Öppna huvudmenyn

Mittuniversitetet är ett svenskt statligt universitet. Lärosätet är beläget i Mittsverigeregionen kring Sveriges geografiska mittpunkt, med campus på två orter: Sundsvall och Östersund. Verksamheten vid campus Härnösand omlokaliserades till Sundsvall inför höstterminen 2016.

Karta över alla koordinater i "Kategori:Mittuniversitetet" från OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Mittuniversitetet
Engelska: Mid Sweden University
Grundat1 juli 1993
ÄgandeformStatligt
RektorAnders Fällström
Lärarkår857 anställda individer (år 2016)[1]
Studerande6 968 helårs, 15 989 registrerade individer (år 2016)[1]
Doktorander154 (år 2015)[1]
SäteSundsvall, Sverige
CampusSundsvall, Östersund (tidigare även Härnösand, Örnsköldsvik)
Tidigare namnMitthögskolan
Webbplatswww.miun.se

HistorikRedigera

Mittuniversitetet blev universitet den 1 januari 2005 och hette innan dess Mitthögskolan. Mitthögskolan bildades 1993 genom ett samgående mellan Högskolan i Östersund och Högskolan i Sundsvall/Härnösand, båda grundade genom högskolereformen 1977 av regeringen Fälldin. Dessa hade rötter i den socialhögskola som 1971 bildades i Östersund av regeringen Palme, i den systematiserade decentraliserade utbildning som startades av Sundsvalls kommun 1971 respektive i det folkskoleseminarium och den nautiska utbildning för sjökaptener som 1842 grundades i Härnösand.[2] Lärarutbildningen kan i sin tur härledas till att Härnösand tidigt var en läroverksstad och till den prästutbildning som började när Härnösands gymnasium grundades 1658.

Redan vid 1900-talets början hade diskussioner förts om att inrätta en högskola i Norrland. Frågan aktualiserades i riksdagen 1946 i en motion av riksdagsmannen Gösta Skoglund. De två huvudkandidaterna var från första stund Härnösand och Umeå. Öppen rivalitet mellan Sundsvall och Härnösand om var lärosätet skulle ligga bidrog till att striden vanns av Umeå,[3] som fick tandläkarutbildning 1956. Mellannorrland fick vänta till 1970-talet med utbildning på högskolenivå, i samband med att regionala högskolor etablerades i varje län i Sverige.

 
Thorbjörn Fälldin, f.d. statsminister, var drivande för samgåendet mellan Sundsvalls/Härnösands och Östersunds högskolor. Han var styrelseordförande 1993–1998 och blev hedersdoktor vid Mitthögskolan 2001.

Tidigare statsministern Torbjörn Fälldin var ledande kraft bakom det så kallade Omega-projektet, genom vilket högskolorna i Östersund respektive Sundsvall/Härnösand gick samman till Mitthögskolan, i syfte att senare leda till universitetsstatus. Sammanslagningen genomfördes 1993 under regeringen Bildt.

Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik samt Vårdhögskolan i Östersund inkorporerades år 1995 i Mitthögskolan. Högskolan fick därmed en fjärde campusort i Örnsköldsvik. Sjuksköterskeutbildningen i Östersund hade startat 1905. Den 1 juli 2007 togs sjuksköterskeutbildningen i Örnsköldsvik över av Umeå universitet, och campus Örnsköldsvik förlorade då status som Mittuniversitetscampus. Forskning inom digitaltryck bedrivs emellertid alltjämt av Mittuniversitetet på orten, till följd av initiativ av regionens pappersindustri.[4][5]

Den skogsteknikerutbildning som bedrivits vid Norra skogsinstitutet i Bispgården sedan 1898 överfördes från SLU till Mitthögskolan 1997, och gav upphov till att Mitthögskolan tidigt fick EMAS miljöteknikcertifiering.[2] Verksamheten i Bispgården avvecklades sommaren 2003 varpå utbildning flyttades till Östersund.[6]

Första etappen av campusdelen Åkroken invigdes i september 1997, och hela campus Sundsvall förlades 2005 till Åkroken.[7] Campus Härnösand hade sitt centrum i och kring Sambiblioteket, invigt 1 februari 2000, men bestod även av äldre byggnader, exempelvis Lilla Nybo som byggdes 1870 och Villa Nybo 1873.[8] Den 6 september 2002 invigdes campus i Östersund på A 4:s tidigare regementsområde, bildat 1893.

