Europakonventionen

Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna

Europakonventionen, formellt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, är Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska unionen.

Europakonventionen
Council of Europe (orthographic projection).svg
Europarådets medlemsstater
Typmultiilateralt avtal
Signerades4 november 1950
PlatsRom, Italien
Trädde i kraft3 september 1953

Europakonventionen undertecknades 4 november 1950 i Rom, Italien av högre ämbetsmän från medlemsstaterna i Europarådet. För medlemskap i Europarådet krävs numera att konventionen ratificeras. Konventionen förkortas EKMR på svenska och ECHR på engelska.

Europakonventionen tillkom för att lagstadga Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, och var fundamental för stiftandet av Europarådet. Sverige ratificerade konventionen 4 februari 1952.[1]

Konventionens innehållRedigera

Europakonventionen stadgar envars mänskliga rättigheter. Bestämmelserna gäller:

Avdelning I Rättigheterna och friheternaRedigera

(från artikel 1 till artikel 18)

Avdelning II Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternaRedigera

(från artikel 19 till artikel 51)

Avdelning III Diverse bestämmelserRedigera

(från artikel 52 till artikel 59)

Därtill har konventionen kompletterats med fjorton tilläggsprotokoll, bl.a. om dödsstraff, materiella rättigheter och äganderätt, rätt till undervisning, och om utvisningsärenden.

Vid krig eller annat nödläge som hotar statens existens, har staten möjlighet till partiellt upphävande (eng. derogation), det vill säga rätt att med vissa förbehåll avvika från konventionens skyldigheter. Derogationsrätten har åberopats av bland annat Grekland efter statskuppen 21 april 1967, men kommissionen ansåg inte att nationens existens varit hotad i det fallet.

Jämförelser med andra konventionerRedigera

 
Rumänskt frimärke utgivet med anledning av Europakonventionens 50-års minne.

Europakonventionen har varit en förebild för Organisationen av amerikanska stater (OAS) och dess konvention om de mänskliga rättigheterna som tillkom 22 november 1969Costa Rica, samt för Afrikanska enhetsorganisationen (OAU) och dess Afrikanska stadgan om människors och folkens rättigheter som tillkom 1981. Den senare skiljer sig dock från de tidigare genom att den även innehåller kollektiva rättigheter men inte ger individen rätt att föra enskild klagan. Ett tilläggsprotokoll har dock tillkommit för grundandet av en afrikansk människorättsdomstol. Detta antogs 1998 och trädde i kraft 2004. Protokollet ger individer möjlighet att föra sin klagan till domstol om medlemsstaten ratificerat protokollet. Idag är den endast ratificerad av hälften av AU medlemsstater.

Europakonventionen skiljer sig på vissa punkter från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vissa skillnader i föreskrifterna om dödsstraff föreligger, och Europakonventionen räknar upp undantag för skyddet för den personliga friheten. FN-konventionen innehåller även fler rättigheter än den europeiska.

Kontrollorgan för konventionenRedigera

Ursprungligen var det huvudsakligen två organ som kontrollerar efterlevandet av konventionen, nämligen Europakommissionen och Europadomstolen, men även i viss mån Europarådets ministerkommitté. Med tilläggsprotokoll 11 ersattes de båda förra av en permanent Europadomstol 1998, men 1999 tillkom Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Europarådets ministerkommitté är ansvarigt för att övervaka att medlemsstaterna verkställer Europadomstolens domar och håller därför s.k. DH-möten fyra gånger per år. Ministerkommittén kan då granska om den dömda staten har vidtagit nödvändiga individuella och generella åtgärder, och fattar beslut eller interimistiska resolutioner i de fall där man anser att den specifika medlemsstaten inte har verkställt domen på ett tillräckligt tillfredsställande sätt. [2]

Europakonventionens ställning i den svenska rättsordningenRedigera

Konventionen hade ingen särskild ställning i den svenska rättsordningen förrän i början av 1980-talet då Sverige fälldes i Europadomstolen. Den fällande domen initierade diskussioner om konventionens ställning i den svenska rättsordningen vilka ledde dels till att konventionen inkorporerades som en lag(1994:1219) om europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, dels gavs konstitutionell status genom införandet av 2 kap. 19 § Regeringsformen(RF).[3]

I RF 2:19 stadgas att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Europakonventionen. Detta ger inte konventionen i sig grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är grundlagsstridigt genom regeln i RF 2:19. Konventionens ställning är överordnad svensk lag och ingår i de svenska grundlagarna sedan konventionen inkorporerades i EU:s grundläggande rättigheter och därigenom blev överordnad författning enligt RF 11:14 och RF 12:10. En kränkning av någon av konventionens rättigheter kan prövas i Europadomstolen. Europadomstolen kan inte upphäva en nationell dom eller ett beslut[4][5] men Europadomstolens domar är bindande för den berörda staten[6] och staten är skyldig att tillse att överträdelsen av konventionen upphör.

Den svenska rättsordningen har över tid i betydande mening kritiserats för bristande följsamhet av Europakonventionen[7][8][9]. De primära och i många fall ännu kvarvarande avvikelserna från Europakonventionens minimum standard är mest tydlig inom rule of law där domstolarna ännu ofta saknar både egenskaperna av att vara tribunal enligt konventionen och fullständig jurisdiktion samt att den svenska rättsordningen i betydande mening avviker begreppsmässigt från internationella minimum standarder vilket i förlängningen inneburit att lagstiftaren lämnat betydande områden i lagstiftningen utan tillräcklig bearbetning för att täcka upp Europakonventionen och istället försökt göra Europakonventionen till lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt ett antal föreskrifter i Regeringsformen exempelvis 2 kap. 19 §, 10 kap. 6 §, 11 kap. 14 §, 12 kap. 10 § tillsammans med ett flertal paragrafer främst avsedda att försöka inskärpa delar av det utländska begreppet "rule of law" hos myndigheter och domstolar, exempelvis större delen av första kapitlet i Regeringsformen.

ReferenserRedigera

  1. ^ prop. 1951:165, bet. 1951:UU11, rskr. 1951:2 [1]
  2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150223172907/http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/COE/Sverige--Europaradet/Europaradets-allmanna-overvakning/. Läst 23 februari 2015. 
  3. ^ Bull, Thomas, Sterzel, Fredrik (2010). Regeringsformen en kommentar. sns förlag. sid. 94-96. ISBN 978-91-86203-74-0 
  4. ^ ”www.echr.eu”. http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Case-law+analysis/Admissibility+guide/. Läst 11 september 2012. 
  5. ^ ”www.domstolar.se”. Arkiverad från originalet den 23 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120123080221/http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____891.aspx. Läst 11 september 2012. 
  6. ^ ”Sveriges Domstolar”. Arkiverad från originalet den 11 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160311162521/http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/. Läst 12 april 2017. 
  7. ^ ”HUNTFORD OCH EUROPAKONVENTIONEN”. http://www.ioir.se/Huntford_och_EK.pdf. Läst 19 juni 2019. 
  8. ^ ”Tystnadsspiralen. Av Professor Jacob W.F. Sundberg”. http://www.ioir.se/Tystnadsspiralenreg.pdf. Läst 19 juni 2019. 
  9. ^ ”Skadestånd och Europakonventionen Prop 2017/18:7 sidan 13-15.”. https://data.riksdagen.se/fil/8407982F-CB6F-478A-8DC7-D1CB26D6C428. Läst 29 juni 2019. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera