Lista över svenska homografer

lista över ordpar som stavas lika men uttalas och betyder olika

Det här är en lista över svenska homografer, det vill säga en lista över svenska ordpar där orden trots att de uttalas olika stavas likadant. Sådana ord kallas homografer eller ibland heteronymer. Ord som skiljer sig åt enbart genom ordaccent är i allmänhet homografer och finns i listan över svenska ordaccentsskilda minimala par.

Betonade vokaler är markerade med accenttecken, som även markerar vokallängd och ordaccent. Akut ( ´ ) och grav ( ` ) accent betecknar lång vokal och akut respektive grav ordaccent. På samma sätt markerar cirkumflex ( ^ ) och hake ( ǒ ) kort vokal och akut/grav ordaccent. För tydlighetens skull används få fonetiska symboler.

Ord Uttal 1 Uttal 2 Noter / Exempel 1 Noter / Exempel 2
anden ánden ànden bestämd form av and bestämd form av ande
avlade avlàde ávlade böjning av verbet avlägga böjning av verbet avla
banan bànan banán t.ex. skridskobana en frukt
bete bète beté agn; bete (tand); betande uppföra sig
bor bòr bår börjning av verbet bo ett grundämne
borden bórden bòrden böjning av bör plural av bord
brister brístér bríster imperfektioner, en saknad egenskap går av, går sönder
brunnen brùnnen brúnnén böjning av brinna bestämd form av brunn, t.ex. avloppsbrunn
buren bùren búren inhägnad gjord av nät, galler etc bära
bärs bέʂ bε̂ʂ passiv presens av bära öl
cykel sýkel sŷkel regelbundet händelseförlopp; cykel (litteratur) fordon
delta dèltá dělta närvara grekiskt delta; floddelta
demon démon demón plural av demo gudaväsen
dom do:m domm ett tak i formen av en halvsfär beslut i en domstol
dom dåmm alternativ stavning till de och dem
drog dróg dråg Böjning av verbet dra narkotiskt preparat
dukat dùkat dukát particip av duka mynt
en én ên trädslag ett
essens êsens esêns/esâŋs böjning av spelkortsvalören "ess" tingens kärna, eller smakkoncentrat
fars fárs fârs pappas lustspel
fasen fásen fàsen börjning av fas (ett skede i ett händelseförlopp) förmildrad svordom
fasan fàsan fasán skräcken fågel
finskor finnskor fìnskor finländska kvinnor plural av finsko; finare sko för formella tillfällen
fint fínt fînt vackert bortkollring
fläkt flὲkt flε̂ kt klyvt konstruktion för gas förflyttning
Fresta frésta frêsta ort locka
förslag fø̀ʂlág føʂlág mycket kort not som spelas precis innan en annan angivande av möjlighet
förslagen fø̀ʂlágen føʂlágen slug böjning av förslag
galt gàlt gált hanen hos svin böjning av gala
genom génom genòm Igenom den sammantagna arvsmassan hos en levande organism
halt hált hâlt halkig linkande; stopp!
hon hòn hón kvinna vask
hov hóv hòv en furstlig persons uppvaktning och betjäning en del av foten på t.ex. hästar
hugget hùggèt húgget något som fått ett hugg något som har huggits
hänger hε̂ŋer hέnger den hänger på sin spik Att hänge sig åt drömmar och illusioner
hävd hέvd hε̂vd böjning av verbet "häva" av gammal hävd
karl Kárl kár Svenskt namn man
Kista ɕísta ɕǐsta ort likkista
knallen knâllen knǎllen smällen försäljaren
kola kòla kåla seg godissort
kolugn kólugn kålugn lugn som en ko ugn som eldas med kol
kort kôrt kɔ̂rt fotografi, plånbokskort inte lång
kredit krédit kredít term inom dubbel bokföring kreditkort
kön kǿn ɕǿn kö att vänta på sin tur i biologiskt kön
kör kǿr ɕǿr ensemble av sångare framför fordon
loge lòge lɔ́ʂ i en lada artistrum; ordensavdelning
läst lέst lε̂st läst en bok en form av en sko
malt mált mâlt finfördelat sädesslag
man mán mân en man hästman
matris màtrís matrís ris för mat ett rektangulärt schema av tal (matte)
men mén mên skada/skador konjunktion
min mín mîn ansiktsuttryck possessivt pronomen
modellera moděléra modeléra lera göra modell
modern módern modérn mamman trendig
modet mòdet módet mod (kurage) i bestämd form singular det som är modernt
molar mòlar molár böjning av verbet "mola"; ihärdig men lågmäld känsla kindtand
mört môrt mórt fisk motsats till segt
Oliver ålliver olíver ett namn plural av oliv; en frukt
orden ården òrden ett sorts sällskap bestämd form plural av ord
ovan òván ɔ̀van jag är inte van ovan molnen
parad pàrad parád satts ihop med festtåg
perfekt perfêkt pὲrfekt perfekt så att ingen ändring behövs verbtempus förfluten tid
planet plánet planét flygplan en himlakropp
Polen pålen pólen land i Europa böjning av pol (som i nordpol)
raster rástér ráster pauser, avbrott nätmönster
regel règel régel en sorts balk bestämmelse
rest rést rêst han har varit ute och rest kvarbliva
Rom rôm rɔ̂m staden Rom drycken rom
rom råm ett folkslag
Rosa Rǒsa ro:sa kvinnonamn en färg
rutten rùtten rútten skämd på grund av bakterieangrepp (matvara), se Förruttnelse färdvägen
rykte rỳkte ry̌kte preteritum av ryka anseende, hörsägen
sedan sèdan sedán därefter en karossform för bilar
selen sélen selén kopplet grundämnet
sen sén sên försenad därefter
skott skôt skɔ̂t supinum av sko (verb); skott sig ett skott som går av
slagen slágen slàgen plural av slag; kamp förlorat en tävling
slits slíts slîts presens, passiv form av slita (verb) utskärning i kjol
smalt smált smâlt tunt glassen smalt
stegen stègen stégen ett enklare slag av trappa gångstegen
svalt svált svâlt kyligt led matbrist
syns sýns sŷns genitiv av syn: för syns skull presens/imperativ av synas
taktiker tàktiker taktíker en person som behärskar taktik plural av taktik
tanken tànken tánken behållare något som tänkts
Tom tɔ̂m tôm svenskt namn innehållslös
tomten tómten tòmtèn glad rödklädd man område som hör till en eller flera byggnader
trumpet trǔmpet trumpét buttert musikinstrument
vaken váken vàken hål(et) i isen sover inte
vinglas vínglas vìnglas glas att dricka vin ur börjning av vingla, som i "här vinglas det"
vreden vrèdèn vréden ilskan bestämd form plural av vred (en mekanisk komponent)
väl vέl vε̂ l du talar väl det blev väl bra
vän vέn vε̂n mild och vacker kamrat
Ystad ýstad `Ystad stad i söder böjning av ysta (verb); tillverka ost

Se även

redigera