Öppna huvudmenyn

HistoriaRedigera

Axel Oxenstierna reformerade år 1634 statsförvaltningen i Sverige (inklusive nuvarande Finland) och länsstyrelserna inrättades. En landshövding tillsattes som chef i varje län och som blev konungens befallningshavare i länet. Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909. Från 1687 fick landshövdingen, som tidigare biträtts av en landsskrivare till biträde en landssekreterare, en landsbokhållare (titeln ändrades senare till landskamrerare) och en lanträntmästare. Med landshövdingeinstruktionen 1855 infördes en uppdelning av länsstyrelsen i landskansli och landskontor. Landshövdingen benämndes vid denna tid och fram till 1918 Konungens befallningshavare och länet kallades "Hövdingadömet".[1]

Fram till bildandet av länsrätterna 1979 sorterade även länsskatterätten under länsstyrelsen.[2]

1 juni 1991 genomfördes en omorganisation av länsstyrelsen i syfte att stärka länsstyrelsens roll. I samband med detta överfördes ett flertal uppgifter från statliga länsorgan till länsstyrelsen.[2]

Länsstyrelserna i SverigeRedigera

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikområden uppnås samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från landstingen, som är en form av kommuner, sekundärkommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.

De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 500 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen. Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.

Sveriges länsstyrelserRedigera

Länsstyrelsen Blekinge
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsens ansvar och uppgifterRedigera

1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.

Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.

3 § Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

 1. trafikföreskrifter
 2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 3. regional tillväxt
 4. infrastrukturplanering
 5. hållbar samhällsplanering och boende
 6. energi och klimat
 7. kulturmiljö
 8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
 9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
 10. lantbruk och landsbygd
 11. fiske
 12. folkhälsa
 13. jämställdhet
 14. integration.

4 § Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

 1. de allmänna valen
 2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar
 3. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap

7 § ärvdabalken.

Svensk författningssamling Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Länsstyrelserna i FinlandRedigera

Innan länsstyrelserna och länen i Finland avskaffades vid utgången av 2009 var de gemensamma regionala myndigheter för sju olika ministerier. Deras uppgift var att genomföra riksomfattande och regionala målsättningar som centralförvaltningen uppställt. I princip fungerade länsstyrelserna på samma sätt som under Axel Oxenstiernas dagar, men det var först i början av 1800-talet som landsregeringen blev länsstyrelse.

Länsstyrelsen leddes av en landshövding, som utnämndes av presidenten. Drygt tusen personer arbetade vid de sex länsstyrelserna när de avskaffades. De ersattes av regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentraler.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1931
 2. ^ [a b] Nationalencyklopedin, Multimedia plus 2000

Externa länkarRedigera

 • Länsstyrelserna i Sverige, gemensam webbplats med länkar till respektive länsstyrelse