Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Stora Sundby slott eller Sundby, Ornö.
Sundby gårds gamla huvudbyggnad, fasaden mot sjösidan i öster (till vänster), respektive framsidan mot gårdsplanen och infarten i väster. Sundby gårds gamla huvudbyggnad, fasaden mot sjösidan i öster (till vänster), respektive framsidan mot gårdsplanen och infarten i väster.
Sundby gårds gamla huvudbyggnad, fasaden mot sjösidan i öster (till vänster), respektive framsidan mot gårdsplanen och infarten i väster.

Sundby gård är en herrgård och ett tidigare säteri i Huddinge socken och Huddinge kommun. Gården vid sjön Orlången är en medeltida avknoppning från godset Gladö. Numera finns här en friluftsanläggning och ett värdshus samt båtbrygga, grillplatser, motionsslinga, ridstall, torpmuseum och sedan år 2005 även Litografiska museet.

HistorikRedigera

 
Området på 1860-talet.
 
Rättarelaget på Sundby gård 1910.
 
Sundby gårds huvudbyggnad, 1920-tal.
 
Skomakartorpet kring år 1900.

Namnet Sundby är dokumenterat sedan 1331. Under medeltiden och framåt hörde Sundby gård och det närbelägna Stensättra gård till godset Gladö. Gladös huvudbyggnad existerar inte längre, men troligen låg den på Gladö gärde i närheten av dagens tätort Gladö kvarn. Strax väster om Sundby gård finns ett mindre gravfält från yngre järnåldern, som visar på gårdens forntida ursprung.

År 1527 indrogs Gladö till Kronan men återlämnades i mitten av 1500-talet till den ursprungliga ägaren; ätten Swart. I 1572 års jordebok upptas Sundby som ett mantal frälse. Under 1600-talet övertogs Gladö av Sundby gård som nu blev godsets nya huvudgård. Efter att ätten Swart dog ut i slutet av 1700-talet övergick säteriet till färgfabrikören Carl Gustaf Hoving, som lät huvudbyggnaden få sin slutliga utformning 1790, med tjugofyra rum fördelade på tre våningar. Huvudbyggnaden som låg alldeles invid Orlångens strand, strax söder om nuvarande värdshuset, brann ned till grunden annandag jul 1941. Vaga lämningar syns nu i strandkanten. År 1950 förvärvades Sundby gård av Huddinge kommun och har sedan årsskiftet 1995-96 varit i det kommunala Huge Fastigheters ägo.

Gårdar och torp under Sundby i urvalRedigera

Vid och i nära omgivning till Sundby gård fanns flera torp och utgårdar, som tidvis låg under Sundby respektive Gladö:

  • Stensättra gård var från 1500-talet ett större torp under Sundby. På 1830-talet blev gården självständigt men kom senare att höra under Balingsta gård. Kring sekelskiftet 1900 blev gården ett mönsterjordbruk. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 1820-talet och flygelbyggnaden cirka 1925.
  • Stensberg, ursprungligen ett dagsverkstorp under Stensättra gård, byggdes 1839. Torpet flyttades till sin nuvarande plats av medlemmar i Huddinge hembygdsförening och återinvigdes 1995. Intill torpet ligger ett stort magasin med vagnslider som innehåller ett jordbruksmuseum, en handelsbod och ett litet historiskt tvätteri. Museiverksamheten i torpet och magasinet drivs av Huddinge hembygdsförening.
  • Gladö kvarn var en vattenkvarn som är omnämnd redan 1331. Till en början låg kvarnen under godset Gladö och senare under Sundby gård. Här maldes både säd till mjöl och sågades bräder. Nuvarande kvarnbyggnad revs på 1940-talet och idag är bara gråstensgrunden kvar.
  • Torpet Eriksberg låg vid nordöstra delen av Kvarnsjön och var backstuga till Sundby gård. På 1900-talet var det bostad för fattighjon. Idag återstår bara en glänta i skogen.
  • Skomarkartorp stod nära Kärrsjön. 1689 låg det under Gladö och senare under Sundby. Torpet brukades fram till 1920 och förstördes vid en brand 1940 då skogsarbetare skulle tända eld på ett getingbo.
  • Nytorp är ett ännu bevarat torp vid sydöstra sidan om Kvarnsjön och omnämns i husförhörslängden från 1689. Även det låg först under Gladö och senare under Sundby gård. Nytorps sista torpare brukade marken fram till 1923. Idag är stället ett fritidshus som ägs av kommunen.

Nutida verksamheterRedigera

Byggnader och anläggningar används för bland annat fritidsändamål. Vid Orlångens strand ligger värdshuset "Sundby gård" med festvåningar, konferenslokaler, café, event- och festplats. 1971 invigdes friluftsområdet för allmänheten. I området finns ridstall med "Sundby ridskola" och "Litografiska museet" med Grudes Ateljé & Stentryckeri. De årliga Sundbydagarna, arrangeras av Huddinge Hembygdsförening, då öppnas bland annat torpet Stensberg och museet i magasinsbyggnaden. Sedan några år finns även "Classic Cars" bilträffar på Sundby gård.

BilderRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera