Lånord

ord som lånats in i ett språk från ett annat språk

Ett lånord (lexikalt lån) är ett ord som ett språk har hämtat från ett annat språk.[2] Det kan vara gamla lån, som vin och kyrka, nyare, som toalett och strejk eller moderna, som airbag och new age.

Svenskans fönster inlånades under medeltiden från lågtyska venster, som i sin tur har hämtats från lat. fenestra.[1] Engelskans window är lånat av det fornnordiska vindauga (vind-öga).

Om ett ord är ett lånord eller ej beror på dess etymologiska och geografiska ursprung. Ord som inte är lånord är vanligen arvord, som kan ledas tillbaka till språkets äldsta belagda former (i svenskans fall urnordiska).[3] Nyskapade ord, neologismer, är ofta avledningar av befintliga ord.

Man brukar skilja mellan lånord och citatord. Citatorden är mer tillfälligt lånade ord och uttryck.

Typer av lexikala lånRedigera

Lånord kan indelas beroende på relationen mellan uttryckets form i det långivande och lånande språket. Grovt delar man in de lexikala lånen i ordlån, begreppslån och blandlån.

OrdlånRedigera

Ett ordlån har lånats in i sin helhet. Ordmodellens morfem importeras tillsammans med begreppet. En viss anpassning till grammatiska, fonologiska och ortografiska konventioner i det lånande språket görs alltid, men i större eller mindre omfattning. Därför går det att grovt dela in ordlånen i direktlån respektive anpassat direktlån.

Ordlån är den typ av lånord som är mest uppenbara såsom lånord och därför röner de ofta mer uppmärksamhet - och fler protester - än andra typer av lexikala lån.

DirektlånRedigera

Anpassat direktlånRedigera

 • tuff från engelskans tough
 • mejla från engelskans e-mail

BegreppslånRedigera

Begreppslån är resultatet om man översätter det lånade begreppets ordmodell till inomspråkligt motsvarande morfem.

ÖversättningslånRedigera

 • hatkärlek från tyskans Hassliebe
 • brevvän från engelskans pen pal/pen friend

BetydelselånRedigera

Begreppet betydelselån används om redan existerade ord som fått en utvidgad betydelse efter modell i ett annat språk.

 • huvudvärk i betydelsen "problem" från eng. headache
 • skrivare i betydelsen "utskriftsmaskin för datorer"

BlandlånRedigera

Vid blandlån ersätter man vissa ingående morfem med inomspråkliga motsvarigheter men direktlånar andra delar, eller lånar inte in ordmodellen i sin helhet.

 • hårspray från engelska hair spray: översättning av hairhår + lån av eng. spray
 • grapefrukt från engelskans grapefruit
 • flipperspel från engelskans flipper (som på engelska betecknar paddlarna, snarare än själva spelet)

ErsättningsordRedigera

När en ny företeelse introduceras i ett samhälle skapas ett nytt begrepp. Detta begrepp behöver en benämning på samhällets språk, och ofta finns krafter som strävar emot att ett lexikalt lån sker tillsammans med importen av företeelsen. Ibland utlyses till och med tävlingar för detta ändamål. Det ord som ersätter det inlånade begreppet är då en neologism.

 • dator (avledning till ordet "data" med latinska agentsuffixet -or, i analogi med "motor", till "movere", röra sig) för engelskans computer.

Besläktade processerRedigera

ÅterlånRedigera

Ord som lånats in i språket i flera omgångar, till exempel

Ord som lånats in av ett annat språk och sedan lånats av det språket i sin tur, till exempel

 • fornnordiska klubba → eng. club → svenska klubb
 • engelsk animation → japanskans anime → engelska (och svenska) anime i betydelsen "japansk animerad film"

PseudolånRedigera

Dessa är egentligen inte lånord, utan inomspråkliga neologismer med utomspråkliga drag/byggstenar. Pseudolånen ger intryck av att vara lånord utan att vara det.[4]

Lånord i svenskanRedigera

I svenskan finns många lånord. Nedan följer en kronologisk genomgång och sammanfattning av olika inlånade ord och deras härkomst.

