Polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Den här artikeln behandlar det historiska samarbetet kring polis och straffrätt inom EU:s tredje pelare. För de nuvarande politikområdena, se polissamarbete inom Europeiska unionen och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen.

Polissamarbete och straffrättsligt samarbete (PSS) var den tredje av Europeiska unionens tre pelare 1993–2009 och utgjorde en egen juridisk person. Samarbetet inkluderade bland annat polissamarbete genom Europol och straffrättsligt samarbete genom Eurojust. Särskilda bestämmelser gällde för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Till exempel kunde lagförslag initieras på förslag av medlemsstaterna, och inte enbart kommissionen.

Innan Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 kallades den tredje pelaren för rättsliga och inrikes frågor (RIF). Genom Amsterdamfördraget överfördes politikområdena illegal invandring, visum, asyl och civilrättsligt samarbete till den överstatliga första pelaren, Europeiska gemenskaperna. I den tredje pelaren kvarstod polissamarbete och straffrättsliga samarbetet, och därav namnbytet. Genom Lissabonfördraget upphörde pelarstrukturen och ersattes av en enda juridisk person, Europeiska unionen. Därmed upplöstes PSS den 1 december 2009, och ersattes av två separata politikområden, polissamarbete och straffrättsligt samarbete, inom ramen för området med frihet, säkerhet och rättvisa.

Inom rådet var rådet för rättsliga och inrikes frågor ansvarigt för den tredje pelaren.

Se ävenRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.