En konspirationsteori (av latinets conspirare som betyder "andas tillsammans") är en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska sammansvärjningar.[1]

USA:s sigill. Novus Ordo Seclorum betyder ungefär "tidsåldrarnas nya ordning" men översätts felaktigt till Den nya världsordningen, ett begrepp som förekommer i konspirationsteorier tillsammans med frimurarorden och Illuminati.

Vitt spridda och seglivade konspirationsteorier i modern tid, som allmänt anses vara grundlösa, inkluderar konspirationsteorierna om månlandningarna och omständigheterna kring Kennedymordet på 1960-talet. Många konspirationsteorier gör även gällande att stora händelser i världshistorien förklaras av att konspiratörer i kulisserna manipulerat och iscensatt politiska skeenden. Ett exempel är teorin om att Illuminati, Tempelherreorden och Frimurarorden var de hemliga sällskap som låg bakom franska revolutionen. Teorier om faktiska sammansvärjningar under 1900-talet inkluderar bland annat 20 juli-attentatet mot Adolf Hitler samt president Nixons och dennes medarbetares försök att dölja Watergateskandalen.

BegreppsdefinitionRedigera

Ordet konspiration härrör från latinska conspirare och med det menas att två eller flera personer samverkar i syfte att verkställa en hemlig plan. Man ska skilja mellan konspirationen som är en handling och konspirationsteorin som uttrycker oron för en konspiration.[2] Enligt Oxford English Dictionary är konspirationsteori en teori som säger att en händelse eller ett fenomen inträffar som ett resultat av en konspiration mellan intresserade parter. Uppslagsboken citerar en artikel i The American Historical Review från 1909 som det första exemplet på begreppets användning.[3][4]

Gemensamt för konspirationsteorier är att berättelsen omfattar en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller institutioner. Dessa personer antas ofta ha stora resurser till sitt förfogande och samarbetar i hemlighet för att uppnå ekonomisk eller politisk makt eller andra fördelar. Den stora massan anses vara ovetande om detta. Typiskt är dock att det finns ett antal personer, konspirationsteoretiker, som genomskådat ränksmideriet. De ser det som sin uppgift att avslöja sanningen för den ovetande allmänheten, och upplever sig ständigt vara under hotet att bli nedtystade på grund av sin kunskap.[2]

Å andra sidan kan personer med relevanta synpunkter bli anklagade för att vara konspirationsteoretiker och själva begreppet konspirationsteoretiker används huvudsakligen pejorativt, det vill säga som skällsord. Benägenheten att tro på konspirationsteorier benämns konspirationism.

Konspirationsteorier och deras förankring i verklighetenRedigera

En sammansvärjning är definitionsmässigt någonting som deltagarna håller hemligt, vilket gör att sanningshalten i en konspirationsteori oftast är svårbedömd. På grund av detta kan det vara svårt att ge entydiga och glasklara svar på till exempel vilka som har genomfört eller ligger bakom konspirationen vilket gör att vissa teorier är svåra att falsifiera. Därför kan det råda olika uppfattningar om huruvida olika indicier faktiskt talar för en konspiration eller inte.

Det finns även en risk att påstådda svagheter, felaktigheter eller alternativa tolkningar i den etablerade verklighetsbeskrivningen automatiskt stärker tron på att konspirationsteorin i fråga är sann. Men det är inte alltid självklart att en påstådd felaktighet är en verklig felaktighet och det finns en risk att konspirationsteoretikern gör sig skyldig till en falsk dikotomi, det vill säga till tron att man kan reducera alla alternativ till två ömsesidigt uteslutande verklighetsbeskrivningar där den ena automatiskt har rätt om den andra har fel. Det kan ju finnas andra förklaringar till felaktigheter i den etablerade verklighetsbeskrivningen än att den skulle vara en falsk täckhistoria för att dölja en konspiration.

Verkliga konspirationer, hemliga projekt och mörkläggningar avslöjas då och då, som till exempel Watergateaffären, IB-affären eller Echelon. Många konspirationsteorier brukar dock handla om konspirationer som är mycket mer omfattande och mäktiga än dessa. Frimurarlogen P2 kunde uppfylla dessa kriterier.

Enligt statsvetaren Erik Åsard kännetecknas många konspirationsteorier av att de väljer ut den fakta som passar ihop med teorin, att de fokuserar på detaljer och bisaker som verkar orimliga för att så tvivel om en hel händelse och att de sällan kan ange konkreta förövare för konspirationen. Åsard menar att konspirationsteoretiker bortser från att misstag, slump och inkompetens kan förklara vissa händelser. Verkliga konspirationer som till exempel Watergateskandalen visar enligt honom hur svårt det är att hemlighålla en större konspiration i länder med fri press och opinionsbildning.[2] Folk som är mer kritiska till sammansvärjningar tenderar att ha uppfattningen att konspirationer som omfattar många personer är mycket sårbara och att de avslöjas förr eller senare och drar utifrån det slutsatsen att det finns anledning att vara generellt ytterst skeptisk till teorier om sammansvärjningar.