Lån i förgermansk tidRedigera

De germanska språken avviker starkt från övriga indoeuropeiska språk. Sigmund Feist lanserade 1932 teorin att föregångaren till urgermanskan var ett blandspråk mellan indoeuropeiska erövrare och urbefolkningen i norra Europa. [5] Ord som är gemensamma för alla germanska språk, men som saknar motsvarighet i övriga indoeuropeiska språk skulle då vara lånord från urbefolkningen. Hit hör bland annat orden för vissa företeelser i Nordeuropa som var okända för indoeuropeerna som "skepp", "segel", "köl", "stork", "ål" och trädet "ask". Några ord har med krig och makt att göra som "svärd", "båge", "kung" och "knekt".

Lån till de germanska språkenRedigera

Fram till fornsvensk tid kommer de flesta lånen till de germanska språken från latin. Orden som lånades in hörde ofta samman med transporter och handel (carrus, kärra; caupo, köpa). Andra exempel på ord som lånats in till de germanska språken är vin, öre (av aureus som betyder guldmynt). Ett fåtal ord har också lånats ut från olika germanska språk till latinet; latinska ganta har samma ursprung som svenskans gås. Lån från keltiska språk förekommer också till exempel orden järn och rik.[6]

Fornsvensk tidRedigera

Kristnandet av Sverige ledde till stora mängder lånord. Många kristna "fackord" finns kvar i svenskan som till exempel advent, altare, biskop, kloster, martyr och paradis. De flesta kyrkliga lån kom från latinet. Klosterväsendet tog troligen också med sig fackord som hörde till yrkesverksamheterna i kloster, till exempel ympa av latinska imputare. [7]

Lågtyskan hade en stor påverkan på svenskans ordförråd, främst på grund av Hansans inflytande i Sverige. Dessa lånord innefattade till exempel stads- och administrationsrelaterade ord som borgmästare, fogde, stad, yrkesbeteckningar som köpman, skomakare och snickare, handels- och affärsrelaterade ord som mynt och ränta, samt ord för "moderna" medeltidsideal som ära och hövisk. Inflytandet underlättades av att lågtyskan redan innan stod väldigt nära de nordiska språken och delade en stor del av dess ordskatt. Exempelvis är köpman ett lågtyskt lånord, men både ordet köpa och man fanns tidigare i svenskan. Likaledes är borgare och hövisk lågtyska lån, men borg och hov är gamla arvord. [8] En stor grupp inlån kan inte förklaras med att företeelserna var nya eller förknippade med tyskarnas aktiviteter. Ord som fråga och språk hade redan svenska motsvarigheter i spöria och mal (mål).[9]

I Lånord i Svenskan[10] skriver Edlund och Hene att det är troligt att de flesta lånen aldrig blev nedskrivna, många lågtyska ord var säkerligen modeord som försvann ganska snabbt ur svenskan och inte återfinns i källor.

ReformationenRedigera

Under 1500-talet minskade Hansans makt. I samband med reformationen började allt fler ord komma från högtyskan, mycket tack var Martin Luthers bibel som influerade Gustav Vasas bibel. Många militära fackord lånades in från högtyskan, till exempel ammunition, furir, fältskär och gevär. Ord inom gruvdrift, bankväsende och ord för växter och djur var också vanliga inlån från högtyskan. Många sjötermer lånades in från nederländskan.[11]

StormaktstidenRedigera

Under stormaktstiden hade man stormaktsdrömmar för svenskans räkning. Man tyckte att svenskan borde vara lika fint som franskan och tyskan. Fornforskaren Olof Rudbeck gick så långt angående detta att han hävdade att namnen på både de grekiska och romerska gudarna kunde härledas från svenskan. I samband med detta vaknade uppmärksamheten kring språkrensning, d.v.s. strävan att rensa ut lånord ur det svenska språket genom att bilda nya ord på inhemsk grund eller återuppliva gamla ord ur fornsvenskan och isländskan.

1700-taletRedigera

Under 1700-talet hade franskan stort inflytande på den europeiska kulturen och också på svenskan. Militära termer (kasern, marin och pluton) lånades in. Stora mängder adjektiv kom också in i svenskan (till exempel blond, charmant, fatal, modern och populär). Många lån hade att göra med nöjesliv eller offentligt liv. Verksamhetsområden som fortfarande har många franska lånord är heminredning (till exempel byrå och salong), teater (till exempel aktör och replik) och restaurangverksamhet (till exempel champagne och kastrull). Engelskans inflytande ökade under 1700-talet (en hel del ord för maträtter som rostbiff och sherry) och det kom även vissa lån från tyskan (till exempel inom militären och gruvdiften).[12]

1800-taletRedigera

Mönstret för inlån av ord under 1800-talet liknar 1700-talets förutom att engelskans roll stärks ytterligare. Engelska inlån är till exempel bojkott, lokomotiv, pyjamas, trål och vinsch. De flesta inlånen från engelskan är namn på klädesplagg och tyger, termer inom kommunikation och sjöfart samt inom handel och politik. Franska ord lånas främst inom mode (brosch och pantalonger), mat (filé, färs och omelett) och politik (till exempel byråkrat och socialism). Franska adjektivinlån är också vanliga. Tyska inlån förekommer också (till exempel mauser, muta in och rutscha).[13]

1900-taletRedigera

Engelska lånord kännetecknar 1900-talet. Kommunikation, mode, nöjesliv, och sport är områden man lånat in många ord inom. Under nittonhundratalets senare decennium lånades många termer in inom teknik och datorer, till exempel modem, Internet och spam.[14] Lånord från engelskan som lånats rakt av kallas anglicismer.[15]

Lån från utomeuropeiska språkRedigera

Utomeuropeiska språk har framför allt långivit ord på inhemska växter och djur – till exempel potatis, tomat (från indianspråk) och känguru, dingo (från australiska språk) – samt etniska företeelser, som moské, brahman, kung fu, sushi. Under medeltiden lånades dock ett betydande antal mer allmänna ord in till de europeiska språken från arabiska, som amiral, alkohol, hasard, och persiska, som tulpan, arsenik, balkong och pyjamas.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Svenska Akademiens ordbok: fönster
 2. ^ Ulf Teleman och Margareta Westman. ”Lånord”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A5nord. Läst 7 februari 2016. 
 3. ^ ”Arvord”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arvord. Läst 7 februari 2016. 
 4. ^ ”Ord och gränser – om sushi, sal och ett antal andra ord i svenskan - Språkbruk”. www.sprakbruk.fi. https://www.sprakbruk.fi/-/ord-och-granser. Läst 1 maj 2019. 
 5. ^ Feist, Sigmund (1932). ”The Origin of the Germanic Languages and the Europeanization of North Europe”. Language (Linguistic Society of America) 8 (4): sid. 245–254. doi:10.2307/408831. 
 6. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.43-44
 7. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.44-46
 8. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.46-47
 9. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.47-49
 10. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.47
 11. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.50-53
 12. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.54-56
 13. ^ Edlund & Hene, Lånord i Svenskan s.56-57
 14. ^ Holmberg, Daniel S. (2009). ”Hjälp : ett lånord”. Språktidningen (2): sid. 44-51. http://spraktidningen.se/artiklar/2009/04/hjalp-ett-lanord. Läst 7 februari 2016. 
 15. ^ ”Anglicism”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anglicism. Läst 7 februari 2016. 
 16. ^ Zuckermann, G. (2003),Language Contact and Lexical Enrichment in Israeli Hebrew. Palgrave Macmillan. ISBN 9781403917232 / ISBN 9781403938695

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera