Seriella verbkonstruktioner är syntaktiska konstruktioner som består av två eller fler verb som delar samma argument, tempus, modus, och aspekt och tillsammans uttrycker en eller flera omedelbart på varandra följande händelser.

DefinitionRedigera

Den exakta definitionen av seriella verbkonstruktioner är inte entydig. Det finns till exempel vissa definitioner som inkluderar hjälpverbskonstruktioner som saknar overt underordningsmarkör. Andra definitioner räknar även konstruktioner som den svenska [V1 och V2]-konstruktionen ("Han går och sjunger") som seriella konstruktioner.[1]

SILs allmänt accepterade definition undviker oklarheter kring hjälpverb genom att inte specificera exakt vad som gäller som samordnings- eller underordningsmarkör. Enligt SIL är seriella verbkonstruktioner kedjor av verb eller verbfraser som har följande egenskaper:

  • De uttrycker antingen en händelse eller flera omedelbart på varandra följande händelser
  • De har ett enda subjekt
  • De har inga samordningsmarkörer
  • De har samma grammatiska kategorier, till exempel

Geografi och TypologiRedigera

Seriella verbkonstruktioner är vanligast i analytiska språk. De är också vanliga i kreolspråk men det är inte klart om det bara är ett resultat av att många kreolspråk har språk med seriella verbkonstruktioner (till exempel ett västafrikanskt språk) som substrat. [3]

AsienRedigera

Seriella verbkonstruktioner är vanligast i sydostasien och förekommer ofta i papuanska språk, austronesiska språk, austroasiatiska språk, sinotibetanska språk, dravidiska språk och tai-kadaispråk. Många sydostasiatiska kreolspråk, till exempel tok pisin och chavacano, har också verbserialisering.

AfrikaRedigera

Verbserialisering är vanligast i västafrika. Det förekommer oftast i niger-Kongospråk och afroasiatiska språk.

AmerikaRedigera

Olika språk i Syd-, Central-, och Nordamerika har också seriella verbkonstruktioner, till exempel tariana (talas i Amazonas), lakota (talas i Nordamerika), och oluta popoluca (talas i Mexiko). Det stora flertalet av dessa språk är hotade.[4]

ExempelRedigera

De följande exemplen visar några grammatiska kategorier som seriella verbkonstruktioner kan uttrycka. De flesta av de nedan exemplifierade konstruktionerna är vanliga även i andra serialiserande språk. Sådana konstruktioner blir slutligen ofta till morfologiska markörer genom grammatikalisering.[1][4]

AspektRedigera

Papia Kristang, ett kreolspråk som talas i Sydostasien, uttrycker kompletiv aspekt med seriella verbkonstruktioner.

kora yo ja chegá nalí eli ja kaba bai
när 1SG PER ankomma dit 3SG PER avsluta

'När jag kom dit hade han gått.' [4]

Det är vanligt att uttrycka progressiv aspekt genom att använda verb som "stannar" eller "förblir," som sandawe, ett tilltänkt isolatspråk i Tanzania, gör.

thâ-à íé-~
springa-3M.SG.RPGN stanna-CONN

'Han håller på att springa.'[5]

KomparativRedigera

Goemai, ett afroasiatiskt språk som talas i Nigeria, uttrycker komparativa konstruktioner med hjälp av seriella verbkedjor.

kuma f'yer ma ni
också bli.stor(SG) överträffa 3SG

'Och (han) har blivit större än honom.'

Att uttrycka komparativ med verb som "överstiga," "överträffa" eller "passera" är vanligt i språk med seriella verb.[4]

KasusRedigera

Barai, ett papuanskt språk, använder seriella verbkonstruktioner för att uttrycka en relation som liknar instrumentalis.

fu burede ije sime abe ufu
3SG bröd DEF kniv ta skära

'Han skar brödet med en kniv.'

ModusRedigera

Seriella verbkonstruktioner kan användas för att uttrycka modus. Papia Kristang använder seriella verbkedjor för att visa att det är plikt att göra någonting.

eli ja acha bai Singapore
han PER åka Singapore

'Han måste åka till Singapore.' [4]

DirektionalitetRedigera

Bislama, ett kreolspråk med engelska som huvudsaklig lexifierare och diverse austronesiska språk som substrat, har seriella verbkonstruktioner som uttrycker riktning.

maki i pulum rop i kam
Maki 3SG dra rep 3SG komma

'Maki drog i repet hitåt.' [4]

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Darnell, Ulrika Kvist. Pseudosamordningar i Svenska: särskilt sådana med verben sitta, ligga och stå. Stockholm: Institutionen för lingvistik, 2008.
  2. ^ "What is a serial verb construction? SIL Glossary of Linguistic Terms. [1]. Läst 2009-10-29.
  3. ^ Arends, Jacques, Pieter Muysken, and Norval Smith, eds. Pidgins and Creoles: An Introduction. Philadelphia: Benjamins, 1994.
  4. ^ [a b c d e f] Aikhenvald, Alexandra Y. Serial Verb Constructions: A Cross-Linguistic Typology. USA: Oxford University Press, 2006.
  5. ^ Eaton, Helen. Are there serial verb constructions in Sandawe? SIL International, Uganda-Tanzania Branch.