Naturreservat

skyddat naturområde
Heuckenlock är ett tre kilometer långt naturreservat längs med floden Elbe i Tyskland.

Naturreservat är naturområden som skyddats av myndigheter eller markägare för att långsiktigt bevara natur som av något skäl anses värdefull. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för friluftslivet, floran, faunan, fungan eller är av intresse ur geologiska eller naturmiljömässiga perspektiv. Begreppets innebörd varierar mellan olika länder.

De moderna naturreservatens ursprung går tillbaka till medeltiden, då markägare satte av områden som viltreservat för att skydda de djur de själva jagade. Först på 1800-talet uppstod tanken att avsätta reservat för att skydda djuren från att dö ut.[1]

Naturreservat i världenRedigera

Det finns mer än 100 000 skyddade områden i världen som täcker cirka 11,5 procent av jordens landyta och 0,5 procent av haven.[2] Runtom i världen kan naturreservat bildas av regeringar (till exempel i Storbritannien) eller av privata markägare (inklusive intresseorganisationer och forskningsinstitut), både nationella och internationella. International Union for Conservation of Nature kategoriserar strikta naturreservat som "Ia". Det äldsta naturreservatet torde vara ett skyddat naturområde på Sri Lanka omkring 200 f.Kr.[källa behövs]

Naturreservat i EnglandRedigera

I England bildas naturreservat av regeringen. I mars 2004 fanns det 215 nationella naturreservat (NNR) utspridda från Lindisfarne i Northumberland i norr till The Lizard i Cornwall i sydväst.

Naturreservat i SverigeRedigera

Naturreservat i Sverige år 2011 [3]
Län Antal Totalt
(ha)
Land
(ha)
Blekinge 96 &&&&&&&&&&017859.&&&&&017 859 &&&&&&&&&&&08685.&&&&&08 685
Dalarna 245 &&&&&&&&&0245002.&&&&&0245 002 &&&&&&&&&0236432.&&&&&0236 432
Gotland 114 &&&&&&&&&&071433.&&&&&071 433 &&&&&&&&&&011627.&&&&&011 627
Gävleborg 160 &&&&&&&&&&030629.&&&&&030 629 &&&&&&&&&&019812.&&&&&019 812
Halland 151 &&&&&&&&&&020593.&&&&&020 593 &&&&&&&&&&012252.&&&&&012 252
Jämtland 96 &&&&&&&&&0520484.&&&&&0520 484 &&&&&&&&&0490016.&&&&&0490 016
Jönköping 120 &&&&&&&&&&019479.&&&&&019 479 &&&&&&&&&&017323.&&&&&017 323
Kalmar 179 &&&&&&&&&&048400.&&&&&048 400 &&&&&&&&&&024105.&&&&&024 105
Kronoberg 109 &&&&&&&&&&020036.&&&&&020 036 &&&&&&&&&&013801.&&&&&013 801
Norrbotten 312 &&&&&&&&01925518.&&&&&01 925 518 &&&&&&&&01781771.&&&&&01 781 771
Skåne 233 &&&&&&&&&&071994.&&&&&071 994 &&&&&&&&&&022709.&&&&&022 709
Stockholm 268 &&&&&&&&&0121316.&&&&&0121 316 &&&&&&&&&&046966.&&&&&046 966
Södermanland 133 &&&&&&&&&&045979.&&&&&045 979 &&&&&&&&&&014607.&&&&&014 607
Uppsala 137 &&&&&&&&&&037652.&&&&&037 652 &&&&&&&&&&024302.&&&&&024 302
Värmland 132 &&&&&&&&&&093499.&&&&&093 499 &&&&&&&&&&042051.&&&&&042 051
Västerbotten 243 &&&&&&&&&0828309.&&&&&0828 309 &&&&&&&&&0760715.&&&&&0760 715
Västernorrland 148 &&&&&&&&&&031416.&&&&&031 416 &&&&&&&&&&023769.&&&&&023 769
Västmanland 90 &&&&&&&&&&023827.&&&&&023 827 &&&&&&&&&&013210.&&&&&013 210
Västra Götaland 424 &&&&&&&&&0137554.&&&&&0137 554 &&&&&&&&&&071145.&&&&&071 145
Örebro 211 &&&&&&&&&&037999.&&&&&037 999 &&&&&&&&&&032478.&&&&&032 478
Östergötland 198 &&&&&&&&&&048864.&&&&&048 864 &&&&&&&&&&017724.&&&&&017 724
Hela Sverige &&&&&&&&&&&03799.&&&&&03 799 &&&&&&&&04397842.&&&&&04 397 842 &&&&&&&&03685500.&&&&&03 685 500
 
Gränsmarkering för naturreservat i Sverige.