Regeringen Persson tilldelade 2001 Mitthögskolan universitetsstatus inom naturvetenskapligt vetenskapsområde inkluderande IT-området, och lärosätet fick således rätt att anordna forskarutbildning och utfärda doktorsexamen. Doktorander som anställts vid Mitthögskolan dessförinnan var inskrivna som forskarstuderande vid andra lärosäten. Mittuniversitetet har som universitet sedan 2005 generell rätt att utfärda forskarexamina, och har sedan dess två vetenskapsområden (fakulteter): naturvetenskap, teknik och medier respektive humanvetenskap.

Mittuniversitetet valde att införa Bolognamodellens sjugradiga betygsskala 2007.[9]

Utbildningsverksamhet vid Träakademien i Kramfors fördes vårterminen 2010 in under Mittuniversitetet och gavs i ämnet Möbel- och byggnadshantverk,[10][11] men ställdes in hösten 2018.[12]

 
Kvarteret Grönborgs inom Campus Sundsvall hyser kårhus, universitetsförvaltning och vetenskapspark.

Verksamheten vid campus Härnösand, inklusive lärarutbildningen, omlokaliserades till campus Sundsvall inför höstterminen 2016 enligt ett beslut som universitetsstyrelsen fattade 2013.[13][14] Efter 174 år av högre utbildning i Härnösand flyttades all verksamhet från orten. Först ut var Avdelningen för humaniora som genomförde sin flytt under sommaren 2014.[15]

Med anledning av omlokaliseringen expanderades Campus Sundsvall inför hösten 2016 söderut så att det förutom Åkroken även innefattar kvarteret Grönborg och en ny campusdel kallad Åkanten.

UtbildningsutbudRedigera

 
Klickbar översiktsbild över Campus Sundsvall.[uppdatering behövs]

De fem mest sökta utbildningsprogrammen inför hösten 2017 var:[16]

 • Beteendevetenskapligt program – distans med träffar i Sundsvall
 • Psykologprogram – Östersund
 • Webbutveckling – distans
 • Förskollärare – distans med träffar i Sundsvall
 • Sjuksköterskeutbildning – Sundsvall och Östersund

Mittuniversitetet har tillstånd att ge flera yrkesexamina: socionomexamen sedan 1971, journalistexamen sedan 1989 (se även bildjournalistikprogrammet), civilingenjörsexamen sedan 2003[17][18], högskoleingenjörsexamen, grund- och ämneslärarexamen, förskollärarexamen, sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen, barnmorskeexamen och, från och med 2008, psykologexamen. Vidare erbjuder Mittuniversitetet generella examina inom ett flertal ämnen, nämligen högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen sedan 1994, licentiat- och doktorsexamen sedan 2001, generell rätt att ge magisterexamen sedan 2003, och internationell mastersexamen (två år) sedan 2007.[19]

Civilingenjörsutbildningar gavs sedan 1992 i samverkan med KTH, så att studenter läste första åren av utbildningen i Sundsvall och slutet i Stockholm. Inför att Mittuniversitetet fick egna civilingenjörsutbildningar 2003 avbröts samarbetet men återupptogs 2011. Studenter antagna vid fyra av Mittuniversitetets sex civilingenjörsutbildningar har därmed möjlighet att välja mellan att läsa årskurs 4 och 5 i Sundsvall eller på KTH, där de i så fall får examen.[20]

Mittuniversitetet var det universitet som hade störst volym distans- och nätbaserad undervisning läsåret 2008/09.[21] 46 procent av helårsstudenterna läste på distans år 2015. 99 procent av studenterna registrerade i Härnösand år 2015 läste på distans, 39 procent i Östersund, 33 procent i Sundsvall och 14 procent av registrerade på övriga undervisningsorter. Detta bidrar till att universitetet är riksrekryterande. Endast 14 procent av nybörjarstudenterna kommer från den lokala regionen (Jämtlands och Västernorrlands län).[1]