Åsa Linderborg menar att man inte kan avfärda konspirationsteorier generellt utan att man måste bedöma varje teori för sig samt att man inte kan ta de mest orimliga teorierna som ett belägg för att konspirationsteorier överlag inte håller. Hon menar dessutom att det finns många ganska jordnära konspirationer som till exempel företag som strävar efter vinst och inte alltid verkar för det allmännas bästa. Verkliga konspirationer som Iran-contras-affären visar enligt Linderborg att "politiker och andra makthavare faktiskt ljuger".[5] Clas Svahn har en liknande uppfattning och menar att man måste skilja mellan konspirationsteorier som vilar på lösa antaganden och andra teorier som har en verklig bakgrund. Till ogrundade konspirationsteorier räknar han sådana som inbegriper utomjordiska varelser eller att Hitler fortfarande skulle vara vid liv. Dock finns det enligt Svahn även mer jordnära teorier som oljebolagens karteller, Palmemordet samt bekräftade konspirationer som MK-ULTRA.[6]

HistorikRedigera

Under 1900-talet och 2000-talet har konspirationsteorierna bland annat handlat om stora olyckor, mord eller dödsfall på kända personer, om spektakulära händelser såsom månlandningen och om elfte september-attackerna i New York 2001. Det handlar ofta om påståenden om så kallade "false flag operations", som iscensätts av regeringar eller andra ledare för att kunna inleda krig och skylla på den tilltänkta fienden. Det har också skrivits många böcker och gjorts många filmer på temat konspiration. Åtminstone en del av dessa konspirationer, de som involverar frimurarna och Illuminati, kan sägas ha uppkommit på 1700-talet då konservativa och kristna lade skulden för den franska revolutionen just på frimurarna och "upplysningsgruppen" som kallade sig för Illuminati. [7]

Olika perspektivRedigera

Uppkomsten av konspirationsteorier kan förklaras utifrån olika utgångspunkter.

Det psykologiska perspektivetRedigera

En konspirationsteori som innehåller logiska fel och motsägelser kan beskrivas som resultatet av ett psykologiskt tillstånd som kan kallas konspirationism. Det ingår i ett paranoid-schizofrent tankemönster som enligt en spekulativ teori beror av patienternas höga dopaminhalter, vilket leder till att de ser relevans i sådant som andra tar för normalt. Konspirationerna kan vara enkla, såsom att de tror att de egentligen är Jesus Kristus, eller komplexa. I olika kulturer kan sådana symptom ta sig väldigt olikartade uttryck.[8]

Det psykopatiska perspektivetRedigera

Vissa ser psykopaters drivkraft och förmåga att till varje pris kontrollera andra människor för egen vinning som en anledning till att dessa psykopater i hög grad koncentreras högt upp i ledande befattningar på företag, i politiska och icke-politiska organisationer.

Teorin ser ut som följer: Då i stort sett alla företag och organisationer är ordnade som en hierarkisk pyramidstruktur kommer dessa på sikt att få en betydligt högre koncentration av psykopater i toppositioner än den genomsnittliga andelen psykopater i en befolkning. Dessa psykopater kommer då i betydligt högre omfattning konspirera ihop med andra likasinnade för egen vinning än de som har goda avsikter för hela företaget, organisationen eller mänskligheten.

Det praktiska perspektivetRedigera

Inte sällan får en tanke eller idé fäste på olika ställen i samhället ungefär samtidigt. Jämför Hegels "världssjäl" eller Sheldrakes morfogenetiska fält. På så vis kan samma eller liknande ageranden och händelser ibland iakttas starta från olika håll tillsynes samtidigt. Detta lockar många att se konspirationer. Även kritiker förleds av detta att felaktigt beskylla iakttagare av trenden för att vara konspirationsteoretiker.

Det politiska perspektivetRedigera

Christopher Hitchens beskriver konspirationsteorier som en effekt av demokrati och yttrandefrihet.

Vanligt förekommande officiellt obekräftade konspirationsteorierRedigera

11 september 2001Redigera

Attentaten den 11 september 2001 har varit föremål för talrika spekulationer och konspirationsteorier om vem och vad som ligger bakom attentaten och vad som egentligen hände. Jämte den officiella versionen, att flygplanen kapades av terrorister som sedan flög in i de två huvudtornen i World Trade Center och Pentagon, finns det andra teorier som påstår att exempelvis den US-amerikanska regeringen ligger bakom attentaten. Särskilt det tredje tornet (WTC7) har det spekulerats kring eftersom tornet verkar kollapsa utan extern inverkan.[9] En möjlighet är också att USA:s regering kände till attacken och lät den ske (utan att själv ligga bakom) för att utnyttja händelsen för sina egna syften (till exempel starta krig mot andra länder, inskränka vissa medborgerliga rättigheter, och så vidare).[10] Något som har väckt misstänksamhet är faktumet att det militära luftförsvaret (NORAD) inte lyckades att hindra kaparna från att utföra sina dåd. I en opinionsundersökning från 2006 angav 42% att de tvivlade på regeringens officiella utredning.[11] Över 3000 amerikanska arkitekter och ingenjörer arbetar för en ny, oberoende utredning om vad som hände.

