eller forskningsrådet och formellt rådet (konkurrenskraft), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör den inre marknaden samt industri-, forsknings- och rymdfrågor.[1] Det sammanträder i regel fem till sex gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas närings- eller forskningsministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras. Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[2] Konstellationen lagstiftar normalt i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.[3] Arbetet inom rådet för konkurrenskraft bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

Rådet för konkurrenskraft bildades i juni 2002 efter en sammanslagning av tre tidigare konstellationer för inre marknaden, industri respektive forskning. Syftet var att öka enhetligheten och samordningen mellan de olika politikområdena för att stärka konkurrenskraften.[3] Rymdfrågor tillkom som en konsekvens av Lissabonfördraget.[4]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Beslut av rådet (Allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (2009/878/EU)”. EUT L 315, 2.12.2009, s. 46-47. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0878. 
  2. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ [a b] ”Rådskonstellationer”. Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/. Läst 26 juli 2014. 
  4. ^ ”Europeiska rådets beslut av den 16 september 2010 om ändring av förteckningen över rådskonstellationer (2010/594/EU)”. EUT L 263, 6.10.2010, s. 12. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0594. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.