Konstellationen ansvarar för bland annat jordbrukspolitiken.

Rådet för jordbruk och fiske (engelska: Agriculture and Fisheries Council, AGRIFISH), även känt som jordbruksrådet eller fiskerådet och formellt rådet (jordbruk och fiske), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens jordbruks- och fiskeripolitik.[1] Det sammanträder i regel en gång i månaden och består vanligtvis av medlemsstaternas jordbruks- eller landsbygdsministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras. Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[2] Konstellationen lagstiftar normalt i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.[3] Sammanträdena är vanligtvis uppdelade i tre delar; jordbruksfrågor, fiskerifrågor samt livsmedelssäkerhet och veterinära frågor. Arbetet inom rådet för jordbruk och fiske bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper) och, i jordbruksfrågor, särskilda jordbrukskommittén. Särskilda jordbrukskommittén inrättades på 1960-talet för att bereda den stora mängden frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rådet för jordbruk och fiske är jämte rådet för ekonomiska och finansiella frågor en av de äldsta konstellationerna.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Beslut av rådet (Allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (2009/878/EU)”. EUT L 315, 2.12.2009, s. 46-47. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0878. 
  2. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ ”Rådskonstellationer”. Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/. Läst 26 juli 2014. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.