Öppna huvudmenyn
För ordet i en mer generell betydelse, se justitieministerium.
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet

Justitieministeriet i Finland är en del av statsrådet (regeringen) och har till uppgift att upprätthålla och utveckla rättsordningen och rättssäkerheten samt se till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ministeriet ansvarar för beredningen av de viktigaste lagarna, rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar. Ministeriet leds av justitieministern och högsta tjänsteman är en kanslichef. Vid ministeriet finns bland annat en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning.

Innehåll

Avdelningar och enheterRedigera

LagberedningsavdelningenRedigera

Justitieministeriets lagberedningsavdelning har till uppgift att genom lagstiftning främja justitieministeriets mål och verksamhetsidé. Lagberedning är en av ministeriets huvuduppgifter.

Lagberedarna svarar för projektens hela livscykel, från det förberedande arbetet till den utbildning och uppföljning som hör till reformens verkställighetsskede. Förutom de nationella projekten utgör lagstiftningssamarbetet inom Europeiska unionen samt annat internationellt samarbete en stor del av avdelningens arbete.

Utöver ministeriets och avdelningens egna projekt deltar lagberedningsavdelningen också i en betydande grad i beredningen av de övriga ministeriernas projekt samt svarar för den allmänna utvecklingen, styrningen och rådgivningen som gäller lagberedningen i statsrådet. En viktig verksamhetsform är att ge utlåtanden om författningsförslag som beretts vid de andra ministerierna. Lagberedningsavdelningens enhet för allmänna internationella ärenden och EU-frågor ger EU-rättslig rådgivning och bistår ministeriets ledning i ärenden som gäller EU och internationell verksamhet.

Avdelningens laggranskningsenhet granskar de lagförslag som beretts vid ministeriet samt andra än sådana förslag till förordningar där ärendet är av ringa allmän betydelse.


JustitieförvaltningsavdelningenRedigera

Justitieförvaltningsavdelningen svarar för sin del för utvecklingen och den strategiska planeringen av rättsskyddspolitiken. Till justitieförvaltningsavdelningens ansvarsområde hör att sörja för resultatstyrningen och verksamhetsförutsättningarna för domstolarna, rättshjälpsverksamheten, den allmänna intressebevakningen, konsumenttvistenämnden, konkursombudsmannen och myndighetsuppgifterna vid Rättsregistercentralen (verksamhetens och organisationernas strukturer, arbetsgivar- och personalförvaltningen, verksamhetsområdets lokaler och hyreskontrakt samt personalutbildningen vid ämbetsverkena). Avdelningen sörjer också för utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar och för planeringen och styrningen av dess verksamhet.

Avdelningen beställer de IKT-tjänster som behövs inom avdelningens verksamhetsområde av Rättsregistercentralen och ingår årligen sektorvisa serviceavtal med Rättsregistercentralen.

Avdelningen svarar också för lagberedningen inom sitt verksamhetsområde. Avdelningen sörjer för domarförslagsnämndens och rättegångsbiträdesnämndens verksamhetsförutsättningar och deltar i det internationella samarbetet som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

När det gäller den internationella rättsvården ska avdelningen följa internationella rättssamarbetskonventioner och -författningar samt utifrån dem sköta ministeriets uppgifter som centralmyndighet. Enheten för internationell rättsvård styr och utbildar förvaltningsområdets ämbetsverk samt stöder dem i den dagliga beredningen av rättshjälpshandlingar. Avdelningen utvecklar och samordnar förvaltningsområdets deltagande i den civila krishanteringen.

Kriminalpolitiska avdelningenRedigera

Kriminalpolitiska avdelningen svarar för den strategiska planeringen och utvecklingen av kriminalpolitiken och brottsbekämpningen. Till ansvarsområdet hör bland annat uppgifterna som ankommer på sekretariatet för rådet för brottsförebyggande, utveckling av brottsoffrens ställning och korruptionsbekämpning.

Avdelningen sörjer för utvecklingen av och lagberedningen som hänför sig till brottspåföljdssystemet, verksamhetsstyrningen för Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarväsendet och lagberedningen som gäller dem samt för uppföljningen av lagstiftningens implementering.

Avdelningen sköter också det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och samordningsuppgifterna i anslutning till den rättspolitiska forskningen.

EnheternaRedigera

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheterRedigera

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter svarar för att främja förutsättningarna för medborgarinflytande, sköter de uppgifter som ankommer på justitieministeriet enligt vallagen, partilagen och språklagen och de uppgifter som hänför sig till planering, genomförande och uppföljning av politiken för grundläggande rättigheter samt sörjer för samernas kulturella autonomi och samordningen av samefrågor.

Vid ingången av 2015 överflyttades ansvaret för diskrimineringslagens nationella och internationella uppgifter som hänför sig till att främja likabehandling och motarbeta diskriminering från inrikesministeriet till justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Enheten tog också över ansvaret för de pågående projekten i anslutning till uppgifterna och delegationen för etniska relationer överflyttades.

Även diskrimineringsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen överflyttades till justitieministeriets förvaltningsområde och underställdes enhetens resultatstyrning.


KommunikationsenhetenRedigera

Kommunikationsenheten svarar för justitieministeriets externa kommunikation och utvecklingen av den. Kommunikationsenhetens uppgift är att stödja justitieministeriets verksamhet och medverka till att de rättspolitiska målen nås.


FörvaltningsenhetenRedigera

Förvaltningsenheten svarar för justitieministeriets personalförvaltning och övriga administrativa uppgifter som inte sköts av ministeriets andra avdelningar och enheter eller fr.o.m. den 1 mars 2015 av statsrådets förvaltningsenhet. Dessutom sörjer förvaltningsenheten för vissa särskilda uppgifter, t.ex. benådningsärenden, Finlands författningssamling och den elektroniska författningsdatabanken.

EkonomienhetenRedigera

Ekonomienheten sörjer för den allmänna styrningen, beredning och utvecklingen av förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi. En av enhetens viktigaste uppgifter är beredningen av justitieministeriets förslag till förvaltningsområdets budget.


DataadministrationsenhetenRedigera

Dataadministrationsenheten stöder styrningen och utvecklingen av justitieministeriets och förvaltningsområdets verksamhet samt svarar för de gemensamma datatekniska tjänsterna.

Enheten sörjer för samordningen av Rättsregistercentralens resultatstyrning och resultatstyrningsuppgifterna som gäller informationssystemfunktionerna samt upphandling av förvaltningsområdets sektoroberoende informationstekniska bastjänster.


Enheten för intern revisionRedigera

Enheten för intern revision stöder ledningen i utvecklingen av den interna kontrollen och producerar gransknings- och utvärderingsinformation i fråga om ändamålsenligheten och tillräckligheten av den interna kontrollen.


Stöd för ministeriets ledningRedigera

Stödet för ledningen bistår ministeriets ledning vid strategisk beredning, utveckling av ministeriets ledningssystem samt svarar för beredningen av och sekreteraruppgifterna vid högsta ledningens möten.

Externa länkarRedigera