Area 51Redigera

Area 51, Roswellincidenten, Men in Black, UFO:n, bortföranden (i synnerhet Majestic 12) är olika sammanhängande fenomen där olika konspirationsteorier har förekommit. Framförallt Area 51 har länge stått i fokus, bland annat eftersom det finns en stor sekretess kring anläggningen. Officiellt är området en anläggning för att testa flygfarkoster av olika slag, som till exempel spaningsplanet U2 på 1950-talet och på senare år flygplanet F-117 Nighthawk. Robert Lazar påstod 1989 att han jobbade med utomjordisk teknologi på Area 51 och att testområdet användes för att bärga utomjordiska rymdfarkoster. Den stora sekretessen kring Area 51 bidrar till spekulationer om vilken verksamhet som bedrivs på området.[12]

BermudatriangelnRedigera

Bermudatriangeln är ett område på 700 000 kvadratkilometer mellan Bermuda, Florida och Puerto Rico, där det sägs att ett ovanligt stort antal fartyg och flygplan har försvunnit. En del påstår att triangeln befinner sig just där det mytomspunna Atlantis en gång ska ha funnits och att det är dess stora eldkristaller som utstrålar stora mängder energi som förstör skepp och flygplan som kommer för nära. Början till konspirationsteorin var "Flight 19", ett flygplan som gav sig ut på ett rutinuppdrag och som försvann i området i december 1945. Vincent Gaddis bok "The Deadly Bermuda Triangle" från 1964 spädde på spekulationerna, och Charles Berlitz bok "The Bermuda Triangle" från 1974 med sina 20 miljoner sålda exemplar på 30 olika språk förstärkte mystiken kring Bermudatriangeln. I Steven Spielbergs film "Close Encounters of the Third Kind" tolkas försvinnandet av "Flight 19" som kidnappning av utomjordingar. Karl Kruszelnicki säger däremot att det finns naturliga orsaker till att så många skepp och flygplan har försvunnit i triangeln. Enligt honom är det faktorer såsom att många farkoster som passerar området, dåligt väder och fel gjorda av människor som ligger bakom många försvinnanden.[13]

BilderberggruppenRedigera

Varje år träffas inflytelserika politiska, ekonomiska, akademiska personer och mediechefer från Nordamerika och Europa i den så kallade "Bilderberggruppen". Medan deltagarna säger att mötena enbart handlar om att diskutera samhällsrelaterade frågor menar dess kritiker att gruppen är en slags hemlig världsregering. Mellan 120 och 150 deltagare inbjuds av gruppens styrande kommitté. Det förs inga anteckningar om vad exakt sägs på mötena och vilka slutsatser som dras, det finns enbart en lista med ämnen som ska diskuteras på respektive möte.[14] Ämnen som diskuterades 2017 var Trumpadministrationen, globalism, informationskriget, populism och Kina. 2018 diskuterades populism, artificiell intelligens, frihandel, Ryssland, Saudiarabien och Iran.[15]

Gruppens namn härstammar från första mötesplatsen, Hotel de Bilderberg i Oosterbeek (Nederländerna) den 29 maj 1954. Bilderberggruppens grundare (bland andra före detta ordföranden för Unilever, Paul Rijkens) hade som mål att stärka det transatlantiska bandet mellan Europa och USA i det begynnande kalla kriget. Före detta ledaren för brittiska labourpartiet har förklarat att det inte är helt orättvist att påstå att gruppen strävar efter en världsregering. Internationellt kända deltagare har varit Margaret Thatcher, Tony Blair, Henry Kissinger, prins Charles, Bill Clinton, Bill Gates och Ryanairs VD Michael O'Leary.[14]

Från svensk sida har Annie Lööf, Carl Bildt, Anders Borg, Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Mona Sahlin, Leif Pagrotsky, Percy Barnevik, Jonas Bonnier, Gunilla Carlsson, Carl-Henrik Svanberg och Leif Johansson deltagit. Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt blev båda statsministrar strax efter att de hade deltagit på respektive möte vilket enligt statsvetaren Magnus Hagevi tyder på att gruppen är bra på att förutse vem som blir statsminister.[15]

Ett uttalande som har underblåst konspirationsteoretiska argument kommer från David Rockefeller som själv har deltagit på Bilderberggruppens möten:

”Vissa tror till och med att vi är en del i en hemlig sammansvärjning som arbetar mot USA:s bästa och karaktäriserar mig och min familj som ’internationalister’ som konspirerar med andra över hela världen i syfte att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en värld om du så vill. Om detta är anklagelsen, då är jag skyldig, och stolt över det”.
– David Rockefeller, finansman och Bilderbergdeltagare [16]

ChemtrailsRedigera

Chemtrail är en konspirationsteori som hävdar att flygplan släpper ut kemiska och biologiska gifter för att kontrollera vädret. Beviset sägs vara strimmorna som jetplan lämnar efter sig. Vissa förmodar en sammansvärjning av olika organisationer såsom diverse regeringar, CIA, och så vidare[17]

Dag Hammarskjölds dödRedigera

Dag Hammarskjölds död har varit föremål för olika konspirationsteorier. Hammarskjöld var på väg till Zambia för att medla fred i Kongokriget när hans plan störtade natten mellan den 17 och 18 september 1961. Det har länge spekulerats i att de dåvarande involverade länderna Storbritannien och Belgien kan ha haft ett intresse i att döda Hammarskjöld som sågs som en generalsekreterare som stod på de små ländernas sida vilket kan ha kolliderat med de ekonomiska intressen som Storbritannien och Belgien hade i Kongo. I dokumentären Cold Case Hammarskjöld pekas den brittisk/belgiske piloten Jan van Risseghem ut som legoknekt som sköt ner Hammarskjölds plan.[18]

