Gustaf Adolf Montgomery

svensk militär, ämbetsman och författare

Gustaf Adolf Montgomery, född den 24 maj 1791 i Kemi socken i Österbotten, död den 26 maj 1861[2] i Stockholm, var en svensk militär, ämbetsman och författare.

Gustaf Adolf Montgomery
Född24 maj 1791[1]
Kemi[1], Finland
Död26 maj 1861[1] (70 år)
Finska församlingen[1], Sverige
Medborgare iSverige
SysselsättningFörfattare[1], historiker, militär[1], ämbetsman
Befattning
Landshövding i Jämtlands län (1841–1842)
Landshövding i Västerbottens län (1842–1856)
BarnMärta Maria Augusta Montgomery (f. 1843)
Redigera Wikidata

Biografi redigera

Gustaf Montgomery blev trumslagare vid Österbottens regemente 1802 och blev 1804 korpral vid samma regemente. Vid Kajana bataljon blev han 1805 rustmästare och 1808 furir. Sistnämnda år blev Montgomery först förare och därefter sergeant och fältväbel. År 1809 blev han först fanjunkare och senare fänrik och löjtnant i armén.

Efter finska kriget blev Montgomery 1810 löjtnant vid Värmlands fältjägarkår och därefter gränsposteringsbefälhavare i Haparanda 1810–1813. 1812 blev han stabslöjtnant vid Värmlands fältjägarkår och 1816 kapten vid Västerbottens regemente samt inspektionsadjutant vid arméns norra inspektion. Montgomery blev 1817 kapten i generalstaben och 1818 major vid Jämtlands fältjägarregemente samt chef för arméns norra inspektionsstab. Han beviljades 1821 avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén. Montgomery utnämndes 1826 till överstelöjtnant i armén och beviljades 1835 avsked ur armén med överstes fullmakt.

Montgomery invaldes som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1829.[3]

Efter sin militära karriär fortsatte Montgomery på den civila banan varvid han 1841 blev tillförordnad landshövding i Jämtlands län och året ordinarie landshövding, därefter i Västerbottens län. År 1856 beviljades han avsked från landshövdingeämbetet.

"Han tjänstgjorde i ungdomen vid flera tillfällen såsom skrivarbiträde på häradsskrivarkontor och hos domare. Bevistade sedan med tapperhet finska kriget 1808–1809 varunder han marscherade till fots över 200 mil samt deltog i träffningarna vid Pulkkila, Koivisto 1808-05-29, varest han tog en fånge och fick tapperhetsmedaljen, Kuopio, Kolloniemi, Taipale och Idensalmi samt tjänstgjorde 1809 såsom adjutant hos generalerna Cronstedt, von Döbeln och Sandels m. fl. befälhavare. Deltog även i fälttåget i Västerbotten, då han var med vid Hörnefors och Degernäs, där han hade yttersta posteringen, då ryssarna tågade över Kvarken, varvid han illa förtros fötterna, dem man ville amputera. Blev flere gånger blesserad och fick, för det han vid Hörnefors tog en kossack med häst fullm. att vara löjtnant i armén. Var under 1814 års norska krig adjutant hos general Vegesack samt med vid Lierskans, Medskog och Skotterud samt Malmerberget. Skickades 1818 till Skåne och andra orter i riket med underrättelse om tronombytet samt att mottaga och medföra vederbörandes trohetseder jämte därtill hörande lika viktigt som hemligt förtroende. Var ledamot i åtskilliga kommittéer samt deltog i flere riksdagars förhandlingar, därvid han redan 1823 yrkade hög beskattning på brännvin samt huvudsakligen motionerade och genomdrev avskaffandet av nummerlotteriet. Var från 1834 och 1841 disponent vid Gustavs och Karlbergs kopparverk i Jämtland vid foten av Åreskutan[4], där han anlade landsväg, upprättade kyrka och skolhus för brukspersonalen samt bildade med egna och medintressenters bidrag en pensionsanstalt, som bär namn av den Montgomeryska. Var medarbetare i flera tidningar och utgav »Medborgerlig Militärtidning». Översatte flera arbeten, däribland »Turkiska kartan». Utgav en historia över 1808 och 1809 års finska krig m. m., för vilket allt han blev ledamot av flera in- och utländska lärda och vittra samfund."[5]

Gustaf Montomery avled av vattusot 71 år gammal.[6] Han och hans maka ligger begravda på Boo gamla kyrkogård.

 
Gustaf Montgomerys grav på Boo gamla kyrkogård i Nacka

Utmärkelser redigera

Bibliografi[7] redigera

 • Grassi, Alfio, 1774-1827. - Turkiska kartan eller Ottomanniska rikets religiösa, civila och militära organisation / af M. Grassi (Alfio) ; öfversättning af Gustaf Montgomery.. - 1833
 • Hosföljande till Kongl. Krigs-vetenskaps-akademien af dess ledamot, öfverste-löjtnanten och riddaren G. Montgomery ingifne förslag till ändring af 3:dje, 4:de och 7:de §§. samt 4:de punkten af 43:dje §. i kongl. akademiens stadgar, ... - 1831
 • Anmälan. =(Rubr.)= =Anon=. (Stockholm, 1827. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet.). - 1827
 • Anmärkningar i anledning af de, under loppet af år 1830, utkomna: Handlingar rörande Sweriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer / utg. av ett sällskap.. - 1831
 • Anmärkningar och idéer, i anledning af friherre Anckarsvärds Tankar om Sveriges försvarsanstalter, upplästa i höglofl. ridderskapets och adelns plenum, af Gust. Montgomery. Stockholm, tryckta i Ecksteinska boktryckeriet, 1829. - 1829
 • Anmärkningar öfwer och upplysningar i anledning af Handlingar rörande Sweriges äldre; nyare och nyaste historia, samt historiska personer, hwaraf under årloppet utkommit i fortsättning IV, V och VI delarne : Aftryck ur Journalen för nov. månad 1831. - 1831
 • Anmärkningar öfwer och upplysningar i anledning af handlingar rörande Sweriges äldre , nyare, och nyaste historia, samt historiska personer, 7. delen: : jemte ett ord till Swar på skriften: Den okändes sista helsning till recensenten af de historiska handlingarna och hans recensent i Aftonbladet n:o 155 d. å.. - 1832
 • Biografi öfver framledne general- löjtnanten m.m. friherre Ernst von Vegesack./(Gust. Montgomery.) Stockholm, 1827. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet. - 1827
 • Biografi öfver framlidne general-majoren m. m. Lars Jacob von Knorring / af Gustaf Montgomery.. - 1846
 • Biografi öfwer f.d. landshöfdingen ... Gustaf Edelstam. /Aftryckt utur dagbladet Journalen n:o 217 o. f.//(Gust. Montgomery.) Stockholm, 1825. Tryckt i Ecksteinska boktryckeriet. - 1825
 • Dictamen hos höglofl. ridderskapet och adeln angående förändrandet af arméens nuvarande organisation på inspectioner och brigader. Af Gust. Montgomery. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1823.). - 1823
 • Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809, D. 1 Förra delen, med fyra kartor. - 1842
 • Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809, D. 2 Sednare delen, med tre kartor. - 1842
 • En officerares vid f.d. finska armén lefnadshändelser och missöden. - 1819
 • En officers vid f.d. finska armén lefnadshändelser och missöden /af framl. öfverste Eek/; jemte nekrologiska bidrag af G.M. Båda dessa afhandlingar säljas til förmån för öfverste Eeks i yttersta fattigdom efterlemnade enka och oförsörjda : barn./(G. Montgomrie.) Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820.. - 1820
 • En röst från fjellen : politiska åsigter. - 1840
 • Stamtafla öfver adeliga ätten Montgommerie, n:o 1960. B. =(Rubr.)=/(Gustaf Adolphsson Montgomery.) (Nyköping, tryckte hos P.E. Winge, 1823.). - 1823
 • Svenska fredsord i norska frågan. - 1860
 • Swar på skriften: "Anmärkningar, framkallade af recensionen i Journalen, i anledning af Handlingar rörande Sweriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer, delen 1-3". - 1831
 • Tal, hållet i S:t Jacobs kyrka den 16 juni 1857, efter löjtnanten vid Wermlands fältjägare-regemente, välborne Arndt Henrik Carl Reihers jordfästning, då hans vapen krossades. - 1857
 • Rogniat, Joseph, 1776-1840. - Berättelse om Saragossas och Tortosas belägring af fransmännen, under sista spanska kriget; af baron Rogniat ... Öfversättning. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820. - 1820
 • Taxa för färjepeningars erläggande wid öfwerfarterne af nedannämnde elfwar inom Umeå, Nordmalings, Bjurholms, Lycksele och Degerforsz socknar af Westerbottens län, upprättad i enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga bref den 15 sistledne maj. - 1846
 • Tessin, Carl Gustaf, 1695-1770. - Carl Gustaf Tessins dagbok : 1757 / utgifven af G.A. Montgomery.. - 1824
 • Tessin, Carl Gustaf, 1695-1770. - Framledne riks-rådet, m.m. grefve Carl Gustaf Tessins dagbok. 1757. Stockholm, 1824. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet. - 1824
 • Svenska fredsord i norska frågan. - 1860

Familj redigera

Gustaf Montgomery var son till majoren Gustaf Adolf Montgomery (1739–1803), natural. och adopt. Montgomery, och hans hustru Hedvig Helena Löthman (1753–1831).

Gustaf Montgomery gifte sig 1826 med Hedvig Elisabet Wallmark (1804–1874), dotter av kanslirådet Peter Adam Wallmark och Sofia Elisabet Isoz. Makarna Montgomery hade åtta barn varav sex nådde vuxen ålder.


Företrädare:
Georg Lars af Schmidt
Västerbottens läns landshövding
1842–1856
Efterträdare:
Gustaf Munthe


Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ [a b c d e f] Gustaf Adolph Montgomery, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Biografiskt Lexikon-ID: 9474, läs online.[källa från Wikidata]
 2. ^ Montgomery, 4. Gustaf Adolf i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1913)
 3. ^ Kjellander, Rune (1996). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 47. ISBN 91-630-4181-2 .
 4. ^ Huså bruks historia, av Gösta Ullberg, sidorna 208-236, Libris 7756397
 5. ^ Elgenstierna, Gustaf (1930). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. "vol. V". sid. 285 
 6. ^ Finska församlingen (A, AB) FI:3 (1851-1894) Bild 56 / sid 51 (AID: v84831.b56.s51, NAD: SE/SSA/0004)
 7. ^ ”Libris”. 25 april 2021. http://libris.kb.se/hitlist?q=f%c3%b6rf%3a(Montgomery%2c+Gustaf)&d=libris&m=50&p=1&s=r. Läst 25 april 2021. 

Externa länkar redigera