StorlekRedigera

Mittuniversitetets storlek har fluktuerat mycket under årens lopp. Mittuniversitetet var både 2009 och 2010 det svenska lärosäte vars grundutbildningsvolym växte mest – såväl antalsmässigt som relativt sett – då antalet helårsstudenter under 2010 ökade med 1 530, eller 20 procent.[22] Mittuniversitetet var 2011 Sveriges 9:e största lärosäte sett till antal registrerade individer i grundutbildningen vårterminen, hade 15:e största volym undervisande och forskande personal, 16:e största volym anställda, intäkter och kostnader, och 17:e högsta antal avlagda examina. Åren 1997 till 2001 var dåvarande Mitthögskolan Sveriges 8:e största lärosäte sett till antal registrerade helårsstudenter, år 2002 13:e störst, åren 2003 till 2007 15:e störst, samt 2008 16:e störst.[23][22]

KvalitetRedigera

Mittuniversitetets grundutbildning kom på 18:e plats vid den ranking av 26 av Sveriges högskolor och universitet som genomfördes av tidningen Fokus 2012.[24]

Bland de 20 största svenska universiteten år 2009 hade Mittuniversitetet lägst genomströmning (prestationsgrad) då endast 69 procent av studenterna slutförde kurserna, som en konsekvens av den höga andelen nätbaserade kurser, sommarkurser och fristående kurser.[25][26] Mittuniversitetet har sedan dess ställt in ett stort antal sommarkurser och fristående kurser och infört avregistrering av inaktiva studenter tre veckor efter kursstart, för att öka genomströmningen och genomföra besparingar till följd av att regeringen begränsat universitetets takbelopp,[27] resulterande i 82 procent genomströmning år 2016.[1]

OrganisationRedigera

Under framför allt de första åren betonades att lärosätet är organiserat som multicampus- och nätverkshögskola/-universitet. Därför har inte lärosätet ett specifikt huvudcampus, utan varje campus har status som huvudort.[3] Ledning och administration finns företrädda i två län, och har således kontaktyta mot två länsstyrelser. Rektor och en prorektor är stationerade till Sundsvall, och en prorektor till Östersund.

Mittuniversitetet gick den 1 april 2013 från en trenivå- till tvånivåorganisation, bestående av två fakulteter (som leds av dekaner) uppdelade i avdelningar (som leddes av avdelningschefer) men utan institutioner.[28] Den 1 januari 2019 ombildades avdelningarna till institutioner (som leds av prefekter), i samband med att några avdelningar slogs samman:[29]

 • Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier: (NMT)
  • Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB), Östersund
  • Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Östersund
  • Institutionen för design (DES), Sundsvall
  • Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS), Sundsvall
  • Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST), Sundsvall
  • Institutionen för kemiteknik (CHE), Sundsvall
  • Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT), Östersund
  • Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Sundsvall
  • Institutionen för naturvetenskap (NAT), Sundsvall och Örnsköldsvik
  • Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD), Sundsvall och Östersund
 • Fakulteten för humanvetenskap: (HUV)
  • Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT), Sundsvall och Östersund
  • Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV), Sundsvall och Östersund
  • Institutionen för hälsovetenskap (HLV), Östersund och Sundsvall
  • Institutionen för omvårdnad (OMV), Sundsvall och Östersund
  • Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO), Östersund
  • Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Sundsvall

ForskningRedigera

Forskningen är till stor del koncentrerad till åtta forskningscentra inom universitet:[31][32]