EstoniakatastrofenRedigera

Undergången av färjan Estonia hösten 1994 ledde till 852 människors död och det har allt sedan dess förekommit olika teorier kring orsaken bakom olyckan. En av teorierna har lanserats av Anders Jallai (ledare för sökprojektet efter den försvunna DC-3:an och författare) som säger sig ha källor från bland annat SÄPO, MUST och IB som påstår att Estonia transporterade militärt materiel och kanske även radioaktivt material, vilket enligt Jallai skulle förklara varför man har motsatt sig att bärga skeppet. Han menar dessutom att västmakterna smugglade ryskt krigsmateriel åren 1992–1994. Att skeppet transporterat militärt material framfördes i Uppdrag Granskning och Aftonbladet 2004. Den tyska journalisten Jutta Rabe hävdar att Estonia sprängdes av en rysk organisation som ville förhindra att krigsmateriel från Baltikum skulle nå USA via Sverige. Skeppsbyggnadsingenjör Anders Björck hävdar att Estonia sjönk efter kollision med en amerikansk ubåt. Den tidigare riksdagsmannen Lars Ångström menar att en grupp har varit inne i vraket och hämtat en hemlig last som fanns ombord.[19]

IlluminatiRedigera

Illuminati (på svenska: "De upplysta") var en orden som grundades 1776 i Tyskland av Adam Weishaupt och som trodde på upplysningsidealen. Denna orden förbjöds och det sägs att den gick under jorden efter det. Illuminati kopplas ibland ihop med Frimurarna. Pyramiden med ögat som syns på USA:s endollarssedeln ses som en symbol för Illuminati och flera kändisar som Kanye West och Beyoncé använder sig av symbolen i sina musikvideor. Det finns även teorier som säger att Illuminati är halvmänniskor.[20]

KennedymordetRedigera

Även om den officiellt insatta Warrenkommissionen, som tillsattes strax efter mordet på John F. Kennedy, drog slutsatsen att Lee Harvey Oswald var en ensam gärningsman som sköt presidenten, har det genom åren förekommit många olika konspirationsteorier. Bland möjliga gärningsmän utpekas bland andra Kennedys vicepresident Lyndon B. Johnson, det militärindustriella komplexet (som skulle mörda Kennedy eftersom han ville dra sig ur Vietnam, vilket dock är omtvistat om han ville), maffian och CIA som kan ha haft ett intresse att röja undan Kennedy eftersom han hade funderingar på att splittra CIA.[21] I en opinionsundersökning genomförd av ABC år 2003 angav 70 % av USA:s befolkning att Kennedymordet var resultatet av en sammansvärjning.[22]

MånlandningarnaRedigera

Vissa hävdar att månlandningarna, speciellt månlandningen den 20 juli 1969, aldrig ägde rum. Bevisen för denna konspiration anses vara att flaggan som astronauterna satte på månen vajade (vilket anses bevisa att det blåste vilket i sin tur ska bevisa att inspelningen ägde rum i en studio på jorden), att man inte kan se stjärnor på bilderna, att skuggorna föll i en konstig vinkel, och så vidare.[23] Olyckan med Apollo 1Virgil Grissom, Edward White och Roger Chaffee har också tolkats av somliga som att de inte dog i en olycka under testfasen utan att de avrättades för att de råkade berätta om den planerade fejkade månlandningen. Även en inblandning av Stanley Kubrick har diskuterats, som man antyder kan ha hjälpt NASA att producera månlandningen, hans film 2001 från 1968 skulle i så fall bevisa att det fanns adekvat filmteknologi för att fejka expeditionen. I en undersökning från 1999 visade det sig att 11 % tvivlar på att månlandningarna faktiskt ägde rum.[24]

Å andra sidan finns det förklaringar till flera av "bevisen" som konspirationsteoretikerna har lagt fram. Exempelvis vajar flaggan inte när man tittar noga, stjärnorna syns inte eftersom kameran inte kunde fånga in deras svaga ljus mot det starka ljuset i förgrunden och att skuggorna faller i en "konstig" vinkel är ett fenomen som även förekommer på jorden.[23]

PalmemordetRedigera

Genom åren har det förekommit olika teorier kring mordet på Olof Palme. Polisens huvudspår att Christer Pettersson har mördat Palme har ifrågasatts många gånger, och än så länge är det oklart om en enskild gärningsman mördade Palme eller om statsministern blev offer för en konspiration.[25] En vanlig teori är det så kallade polisspåret, som hävdar att den för sin hårdhet beryktade polisgruppen Baseballligan var inblandad. 2019 presenterades en utredning som lade skulden på "Skandiamannen", Stig Engström, varvid det ständigt sedan mordet pågående utredandet upphörde. Detta ledde till många kritiska kommentarer, angående hans skuld och det etiska med att utpeka en avliden person.

Paul is deadRedigera

Teorin "Paul is dead" går ut på att Paul McCartney dog på 1960-talet och ersattes med en annan person.[26] Den bygger bl.a. på tolkningar av omslagsbilden på albumet Abbey Road.

PizzagateRedigera

Med Pizzagate avses en konspirationsteori där det påstods att en pizzeria i Washington hade kopplingar till en pedofilhärva och Hillary Clintons presidentvalskampanj 2016. Teorin föranledde en 28-årig man från North Carolina att köra till restaurangen med ett gevär och att öppna eld inne i pizzerian. Mannen dömdes senare till fyra års fängelse.[27]

UbåtskränkningarnaRedigera

Hösten 1982 och de därpå följande åren siktades många ubåtar i svenska vatten som påstods vara sovjetiska. Frågan som har rests i efterhand är om ubåtskränkningarna i allmänhet och enskilda incidenter i Hårsfjärden har genomförts av ryska ubåtar eller om det rörde sig om NATO-ubåtar. Frågan i samband med det är även om den svenska militära ledningen aktivt har hjälpt till att skapa bilden av ryska ubåtar kränker svenskt vatten. Uttalanden från dåvarande ledande politiker som Caspar Weinberger (försvarsminister under Ronald Reagan) och militärer som James Lyon (dåvarande viceordförande i US Navy) indikerar att det var NATO-ubåtar som befann sig utanför den svenska kusten på 1980-talet. Mattias Mossberg, medlem i ubåtskommissionen, antyder att man från svensk sida försökte mörka detta och att man förde både den svenska offentligheten, riksdagen och media bakom ljuset.[28]

VaccinationRedigera

Genom åren har det florerat olika rykten om vaccinationer, exempelvis har det hävdats att vaccin leder till autism, att barns immunsystem inte klarar av vaccinationer, att vacciner innehåller giftiga ämnen, att naturligt förvärvad immunitet är bättre än att vaccineras, och så vidare. Dessa rykten har dock visat sig att ha väldigt lite bärkraft. Man har exempelvis identifierat flera orsaker bakom autism som inte på något sätt är länkade till vaccin. Hypotesen om naturlig immunitet stämmer i vissa fall där människor har utvecklat en naturlig immunitet som är starkare än vaccination. Detta skulle dock innebära en förhållandevis stor risk för dödsfall vid vissa sjukdomar. Dessutom har vaccin visat sig vara mycket effektiva, till exempel minskade antal mässlingsfall i USA från 400 000 år 1963 (året när vaccin mot mässling introducerades) till 25 000 år 1970.[29]

Övriga obekräftade konspirationsteorierRedigera

Bekräftade konspirationerRedigera

20-juli-attentatetRedigera

20 juli-attentatet mot Adolf Hitler.

"Bad booze"Redigera

Under förbudstiden i USA uppmanade regeringen tillverkare av industriell alkohol att blanda farliga kemikalier i alkoholen för att avskräcka folk från att tillverka alkohol illegalt. När förbudstiden var slut hade 10 000 människor dött på grund av förgiftade drycker.[31]

Bröderna GracchusRedigera

I gamla Rom mördades de revolutionära folktribunerna Tiberius och Gaius Gracchus av en grupp konservativa senatorer år 133 f.kr.[32]

Dalai Lama jobbade för CIARedigera

På 1960-talet stödde CIA det tibetanska motståndet mot Kina med 1,7 miljoner US-Dollar per år. Även Dalai Lama stod på CIA:s lönelista med 180 000 dollar årligen.[33]

DieselgateRedigera

Hösten 2015 avslöjades att bilföretaget Volkswagen hade fuskat med utsläppstest. Bilarnas mjukvara hade programmerats så att den hade två olika lägen: ett "normalläge" som användes i vardaglig bilkörning och ett "optimalläge" som användes vid utsläppstest och där utsläppen var mycket lägre. Totalt handlade det om 11,5 miljoner bilar som såldes med den typen av mjukvara.[34] Senare upptäcktes att även andra biltillverkare som till exempel Mercedes-Benz och BMW hade fuskat med utsläppstesterna.[35][36]

EchelonRedigera

Ett tidigt globalt övervakningsnätverk, vars existens hölls hemligt tills det avslöjades av EU 2001. Dess existens avfärdades som en konspirationsteori dessförinnan.

"Gaydar"Redigera

På 1960-talet lät den kanadensiska regeringen utveckla en maskin som skulle spåra statsanställdas sexuella läggning. Maskinen registrerade kroppsliga reaktioner medan personerna tittade på samkönad pornografi. De testade fick veta att maskinen mäter stressnivåerna. Mer än 9 000 personer undersöktes och 400 avskedades eller uteslöts.[33]

IB-affärenRedigera

I maj 1973 avslöjade journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt att Informationsbyrån (IB) ägnade sig åt att åsiktsregistrera hundratusentals svenskar, bland annat kommunister eller vänstersympatisörer i allmänhet. Detta skedde i nära samarbete med regeringen, det vill säga socialdemokraterna. Verksamheten hade under beteckningen B-kontoret och T-kontoret pågått sedan början av 1950-talet. Även Säkerhetspolisen (säpo) var iblandad i registreringen och bytte information med IB. IB existerade fram till 1982 när det bytte namn till SSI, sedan 1994 heter det KSI. I vilken omfattning verksamheten fortsatte efter avslöjandet 1973 är okänt.[37]

Iran-Contras-affärenRedigera

Iran-Contras-affären var en politisk skandal där det uppdagades att USA sålde vapen till Iran (vilket var förbjudet på grund av en handelsbojkott mot Iran) för att få loss fängslade amerikanare i Libanon. Pengarna från vapenförsäljningen slussades vidare till Contras,[38] en grupp som försökte att störta den demokratiskt valda regeringen i Nicaragua. En nyckelfigur i skandalen var Oliver North, en medlem i USA:s nationella säkerhetsråd (National Security Council). USA:s president Ronald Reagan gav en offentlig ursäkt och tog ansvar för affären,[39] men i ett förhör 1990 sa han 150 gånger att han inte mindes detaljerna i skandalen.[38]

NSA-skandalenRedigera

Edward Snowden visade att rykten var sanna om olika former av dataintrång från statlig underrättelseverksamhet, bland annat att FRA har bedrivit aktiv övervakning av individer och organisationer och inte bara passiv signalspaning, och detta redan innan FRA-lagen.[40]