Det finns drygt 4 500 naturreservat i Sverige. Naturreservaten utgör den största andelen skyddad natur i Sverige.

Cirka 75 procent av arealen utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där ligger merparten av reservaten i fjällområdet eller i det fjällnära området. Nedanför gränsen för fjällnära skog är de vanligaste naturtyperna hav 37 %, sjöar och vattendrag 13 %, blandskog 11 %, tallskog 9 %, myr 8 % och granskog 6 %. Dessa naturreservat motsvarar tillsammans Skånes yta; tillsammans med de fjällnära områden utgör de 9 % av Sveriges yta[2], det vill säga under världssnittet. Cirka 85 procent av all yta som skyddas genom miljöbalken i Sverige är naturreservat; de övriga är nationalparker, djurskyddsområden, växtskyddsområden och biotopskyddsområden.[2] De områden som instiftades som naturvårdsområden har sedan 1 januari 1999[4] benämnts naturreservat och skall betraktats som sådana.[5][6]

Det är en vanlig myt att naturreservat får stå helt orörda. För det mesta sker det i urskogsmiljöer men det är inte alltid fallet – om stigarna behöver röjas förekommer till exempel borttagande av kullfallna träd. Många miljöer är ett resultat av samspel mellan kultur och natur och skötseln bestäms av den målsättning man har för reservatet. Några exempel på sådan skötsel är bete, slåtter, selektiv avverkning och naturvårdsbränning.[2]

Bildandet av naturreservatRedigera

I Sverige har naturreservat bildats alltsedan tillkomsten av naturvårdslagen 1964. Numera finns motsvarande regler i miljöbalken i stället.

I regel är det länsstyrelsen i respektive län som är den avgörande myndigheten, men nu kan även kommunerna själva bilda reservat. Den som bildar ett naturreservat står som högsta förvaltare, men kan delegera uppgifter till entreprenörer. På länsstyrelsens uppdrag ansvarar en tillsynsman att efterlevnaden sker av reservatets föreskrifter.

Enligt miljöbalken finns fem giltiga skäl att bilda naturreservat:[2]

Bildandeprocessen inleds med att länsstyrelsen inventerar de aktuella områdena och i samråd med Naturvårdsverket bestämmer vilka som ska klassas som extra skyddsvärda. Därefter kontaktas markägarna som informeras om områdets naturvärde. Länsstyrelsen och markägaren tar sedan fram en plan för reservatet innehållande dess syfte, föreskrifter och framtida skötsel. En oberoende konsult som värderar området anlitas av länsstyrelsen och därefter förhandlar staten med markägarna om ekonomisk ersättning för intrånget på ägarens mark eller eventuellt köp av denna. När förhandlingarna är avslutade skrivs ett avtal mellan staten och markägaren. Medan förhandlingarna pågår är länsstyrelsens förslag på remiss hos olika myndigheter och organisationer. Efter att hela processen avslutats fattar länsstyrelsen det formella beslutet och när det vunnit laga kraft markeras gränserna för reservatet.[8]

InskränkningarRedigera

 
Äldre skylt från 1940-talet vid Pålamalms naturreservat i Botkyrka kommun.

Då ett naturreservat bildas så ska skälen för beslutet anges, liksom alla de inskränkningar som kan förekomma i rätten att använda mark- och vattenområden, där vissa ingrepp måste uteslutas för att reservatet ska uppnå sitt syfte. Sådana förändringar kan vara förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får även innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av året.[9] Om det behövs för att tillgodose naturreservatet får länsstyrelsen eller kommunen förpliktiga ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet, att tåla sådana intrång som att det inom området:

 • anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar,
 • bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas,
 • utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder, eller
 • genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden.[10]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Nature reserve på Encyclopaedia Britannica.
 2. ^ [a b c d e] Naturreservat i Sverige. Stockholm: Naturvårdsverket. 2006. ISBN 91-620-8233-7. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8233-7.pdf 
 3. ^ Statistiska centralbyrån (31 december 2011)
 4. ^ Naturreservat - skelleftea.se
 5. ^ Naturreservat - sodertalje.se Arkiverad 14 juni 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ Skyddad natur - Naturskyddsföreningen
 7. ^ https://lagen.nu/1998:808#K7P4
 8. ^ Så bildas naturreservat. Stockholm: Naturvårdsverket. 2006. ISBN 91-620-8234-5. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8234-5.pdf 
 9. ^ https://lagen.nu/1998:808#K7P5
 10. ^ https://lagen.nu/1998:808#K7P6

Externa länkarRedigera