Öppna huvudmenyn

Rådet för transport, telekommunikation och energi

Konstellationen ansvarar för bland annat transeuropeiska nät.

Rådet för transport, telekommunikation och energi (engelska: Transport, Telecommunications and Energy Council, TTE), även känt som transportrådet, telerådet eller energirådet och formellt rådet (transport, telekommunikation och energi), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens transport-, telekommunikations- och energipolitik.[1] Det sammanträder ungefär sex gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas transport-, telekom- eller energiministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras. Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[2] Konstellationen lagstiftar normalt i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.[3] Arbetet inom rådet för transport, telekommunikation och energi bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

Rådet för transport, telekommunikation och energi bildades i juni 2002 efter en sammanslagning av tre tidigare konstellationer för transport, telekommunikation respektive energi. Syftet var att öka enhetligheten och samordningen mellan de olika politikområdena.[3] Det sammanträder dock fortfarande i flera olika varianter beroende på om transport-, telekommunikation- eller energipolitik ska diskuteras.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Beslut av rådet (Allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (2009/878/EU)”. EUT L 315, 2.12.2009, s. 46-47. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0878. 
  2. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ [a b] ”Rådskonstellationer”. Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/. Läst 26 juli 2014. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.