"Operation Ajax"Redigera

I början av 1900-talet hade britterna för en billig peng köpt rätten att utvinna olja i Iran. Via brittiska Anglo-Iranian Oil Company gjordes enorma vinster som den iranska staten bara fick en liten del av. Missnöjet över detta tillstånd ledde till valet av Mohammad Mosaddeq som förstatligade det brittiska oljebolaget. Eftersom britterna nu gick miste om vinsterna från oljan bestämde de sig för att störta Mossadeq med hjälp av CIA vilket USA:s president Dwight Eisenhower gav klartecken till i juni 1953 och som kom att gå under beteckningen "Operation Ajax". Genom en allians med iranska nyckelfigurer som shahen av Iran och general Zahedi störtades Mossadeq som resulterade i att han avsattes. Följderna blev att britterna fick kontroll över oljan igen, att premiärministern samt alla av hans anhängare fängslades och att en brutal diktatur inrättades.[41]

Project MKUltraRedigera

Effekterna av LSD och tortyrliknande psykologiska behandlingar testades av CIA på amerikanska soldater utan att informera dem innan, inom Project MKUltra.[40] Flera av försökspersonerna dog.[42]

Project SunshineRedigera

Efter atombomberna på Hiroshima och Nagasaki ville man testa effekten av radioaktiv strålning på kroppen. Därför byggde USA:s regering upp ett världsomfattande nätverk där man stal delar av 1 500 nyligen bortgångna bebisars och barns kroppar. Detta skedde utan familjernas medgivande eller kännedom.[31]

ScientologiRedigera

1973 försökte Scientologikyrkan infiltrera amerikanska myndigheter, ambassader och konsulat för att smutskasta personer som var kritiska mot scientologin. Flera personer inom Scientologikyrkan dömdes till fängelse för inblandning i operation Snowwhite.[40]

Skotten i SarajevoRedigera

Skotten i Sarajevo den 28 juni 1914 genomfördes av Gavrilo Princip och andra sammansvurna och utgör enligt Göran Rystad en "traditionell nationalistisk konspiration". Händelsen utlöste första världskriget.[43]

Stay-behind/GladioRedigera

Se även: Stay-behind

Under kalla kriget bildades ett hemligt Nato-nätverk i Västeuropa vid namnet "Stay-behind"/"Gladio" som i händelse av en sovjetisk ockupation skulle bekämpa ockupanterna. När den sovjetiska ockupationen aldrig kom ägnade sig motståndsrörelsen åt att bekämpa den politiska vänstern i flera länder. I Italien var rörelsen en del av terrorvågen på 1970-talet där flera anslag genomfördes, officiellt skylldes attentaten på vänstergrupper. I Grekland hjälpte Stay-behind till vid högerns militärkupp 1967 och i Turkiet användes gruppen för att bekämpa kurder. "Gladio" avslöjades i Italien i början av 1990-talet och ledde till en stor regeringsskandal. Den svenska avdelningen bildades 1945 under statsminister Tage Erlanders medverkan, dock utan att riksdagen hade någon kännedom om gruppen. Svenska Stay-behind underhöll nära kontakter med CIA vilket var en känslig fråga då Sverige officiellt var neutralt.[44]

"The U.S. vs. John Lennon"Redigera

På 1970-talet tog John Lennon ställning mot kriget i Vietnam. Tillsammans med Yoko Ono gav han intervjuer om fred och uttryckte sitt budskap även musikaliskt i låtar som "Give Peace a Chance" samt "Imagine" och Lennon blev en aktiv motståndare till president Richard Nixons omval under valrörelsen 1972. Han planerade även en aktiv kampanj där han ville uppmana unga väljare att rösta emot Richard Nixon. Lennons aktiviteter under den begynnande valrörelsen blev startskottet för regeringen att spionera på John Lennon via FBI. Man besökte hans konserter där man tog anteckningar om hans uppträdanden och man samlade in information om musikerns privatliv. Allt sammanställdes i en fil som FBI hade skapat för allting som rörde John Lennon. Man försökte även att få musikern ut ur landet, i mars 1972 vägrade USA:s migrationsverket att förnya hans uppehållstillstånd och påbörjade Lennons deportation. Så småningom visade regeringens åtgärder effekt och engelsmannen annonserade i maj 1972 att han skulle sluta engagera sig i presidentvalet.[45]

Tobaksföretagen kände till faran med rökningRedigera

Sedan 1950-talet har tobaksföretagen känt till att det finns ett statistiskt samband mellan rökning och lungcancer men först på 1990-talet erkände Philip Morris att sambandet finns.[31]

TonkinbuktsintermezzotRedigera

Enligt den officiella versionen attackerades det US-amerikanska krigsskeppet Maddox av den nordvietnameiska armén i Tonkinbukten vilket blev startskottet för USA:s krig i Vietnam. Tidigare hemligstämplade dokument visar dock att Maddox var involverad i en gemensam operation med sydvietnamesiska trupper mot Nordvietnam och att den nordvietnamesiska armén besvarade elden.[31]

WatergateskandalenRedigera

President Nixons och dennes medarbetares försök att dölja Watergateskandalen.

Fiktiva konspirationerRedigera

Konspiraton 58Redigera

2002 visade SVT en så kallad "mockumentär" (en film i dokumentärstil fast med ett fiktivt innehåll) med titeln Konspiration 58 där det påstods att fotbolls-VM 1958 aldrig ägt rum. Det fanns även en hemsida med titeln konspiration58.com som skulle förstärka intrycket av att det handlade om en verklig konspiration. Syftet med filmen var att visa det absurda med vissa konspirationsteorier som exempelvis påståendet att förintelsen aldrig ägt rum. När mockumentären visades var det många tittare som köpte filmens påstådda konspiration och reaktionerna var många: inom en timme efter sändningen hade det kommit in 3 000 frågor på SVT:s livechatt. Än i juni 2018 presenterade danska DSB:s tidning konspiration 58 som en verklig förening med anhängare som sägs ha bevis för att fotbolls-VM 1958 aldrig hände.[46]

"The Dark Side of the Moon"Redigera

I denna mockumentär påstås det att Stanley Kubrick hjälpte NASA att fejka månlandningen 1969.[47]

Sällskap och organisationer som figurerar i konspirationsteorierRedigera

PopulärkulturRedigera

I de populära TV-serierna Arkiv X och Lost används moderna konspirationsteorier som en grund för berättelserna. Se även Illuminati (spel).

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

 1. ^ Erik Åsard. "Alla har rätt till egna åsikter, men inte till egna fakta", OBS, sverigesradio.se, 6 oktober 2016 en repris från maj 2016. Åtkomst den 9 oktober 2016.
 2. ^ [a b c] Erik Åsard. "Alla har rätt till egna åsikter, men inte till egna fakta", OBS, sverigesradio.se, 6 oktober 2016 en repris från maj 2016. Åtkomst den 9 oktober 2016.
 3. ^ Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, s.v. 4
 4. ^ Johnson, Allen (July 1909). ”Reviewed Work: The Repeal of the Missouri Compromise: Its Origin and Authorship by P. Orman Ray”. The American Historical Review (Oxford Journals for the American Historical Association via JSTOR) 14 (4): sid. 836. doi:10.2307/1837085. http://dx.doi.org/10.2307/1837085. ”The claim that [David R.] Atchison was the originator of the [Missouri Compromise] repeal may be termed a recrudescence of the conspiracy theory first asserted by Colonel John A. Parker of Virginia in 1880”.  Full text.
 5. ^ ”KULTUR: Konspiration”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/oR3Qeg. Läst 3 mars 2019. 
 6. ^ Svahn, Clas, Inledning i Nyberg, Andreas (red.), Världens största konspirationer. Tidernas mest omskakande konspirationsteorier, Månpocket 2003, sid. 9-15
 7. ^ proletaren.se/artikel/bland-foliehattar-och-judehatare
 8. ^ Kathleen McGowan, "Conspiracy Theories Explained" Arkiverad 20 september 2008 hämtat från the Wayback Machine., Psychology Today Magazine, Nov/Dec 2004
 9. ^ Bell, Chris (1 februari 2018). ”The people who think 9/11 may have been an 'inside job'” (på brittisk engelska). https://www.bbc.com/news/blogs-trending-42195513. Läst 2 februari 2019. 
 10. ^ Borg, Jenny, Larsson, Linn, Spöktimmen. Konspirationsteorier, tid: 76:00, länk: https://podtail.com/sv/podcast/spoktimmen/
 11. ^ Conspiracy Theories” (på amerikansk engelska). Time. 20 november 2008. ISSN 0040-781X. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1860871_1860876_1861013,00.html. Läst 10 februari 2019. 
 12. ^ ”What Is Known (and Not Known) About Area 51” (på engelska). Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/story/what-is-known-and-not-known-about-area-51. Läst 2 februari 2019. 
 13. ^ ”Scientist ‘solves’ mystery of the Bermuda Triangle – by claiming there was no mystery in the first place” (på engelska). The Independent. 26 juli 2017. http://www.independent.co.uk/news/science/bermuda-triangle-mystery-solved-latest-theories-dr-karl-kruszelnicki-debunked-unexplained-a7861731.html. Läst 11 februari 2019. 
 14. ^ [a b] ”Who are the secretive Bilderberg Group and are they really the New World Order?” (på engelska). The Independent. 1 juni 2018. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/bilderberg-group-conspiracy-theories-secret-societies-new-world-order-alex-jones-a8377171.html. Läst 2 februari 2019. 
 15. ^ [a b] ”Annie Lööf kommenterar medverkan på hemligt elitmöte”. www.varldenidag.se. https://www.varldenidag.se/nyheter/annie-loof-kommenterar-medverkan-pa-hemligt-elitmote/repriB!Kvms4lErP43XvKq2@pTqA/. Läst 2 februari 2019. 
 16. ^ https://www.varldenidag.se/nyheter/annie-loof-kommenterar-medverkan-pa-hemligt-elitmote/repriB!Kvms4lErP43XvKq2@pTqA/
 17. ^ ”Politiker: CIA sprutar gifter över Sverige”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/21qGeB. Läst 11 februari 2019. 
 18. ^ Ripås, Johan (13 januari 2019). ”Nya uppgifter: Legoknekt erkände att han dödat Dag Hammarskjöld”. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-uppgifter-legoknekt-ska-ha-erkant-att-han-dodade-dag-hammarskjold. Läst 2 februari 2019. 
 19. ^ ”Nya mysteriet om Estonia | Inloggad | Expressen”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/nya-mysteriet-om-estonia/. Läst 2 februari 2019. 
 20. ^ Borg, Larsson, tid: 22:15
 21. ^ CNN, Thom Patterson. ”One JFK conspiracy theory that could be true”. CNN. https://www.cnn.com/2018/03/21/us/jfk-assassination-conspiracy-theories-debunked/index.html. Läst 2 februari 2019. 
 22. ^ Conspiracy Theories” (på amerikansk engelska). Time. 20 november 2008. ISSN 0040-781X. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1860871_1860876_1861003,00.html. Läst 10 februari 2019. 
 23. ^ [a b] ”How Do We Know The Moon Landing Really Happened?” (på amerikansk engelska). The National Space Centre. https://spacecentre.co.uk/blog-post/know-moon-landing-really-happened/. Läst 2 februari 2019. 
 24. ^ Conspiracy Theories” (på amerikansk engelska). Time. 20 november 2008. ISSN 0040-781X. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1860871_1860876_1860992,00.html. Läst 10 februari 2019. 
 25. ^ ”Palmemordet.se”. www.palmemordet.se. https://www.palmemordet.se/. Läst 2 februari 2019. 
 26. ^ Blauvelt, Christian. ”‘Paul is dead’: A Beatles secret message in an album cover?” (på engelska). www.bbc.com. http://www.bbc.com/culture/story/20180807-paul-is-dead-a-beatles-secret-message-in-an-album-cover. Läst 3 mars 2019. 
 27. ^ ”Fängelse för skytten i "pizzagate"”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/a2yvO2. Läst 3 mars 2019. 
 28. ^ Dirk Pohlmann(de), Operation Täuschung. Die Methode Reagan, Februar Film 2014, tid: 35:00, länk: https://www.youtube.com/watch?v=rc0jThe2F4Q
 29. ^ Writers, Staff. ”Vaccine Myths Debunked” (på engelska). PublicHealth.org. https://www.publichealth.org/public-awareness/understanding-vaccines/vaccine-myths-debunked/. Läst 16 februari 2019. 
 30. ^ Erik Åsard. "Alla har rätt till egna åsikter, men inte till egna fakta", OBS, sverigesradio.se, 6 oktober 2016 en repris från maj 2016. Åtkomst den 9 oktober 2016.
 31. ^ [a b c d] Cahn, Lauren. ”12 Crazy Conspiracy Theories That Actually Turned Out to Be True” (på amerikansk engelska). Reader's Digest. https://www.rd.com/culture/conspiracy-theories-that-turned-out-to-be-true/. Läst 16 mars 2019. 
 32. ^ Rystad, Göran, Politiska mord. Det yttersta argumentet, Historiska Media 2006, sid. 10
 33. ^ [a b] ”10 Government Conspiracy Theories Revealed to Be True” (på amerikansk engelska). Parcast. https://www.parcast.com/blog/2018/3/26/10-government-conspiracy-theories-revealed-to-be-true. Läst 2 mars 2019. 
 34. ^ Björklund, Felix. ”Så fixade Volkswagen dieselgate-motorerna”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/fordon/sa-fixade-volkswagen-dieselgate-motorerna-6887488. Läst 2 mars 2019. 
 35. ^ ”Razzia mot BMW:s huvudkontor för misstänkt utsläppsfusk”. Dagens industri. 20 mars 2018. https://www.di.se/bil/razzia-mot-bmws-huvudkontor-for-misstankt-utslappsfusk/. Läst 2 mars 2019. 
 36. ^ TT. ”774.000 bilar från Daimler återkallas efter utsläppsfusk”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/fordon/774-000-bilar-fran-daimler-aterkallas-efter-utslappsfusk-6919149. Läst 2 mars 2019. 
 37. ^ ”IB-affären 1973 var en politisk jätteskandal: "Gossarna har läst för många dåliga agentromaner" | Minnenas Journal”. https://www.minnenasjournal.nu/ib-affaren-1973-var-en-politisk-jatteskandal-gossarna-har-last-for-manga-daliga-agentromaner/. Läst 3 mars 2019. [död länk]
 38. ^ [a b] Radio, Sveriges. ”Iran-contras-affären - Avgörande ögonblick”. sverigesradio.se. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2397944. Läst 16 mars 2019. 
 39. ^ ”The Science of Conspiracy Theories - Iran Contra Affair - Wattpad”. www.wattpad.com. https://www.wattpad.com/283991090-the-science-of-conspiracy-theories-iran-contra. Läst 16 mars 2019. 
 40. ^ [a b c] Några vanliga konspirationsteorier, DN 2014-05-13
 41. ^ ”CIA tog makten i Iran efter statskupp”. Historie se. 16 november 2015. https://varldenshistoria.se/kriminalitet/spioneri/cia-tog-makten-i-iran-efter-statskupp. Läst 16 mars 2019. 
 42. ^ Svahn, Clas, Inledning, sid. 11
 43. ^ Rystad, Göran, Politiska mord. Det yttersta argumentet, Historiska media 2006, sid. 17-18
 44. ^ ”Natos hemliga arméer utanför demokratisk kontroll”. dalademokraten.se. 27 februari 2017. https://www.dalademokraten.se/artikel/natos-hemliga-armeer-utanfor-demokratisk-kontroll. Läst 3 juni 2019. 
 45. ^ Cohen, Adam (21 september 2006). ”Opinion | While Nixon Campaigned, the F.B.I. Watched John Lennon” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2006/09/21/opinion/21thu4.html. Läst 9 februari 2019. 
 46. ^ ”Fejkdokumentären Konspiration 58 som råkade bli en riktig konspirationsteori”. DN.SE. 14 juli 2018. https://www.dn.se/kultur-noje/fejkdokumentaren-som-rakade-bli-en-riktig-konspirationsteori/. Läst 2 mars 2019. 
 47. ^ ”Opération lune”. http://www.imdb.com/title/tt0344160/. Läst 2 mars 2019.