Södra underhållsregementet

ett svenskt lednings- och underhållsförband
(Omdirigerad från Södra Underhållsregementet)

Södra underhållsregementet (Uhreg S) var ett lednings- och underhållsförband inom svenska Försvarsmakten som verkade åren 1994–2001. Förbandsledningen var förlagd i Kristianstads garnison i Kristianstad.

Södra underhållsregementet
(Uhreg S)
Vapen för Södra underhållsregementet tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnSödra underhållsregementet
Datum1994–2001
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypKrigsförband
RollLedning och underhåll
Del avSödra militärområdet [a]
StorlekRegemente
HögkvarterKristianstads garnison
FärgerGult och blått          
Marsch"Defiladmarsch" (Rydberg) [b]
DekorationerUhregSMSM [c]
Befälhavare
RegementschefBengt Alvland [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Minnesmedalj
Regementsfana

Historik redigera

Södra underhållsregementet bestod av flera olika förband som betjänade de två ursprungliga militärområdena Södra militärområdet (Milo S) och Västra militärområdet (Milo V). Den 1 juli 1993 sammanslogs de två militärområdena och bildade Södra militärområdet, vilket även resulterade i att materiel- och verkstadsförvaltningarna inom de båda militärområdena sammanslog den 1 juli 1994, och bildade Södra underhållsregementet.[2]

Underhållsförbanden i Götaland härstammar från de centralmagasin, intendenturförråd, tygstationer, ammunitionsförrådsgrupper vilka Armén bildades i början av 1900-talets första hälft. År 1966 genomfördes en större omorganisation inom försvaret, där bland annat underhållstjänsten organiserad på tre enheter, tygförvaltning, intendenturförvaltning och verkstadsförvaltning. År 1976 sammanfördes tygförvaltningen och intendenturförvaltningen och bildade en materielförvaltningsenhet, för respektive militärområde. Underhållstjänsten inom ett militärområde bestod från 1976 av en verkstadsförvaltningen och en materielförvaltningen. Dock med Gotland som ett undantag, där tygförvaltningen och verkstadsförvaltningen kvarstod i sin organisation fram till 1982, då de uppgick i Gotlands militärkommando.[2]

Med regeringens proposition 1989/90:139, föreslog regeringen för riksdagen att Övre Norrlands militärområdes materielförvaltnings (MF ÖN) och Övre Norrlands militärområdes verkstadsförvaltnings (VF ÖN) skulle sammanföras till Övre Norrlands militärområdes underhållsregemente.[3] Propositionen antogs och den 1 oktober 1990 bildades det nya underhållsregementet, Övre Norrlands militärområdes underhållsregemente, vilket då fick det samlade ansvaret i Övre Norrland för underhållstjänsten i fred och krig, men även ansvar för utbildning i underhållstjänst.

Genom regeringens proposition 1989/90:9 kom regeringen att föreslå för riksdagen att fortsätta reducera och omorganisera den operativa militärområdesledning. Bland annat med att Södra- och Västra militärområdet skulle sammanföras till ett militärområde, och därmed även sammanföra materiel- och verkstadsförvaltningarna i respektive militärområde.[4]

Åren 1991–1993 reducerades antalet militärområden från sex till tre i två etapper, med den nya regionala militärområdes indelningen, kom även underhållstjänsten att påverkas. Vilket medförde att underhållstjänsten i Svealand och Götaland även fick samma organisation som antagits 1990 i Övre Norrland. Där även underhållsregementena tillfördes resurser från arméns etappregementsstaber och etappbataljoner.

Från den 1 juli 1994 var tre underhållsregementen organiserade, Norra underhållsregementet (Uhreg N), Mellersta underhållsregementet (Uhreg M), Södra underhållsregementet (Uhreg S), samt den fristående Underhållsgrupp Gotland. Den 1 januari 1998 tillfördes underhållsregementena förrådsavdelningarna ur arméns underhållsorganisation, samt viss förrådsverksamhet vid Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) i Halmstad och markteleresurser ur Västkustens marinkommando (MKV). Den 1 januari 1999 utökades underhållsregementenas verksamhetsområde, då underhållstjänstverksamhet vid marinens och flygvapnets förband överfördes till underhållsregementena.

De tre underhållsregementena samt underhållsgruppen upplöstes och avvecklades den 31 december 2001, och dess ansvar överfördes den 1 januari 2002 till det då nybildade Försvarsmaktens logistik (FMLOG).

Historiska förband redigera

Södra underhållsregementet bestod av flera olika förband som tillhört de två militärområdena Södra militärområdet (Milo S) och Västra militärområdet (Milo V), och vilka som sammanfördes 1993 i samband med sammanslagningen av de båda militärområdena.[5]

Intendenturförvaltningar redigera

Den 1 oktober 1966 organiserades Intendenturförvaltningar inom respektive militärområde. Dess uppgifter var bland annat förrådshållning av intendenturförnödenheter (till exempel kläder, mat, sjukvårdsutrustning) inom militärområdet. 1976 slogs Intendenturförvaltningarna samman med tygförvaltningarna i respektive militärområde och bildade materielförvaltningar.

Beteckning Namn Garnison Aktiv Kommentar
IF S Södra militärområdes intendenturförvaltning Kristianstads garnison 1966–1976 Uppgick 1976 i MF S
IF V Västra militärområdets intendenturförvaltning Karlsborgs garnison 1966–1976 Uppgick 1976 i MF V

Tygförvaltningar redigera

Den 1 oktober 1966 organiserades Tygförvaltningar inom respektive militärområde. Dess uppgifter var bland annat förrådshållning av tygförnödenheter (till exempel vapen och ammunition) inom militärområdet. 1976 slogs Tygförvaltningar samman med Intendenturförvaltningar i respektive militärområde och bildade materielförvaltningar.

Beteckning Namn Garnison Aktiv Kommentar
TF S Södra militärområdes tygförvaltning Kristianstads garnison 1966–1976 Uppgick 1976 i MF S
TF V Västra militärområdets tygförvaltning Karlsborgs garnison 1966–1976 Uppgick 1976 i MF V

Materielförvaltningar redigera

Materielförvaltningar bildades 1976 genom en sammanslagning av Intendenturförvaltningarna och Tygförvaltningarna inom respektive militärområde. Dess uppgift var att förrådshålla inom militärområdet försvarsspecifika förnödenheter.

Beteckning Namn Garnison Aktiv Kommentar
MF S Södra militärområdes materielförvaltning Kristianstads garnison 1976–1994 Uppgick 1994 i Uhreg S
MF V Västra militärområdets materielförvaltning Karlsborgs garnison 1976–1994 Uppgick 1994 i Uhreg S

Verkstadsförvaltningar redigera

Den 1 oktober 1966 organiserades Verkstadsförvaltningar inom respektive militärområde. Dess uppgifter övertog man ifrån regementena och bestod i service och reparationer av tygmateriel inom militärområdet. Verkstadsförvaltningar var under åren 1966–1976 benämnda som Tygverkstadsförvaltningen.

Beteckning Namn Garnison Aktiv Kommentar
VF S Södra militärområdes verkstadsförvaltning Kristianstads garnison 1966–1994 Uppgick 1994 i Uhreg S
VF V Västra militärområdets verkstadsförvaltning Karlsborgs garnison 1966–1994 Uppgick 1994 i Uhreg S

Underhållsregementen redigera

Beteckning Namn Garnison Aktiv Kommentar
Uhreg S Södra underhållsregementet Kristianstads garnison 1994–2001 Uppgick 2001 i FMLOG

Verksamhet redigera

Södra underhållsregementet var ett kaderorganiserat krigsförband underställt militärbefälhavaren (MB S), och tillhörde Försvarsmaktens förbandstyp "Operativa lednings- och underhållsförband". Södra underhållsregementet lämnade stöd till armé-, marin- och flygstridskrafter avseende teknisk tjänst samt utförde kontroll avseende teknisk säkerhet beträffande ammunition och drivmedel vid förband inom Södra militärområdet och senare Södra militärdistriktet.

Förnödenhetsförsörjningen inom underhållstjänsten som genomfördes av miloförråden syftade till att täcka fastställda behov, reglera omhändertagande av förnödenheter samt bestämma avgången av förnödenheter. Den tekniska tjänsten inom underhållstjänsten genomfördes av miloverkstäder och markteleverkstäder som understödde krigsförbandens förmåga att lösa ställda uppgifter vad gällde materialunderhåll och tekniskt systemstöd.

Underhållsregementena var kaderorganiserade, det vill säga fredsanställd personal utgjorde stomme för krigsförbanden, underhållsgrupp och markteleunderhållsbataljon. Verksamheterna leddes av respektive regementschef och regementetsstab vilken också direkt ledde markteleunderhållsbataljoner. Respektive Underhållsgrupp leddes av en underhållsgruppchef och stab bestod av följande enheter:

 • Miloreparationskompanier
 • Miloverkstadskompanier
 • Miloförrådskompanier
 • Miloförsörjningskompanier.
 • Transportkompanier

Förläggningar och övningsplatser redigera

I samband med att materiel- och verkstadsförvaltningarna för i Södra- och Västra militärområdet sammanfördes till Södra underhållsregementet, kom dess stabsort att förläggas till Kristianstad. Det efter att stabsorterna tidigare utgjorts av Karlsborg och Kristianstad. I Kristianstad hade Södra underhållsregementet sin stab i Stora kronohuset. Byggnaden uppfördes åren 1840–1841, och kom att delas av Hovrätten över Skåne och Blekinge med Wendes artilleriregemente. År 1917 lämnade Hovrätten byggnaden, och 1953 lämnade Wendes artilleriregemente byggnaden. Åren 1953–1966 var Södra militärområdesstaben förlagd till byggande. Åren 1966–1975 var staben för Kristianstads försvarsområde (Fo 14) förlagda i byggnaden. Åren 1975–1994 kom staberna för Södra militärområdes tygförvaltning (TF S), Södra militärområdes materielförvaltning (MF S) vara förlagda i byggnaden. År 1994 övertogs byggnaden av Södra underhållsregementet, som verkade där fram till 31 december 2001. Efter att Södra underhållsregementet upplöstes den 31 december 2001, som övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation. Den 30 september 2002 löpte Försvarsmaktens hyreskontrakt ut, samtidigt som Försvarsmakten lämnade byggnaden. Vid lämnandet överräcktes nycklarna under en ceremoni tillsammans med en svensk flagga till fastighetsägaren Norrporten. Kvar i byggnaden med en militär anknytning är den före detta officersmässen som drivs av Militärsällskapet i Stora Kronohuset (MISK).[6][7][8]

Utöver staben i Kristianstads garnison hade Södra underhållsregementet verksamheter på ett flertal platser i Götaland. Miloverkstäder: Karlsborg, Skövde, Halmstad, Hässleholm. Miloverkstadsavdelning: Hässleholm, Revingehed. Varv: Karlskrona. Markteleverkstad: Kristianstad. Markteleverkstadsavdelning: Skövde, Göteborg, Halmstad, Karlskrona. Miloförråd: Karlsborg, Skövde, Såtenäs, Håkantorp, Ljung, Göteborg, Tenhult, Eksjö, Halmstad, Moheda, Räppe, Ronneby, Hässleholm, Ängelholm, Karlskrona, Revingehed. Utöver dessa centrala verkstäder och förråd ansvarade Underhållsregementet för samtliga mobiliseringsförråd inom militärområdet.[9]

Heraldik och traditioner redigera

I samband med att Södra underhållsregementet upplöstes och avvecklades, instiftades 2001 Södra underhållsregementets minnesmedalj i silver (UhregSMSM).[10]

Förbandschefer redigera

Förbandschefen titulerades regementschef och hade åren 1994–2000 tjänstegraden överste av första graden.

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Södra underhållsregementet 1994-07-01 2001-12-31
Avvecklingsorganisation Kristianstad 2002-01-01 2002-09-30
Beteckningar
Uhreg S 1994-07-01 2001-12-31
Förläggningsorter
Kristianstads garnison (F) 1994-07-01 2002-09-30

Galleri redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Åren 1994–2000 var regementet underställt chefen för Södra militärområdet, åren 2000–2001 chefen för Operativa insatsledningen.
 2. ^ Förbandsmarschen antogs 4 juni 1994, fastställdes den 13 juni 1996.[1]
 3. ^ Minnesmedalj i silver instiftad 2001.
 4. ^ Bengt Alvland blev sista chefen för regementet.
 5. ^ Under 2002 var Bengt Alvland chef för avvecklingsorganisationen.[11]

Noter redigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 62
 2. ^ [a b] ”Försvarets regionala och lokala organisation”. xml.ra.se/Forvaltningshistorik. Arkiverad från originalet den 14 januari 2019. https://web.archive.org/web/20190114134634/http://xml.ra.se/Forvaltningshistorik/46-61_Forsvaret.htm. Läst 27 augusti 2017. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 1989/90:139”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-underhallstjansten-i-forsvarsmakten_GD03139. Läst 27 augusti 2017. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 1989/90:9”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-armens-utveckling-och-totalforsvarets_GD039. Läst 4 september 2017. 
 5. ^ Arqivariet Försvarets regionala och lokala organisation Arkiverad 27 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine. Läst 7 september 2011
 6. ^ ”Sista lunchen på Stora Kronohuset”. kristianstadsbladet.se. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/sista-lunchen-pa-stora-kronohuset/. Läst 5 september 2017. 
 7. ^ ”Stora Kronohuset varsamt renoverat”. kristianstadsbladet.se. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/stora-kronohuset-varsamt-renoverat/. Läst 5 september 2017. 
 8. ^ ”Militärsällskapet i Stora Kronohuset”. misk.se. http://www.misk.se/. Läst 5 september 2017. 
 9. ^ ”Södra underhållsregementet”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 17 april 2000. https://web.archive.org/web/20000417080007/http://uhreg.mil.se/uhregs/index.html. Läst 5 september 2017. 
 10. ^ ”UhregSMSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={6FC2F72F-8455-4B62-A7D8-A0E24D654EDE}. Läst 4 september 2017. 
 11. ^ ”Militären i Kristianstad marscherar ut”. kristianstadsbladet.se. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/militaren-i-kristianstad-marscherar-ut/. Läst 22 september 2016. 

Externa länkar redigera