 • Fibre Science and Communication Network (FSCN) i Sundsvall — inom profilområde Skogen som resurs
 • Sensible Things that Communicate (STC) i Sundsvall — inom profilområde Industriell informationsteknologi och digitala tjänster
 • Nationellt Vintersportcentrum (NVC) och Sports Tech Research Centre i Östersund — inom profilområde Hälsa, idrott och sportteknologi
 • European Tourism Research Institute (Etour, Turismforskningsinstitutet) i Östersund — inom profilområde Turism och upplevelser
 • Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) i Sundsvall — inom forskningsområde Bank, försäkring, pension
 • Demokratiinstitutet (DEMICOM) i Sundsvall — inom forskningsområde Medier och kommunikation
 • Risk and Crisis Research Center (RCR) i Östersund — inom forskningsområde Kris och risk

Dessutom bedrivs ämnesforskning vid flera avdelningar[33] och forskningssatsningar görs inom ytterligare forskargrupper[34]. En av dessa forskningsgrupper är det universitetsgemensamma Forum för genusvetenskap (FGV), som bedriver forskning om normaliseringsprocesser, arbetsmarknad för utrikes födda samt om våld i nära relationer.[35]

SamverkanRedigera

Universitetet har ett nära samarbete med det regionala näringslivet i Östersund genom Peak Innovation och Karriärveckan, samt i Sundsvall genom Åkroken science park och föreningen och innovationssystemet Bron (som bland annat arrangerar IT-utvecklarkonferensen Good Tech Conference).

Studentliv och studentorganisationerRedigera

Vid Mittuniversitetet finns det två godkända studentkårer: Studentkåren i Sundsvall[36] och Studentkåren i Östersund[37]. Vid sidan om studentkårerna finns det även ett stort antal studentföreningar. Studentkårerna arbetar med studiefackligt påverkansarbete och arrangerar sociala aktiviteter på respektive ort, bland annat i Sundsvalls kårhus, men ska även representera distansstudenter.

PersonerRedigera

Mittuniversitetets rektorer (Sundsvall)Redigera

 
Kari Marklund, rektor 1994-1999

Mittuniversitetets prorektorer i ÖstersundRedigera

 
Björn Fjæstad, hedersdoktor och tidigare adj. prof. i företagsekonomi.

Mittuniversitetets prorektorer i SundsvallRedigera

Styrelseordförande för Mittuniversitetets styrelseRedigera

Hedersdoktorer vid MittuniversitetetRedigera

Kända alumnerRedigera

Se Alumner från Mittuniversitetet för exempel på kända personer som studerat vid Mittuniversitetet eller de högskolor och seminarier som senare blev Mittuniversitetet.

Personer verksamma vid MittuniversitetetRedigera

Se Personer verksamma vid Mittuniversitetet för en förteckning över några av universitetets professorer.

