Matthias Gallas

italienfödd, fältherre i Tysk-romerska riket

Matthias Gallas hertig av Lucera, född 16 september 1584 i Trento, död 25 april 1647, tysk fältherre i kejserlig tjänst.

Matthias Gallas

Gallas var först spansk militär, och trädde därefter i katolska ligans tjänst, och utmärkte sig bland annat i slaget vid Stadtlohn så, att han 1627 blev friherre. 1629 trädde Gallas som generalmajor i kejserlig tjänst och deltog därefter med beröm i mantuanska tronföljdskriget. 1631 utnämndes Gallas på Albrecht von Wallensteins order till generalfälttygsmästare, blev 1632 riksgreve, deltog samma år i striderna vid Nürnberg och blev fältmarskalk. Vintern 1632-33 kommenderade Gallas i Schlesien. Han åtnjöt fortfarande Wallenstens synnerliga förtroende och blev 1633 generallöjtnant och fältherrens närmaste man. Vid konflikten med kejsaren svek dock Gallas sin fältherre och erhöll bland annat Friedland som förläning. Sin plats i armén bibehöll han och hade stor del i segern i slaget vid Nördlingen. Efter en del framgångar i början misslyckades dock hans fälttåg i Frankrike, och mot Johan Banér fältherreskicklighet kom Gallas till korta, varpå han 1639 tvingades nedlägga sitt befäl. 1643 trädde Gallas visserligen åter i tjänst, men mot Lennart Torstenson kunde Gallas intet uträtta, hans armé upprevs, och själv trädde han på nytt tillbaka för överbefälet och blev istället president i hovkrigsrådet.

Gallas kallades redan av samtiden "Herrverderber" (härfördärvaren)[1] och den allmänna meningen i Tyskland var att den "välske" generalen saknade kompetens. Någon större fältherrebegåvning ägde Gallas inte, men han var en klok och erfaren general och bättre än det rykte han fick. Hans även enligt dåtida uppfattning stora omåttlighet och relativt höga ålder minskade dock både hans disciplinära förmåga och hans initiativkraft, vilket förklarar hans motgångar.

Källor

redigera
  1. ^ Harrison, Dick (2021). Sveriges stormaktstid. Historiska Media. sid. 143. ISBN 978-91-7789-624-1. Läst 15 mars 2024