Tridekan är ett mättat kolväte, en alkan, med 13 kolatomer och summaformeln C13H28. Det finns 802 isomerer av tridekan med samma summaformel. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar tridekan kolvätet med ogrenad kolkedja, det vill säga 13 kolatomer på raken. Dess kokpunkt är 234 °C.

Strukturformel för tridekan