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d e] Mittuniversitetets årsredovisning 2016
 2. ^ [a b] Gunnmo, Alf et.al. (1 januari 2003). Historik om Mittuniversitetet. Mittuniversitetet. ISBN 91-87908-74-3. http://www.miun.se/Global/Ovriga/Generellt/Historik/Mitthogskolan%2010%20%c3%a5r.pdf. Läst 12 januari 2012  Arkiverad 5 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ [a b] Lokalisering 2016: Bilaga 2, Vägval för Mittuniversitetet Arkiverad 20 september 2016 hämtat från the Wayback Machine., Sweco Eurofutures AB 2013-01-21
 4. ^ Digital printing center (DPC)
 5. ^ Campus Örnsköldsviks: Forskning, läst 2017-05-03
 6. ^ Skogsepok i graven Arkiverad 24 december 2013 hämtat från the Wayback Machine., SVT Jämtlandsnytt, 16 maj 2012.
 7. ^ Katrin Holmqvist (2008), Campus Sundsvall : att bygga symbolvärden, Umeå Universitet.
 8. ^ Jan Samuelsson, CEDIF: VÅra lokaler Arkiverad 24 december 2013 hämtat från the Wayback Machine., 12 januari 2011.
 9. ^ MIUN generella betygskriterier Arkiverad 2 april 2015 hämtat från the Wayback Machine., enligt rektorsbeslut 2006-10-30.
 10. ^ Träakademien.se
 11. ^ Sammanträdesprotokoll Tillväxtutskottet Arkiverad 20 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., Kramfors kommun, 19 oktober 2009.
 12. ^ ”Inga nya studenter antas till programmet möbel- och byggnadshantverk”. Mittuniversitetet. https://medarbetarportalen.miun.se/medarbetarinfo/2018-6/inga-nya-studenter-antas-till-programmet-mobel--och-byggnadshantverk/. Läst 19 juni 2018. 
 13. ^ Mittuniversitetets verksamhet i Härnösand omlokaliseras till Sundsvall, Pressmeddelande 2013-01-18
 14. ^ Varför jag röstade nej till att flytta verksamheten från campus Härnösand, Jesper Strömbäcks blogg 19 februari 2013}
 15. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150620165404/http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/nyhetsarkiv/hum-pa-plats-i-sundsvall. Läst 27 juni 2016. 
 16. ^ Fortsatt högt söktryck till Mittuniversitetet Arkiverad 20 april 2017 hämtat från the Wayback Machine., Mittuniversitetet, 19 april 2017
 17. ^ ”Beslut: Mitthögskolan – Ansökan om rätt att utfärda civilingenjörsexamen” (PDF). Högskoleverket. 11 mars 2003. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927003043/http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800088013/641-2552-01.pdf. Läst 16 juni 2008. 
 18. ^ Mittuniversitetets fyra civilingenjörsutbildningar
 19. ^ UK-ämbetets databas över examenstillstånd, accessdatum 22 december 2013
 20. ^ Samarbete med KTH, läst 2015-10-30
 21. ^ Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Arkiverad 12 juni 2013 hämtat från the Wayback Machine., Högskoleverket Rapport 2011:2 R
 22. ^ [a b] Högskoleverket: Statistisk analys: Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Arkiverad 3 september 2014 hämtat från the Wayback Machine., 2011-03-08
 23. ^ Högskoleverket statistik: Högskoleöversikt. Accessdatum 2009-11-28. Arkiverad 30 december 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 24. ^ Fokus rankar Sveriges högskolor. Publicerad 3 mars 2012 (accessdatum 2012-05-02)
 25. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 april 2010. https://web.archive.org/web/20100427034932/http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.1967856-mittuniversitetets-studenter-ar-samst. Läst 19 juni 2011. , Dagbladet
 26. ^ https://archive.is/20120524204852/http://svt.se/2.55868/1.1969127/samst_betyg_pa_mittuniversitetet&lid=aldreNyheter_1850896&lpos=rubrik_1969127
 27. ^ Sparkrav tvingar Mittuniversitetet att skära, Östersundsposten 9 februari 2012.
 28. ^ ”Avdelningar - Arkiverade kopian”. www.miun.se. Arkiverad från originalet den 20 september 2016. https://web.archive.org/web/20160920192054/http://www.miun.se/avdelningar. Läst 31 augusti 2016. 
 29. ^ ”Institutioner”. www.miun.se. http://www.miun.se/institutioner. Läst 15 oktober 2019. 
 30. ^ ”Gemensamma förvaltningen”. www.miun.se. https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/Universitetsforvaltning/. Läst 7 januari 2019. 
 31. ^ Mittuniversitetets center och institut
 32. ^ Forskningsområden
 33. ^ Ämnesforskning
 34. ^ Större forskningssatsningar
 35. ^ https://www.miun.se/fgv
 36. ^ Studentkåren i Sundsvall
 37. ^ Studentkåren i Östersund
 38. ^ Fälldins protest skickas till utbildningsministern, Sundsvalls tidning 2013-02-21.
 39. ^ Nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet Arkiverad 29 juli 2016 hämtat från the Wayback Machine., pressmeddelande 2016-06-02
 40. ^ Mittuniversitetets hedersdoktorer, miun.se, läst 2016-06-02
 41. ^ https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/akademiskahogtider/Hedersdoktorer/
 42. ^ https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/press/pressmeddelanden/2018-5/asa-bergman-och-graham-potter-blir-nya-hedersdoktorer/
 43. ^ https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2019-5/valmeriterad-kvintett-blir-nya-hedersdoktorer/

Externa länkarRedigera