Wilson Park är en stadsdel i Helsingborg belägen öster om stadsdelarna Eneborg och Högaborg, uppkallad efter byggmästare A.J. Wilson. Stadsdelen består av bostadsområdena Wilson Park och Anneberg. Den 31 december 2018 hade statistikområdet Wilson Park 2 175 invånare.[2]

Wilson Park
Stadsdel
Villor vid Skånegatan.
Villor vid Skånegatan.
Land Sverige
Kommun Helsingborgs kommun
Stad (tätort) Helsingborg
Koordinater 56°2′49″N 12°42′56″Ö / 56.04694°N 12.71556°Ö / 56.04694; 12.71556
Area 46 hektar[1]
Folkmängd 2 175 (2018)[2]
Befolkningstäthet 47 inv./ha
Statistikkod B051
Helsingborg stadtteil wilson park.svg
Portal: Coat of arms of Helsingborg, Sweden.svg Portal:Helsingborg
Viskängen.

StadsbildRedigera

Wilson ParkRedigera

Bostadsområdet Wilson Park avgränsas i norr av Filbornavägen, i öster av Jönköpingsgatan, i söder av Örebrogatan och i väster till största delen av Viskängsstråket. Bebyggelsen består till största delen av villabebyggelse, men med inslag av radhus och flerbostadshus på sina ställen. Ett av de mer enhetliga villaområdena är området längst i norr, norr om Skånegatan. Har ses flera villor från samma tidsperiod och i liknande utförande. Mest dominerande är klassicistiska villor med putsade fasader och branta takfall. Gatustrukturen är strikt rutmässig och domineras av en lummig allé längs Gotlandsgatan. En mer gles allé av plataner ses längs Skånegatan. Vid Värmlandsgatan ligger en liten, sluten grön plats som delar gatan i två grenar, kallad "Fyrkanten". Platsen omsluts av en tät, tuktad växtlighet bestående av häckar och dubbla trädrader. Under träden bildar kronorna tak, medan buskarna har en väggliknande karaktär. Mellan buskarna och trädkronorna finns ett mellanrum som därigenom får karaktären av fönster ut från det gröna rummet. Innanför denna struktur finns en öppen grönyta.

Söder om Skånegatan är bebyggelsen mycket mer heterogen, vilket särskilt markeras av att Skånegatans södra sida utgörs nästan uteslutande av senmodernistiska radhus. Mot Jönköpingsgatan ligger flerbostadshus i tre våningar, vilket ger gatan något av en centrumkaraktär för stadsdelarna Wilson Park, Husensjö och Fältabacken. Bakom Jönköpingsgatan dominerar dock villabebyggelsen, men inte av samma sammanhållna karaktär som i den norra delen. Fristående villor varieras här med en del flerbostadshus och gatehus. Gatehusen ligger i synnerhet längs Falsterbogatan, men kan även ses på andra platser i området. Här finns även ett mindre bostadsområde från 1980-talet i två våningar. Längst i väster, på Munkängen alldeles norr om Viskängen, ramas bostadsområdet in av fyra diagonala trevåningshus i rödbrunt tegel. Strax öster om dessa kan man även hitta tre fristående flerbostadshus i form av stadsvillor från 1996.

AnnebergRedigera

Söder om Örebrogatan tar bostadsområdet Anneberg vid. Kring Köpingevägens södra del finns en antydan av försök till flerbostadsbebyggelse från 1800-talets slut. Längst i väster, mot Viskängsstråket, återkommer flerbostadsbebyggelsen söder om Viskängen i form av ett bostadsområde med trevåningshus i gult tegel.

Bland grönområdena dominerar det förutnämnda Viskängsstråket, som följer stadsdelens västra sida i hela dess längd. Stråket består av ett antal mindre ängar, där den största utgörs av Viskängen. Under sommarhalvåret används Viskängen ofta för solbad, grillning eller andra utomhusaktiviteter. Strax söder om denna finns den mindre Källängen, där man kan finna en minigolfbana. Förutom Viskängsstråket finns i sydost den mindre Lillängen, som till största delen utgörs av en öppen gräsplan med lekplats.

HistorikRedigera

Området är namngivet efter byggherren Anders Jönsson Wilson som 1895 köpte upp farm 108 i vad som då var belägen i stadens östra utkant. Wilson hade under 1870- och 80-talen vistats i USA där han tagit stort intryck av de villastäder han fann där. Det var dessa han ville förverkliga i Helsingborg när han köpte upp farm 108 med målet var locka stadens bättre bemedlade medborgare. En tomtindelningsplan upprättades och 1896 färdigställde Wilson sitt eget hus, Villa Nyhem, på en av tomterna. Trots att man lyckades sälja en del tomter till mer välbärgade personer, föredrog de flesta av dessa stadsdelarna Norr, Pålsjö och Tågaborg i stadens norra delar. Detta stod rätt snart klart för Wilson, som ändrade strategi och istället fokuserade på stadens arbetare. Flera av tomterna delades helt enkelt in i fyra mindre tomter och kvarteren Tigern och Lejonet delades in i sammanlagt 26 tomter. För stadens arbetare, varav flera ville söka sig bort från trångboddheten i stenstaden, var de ljusa och hälsosamma villakvarteren ett attraktivt alternativ och försäljningen gick därför lysande. Området kom att bli början till en egnahemsbyggnation i staden.

Samma år som Wilson förvärvade farm 108 köpte slaktare Anton Andersson upp farm 113, strax söder om den förra. På en del av egendomen lät han samma år uppföra ett landeri åt sin familj, som nyttjade detta som sommarbostad. Andersson lät sedan stycka upp resterande delar av markerna som tomter. Han lät stadsingenjör Robert Söderquist upprätta en kvarters- och tomtdelningsplan, som stod klar 1898. För att undvika Wilsons misstag lät Andersson redan från början dela in området i mindre tomter och därför delades farm 113 in i 98 tomter.

En stadsplanetävling utförd 1905–06 ledde till ett förslag om att Västkustbanan, som sträckte sig genom stadens centrala delar, istället skulle dras i en östlig sträckning, strax väster om de två nybyggda bostadsområdena. Detta ledde till att ett långt nord-sydligt stråk från Fredriksdal och Olympia ner till Fältabacken fredades för bebyggelse. Då dessa planer aldrig förverkligades användes en stor del av området som koloniområde innan det mellan 1954 och 1963 omvandlades till ett parkstråk kallat Viskängsstråket.

Under perioden 1911–30 uppfördes ytterligare hus inom bostadsområdena och på 50-talet tillfördes flerfamiljshus till områdets ytterkanter som numer har en blandad karaktär av både villabebyggelse, radhusbebyggelse och mer stadsmässig bebyggelse.

DemografiRedigera

DiagramRedigera

Wilson Parks demografi
      Hela Helsingborg (tätort).
       Översikt
Folkmängd 2 096
  
97 922
  
Medelålder 42,2
  
41,8
  
Källa: Helsingborgs stad.[3][4][5][6][7][8]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera