Homonym

ord som skrivs och uttalas på samma sätt men har olika betydelser

Homonymer är ord som uttalas likadant, och ibland stavas likadant, men som betyder olika saker.[1]

Homonym (exemplet bär): Flicka bär frukt. Man fruktar bär. Homonym (exemplet bär): Flicka bär frukt. Man fruktar bär.
Homonym (exemplet bär): Flicka bär frukt. Man fruktar bär.

Den inom lexikografin mest etablerade homonymin föreligger mellan grundformer av semantiskt helt orelaterade ord; i ordböcker uppförs dessa som olika uppslagsord. Mindre väl synliga är fall där det ena ledet eller båda leden utgörs av en böjd form (exempelvis får, ekar[2]). Om det ena ledets betydelse är härlett ur det andras, såsom i exemplet fluga (flygfä-flugan är primärt i förhållande till halsprydnadsflugan), används hellre termen polysemi. Om leden tillhör olika ordklasser accepteras de dock som homonyma, exempelvis väta (substantiv eller verb).

Begreppet homonymi kan elaboreras ytterligare. Ord som stavas lika men uttalas olika kallas homograf[3], exempelvis men (konjunktion) – men (skada), fars (genitiv) – fars, trumpet (kongruensböjning av trumpen) – trumpet (musikinstrument). Ord som uttalas lika men stavas olika kallas homofona, exempelvis kålkol. Även termen homoform har föreslagits, nämligen om olika ordformer inom samma paradigm, exempelvis moln (singular eller plural); kanske också om sammanfallande ordformer hos lexem som är förbundna genom ordbildning, exempelvis trumpet (adjektiv eller adverb), kalvar (substantiv eller verb).

Även om stavning och uttal sammanfaller kan en skillnad föreligga. Före svenskans senaste rättstavningsreform skilde man på har sett (supinum) och ett illa sedt erbjudande (particip). I det homofona paret gåttgott återger ortografin skillnaden bara till hälften; jfr norskans fonologiskt mer adekvata gåttgodt.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok: Homonym
  2. ^ Svensk Homonym-Ordbok - En samling svenska homonymer
  3. ^ Handbok i engelska från a till ö: "Det finns också ord som stavas lika men har olika betydelse och oftast olika uttal, s.k. homografer"