Riskaversion är ett begrepp inom nationalekonomi och psykologi som betecknar motvilja att ta risker. Det betyder att en riskavert person inte är villig att ta på sig risker utan kompensation i form av positivt väntevärde. Nyttofunktionen för en person med riskaversion är konkav, vilket innebär att han eller hon värderar ytterligare tillskott till sin nytta lägre ju högre nyttan redan är. Det betyder alltså att nyttofunktionens andraderivata är negativ.

Personer antas generellt vara riskaverta vilket är förklaringen till att en riskfylld investering kräver högre förväntad avkastning än en mindre riskfylld investering. Motsatsen till riskaversion kallas för spelglädje och däremellan finns riskneutralitet.

Antagandet om riskaversion är helt centralt inom finansiell ekonomi och vid värdering av finansiella instrument och förståelsen av finansiella marknader.

Se ävenRedigera