Crafoordpriset inrättades 1980 av Holger Crafoord, som kommersialiserade den konstgjorda njuren och grundade företaget Gambro, samt maka Anna-Greta Crafoord, och priset utdelades första gången 1982. Crafoordpriset utdelas i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund.[1] Vetenskapsakademien ansvarar för att utse Crafoordpristagare. Priset ska belöna och främja grundforskning inom vetenskapliga discipliner som hamnar utanför Nobelprisets ämnen. Dessa områden innefattar astronomi, biovetenskap (framför allt ekologi), geovetenskap, matematik, och forskning om sjukdomen polyartrit (t.ex. ledgångsreumatism). Holger Crafoord led själv av polyartrit.

Carl XVI Gustaf överräcker 2013 års Crafoordpris till Peter K. Gregersen
Carl XVI Gustaf överräcker 2013 års Crafoordpris till Lars Klareskog
Carl XVI Gustaf överräcker 2013 års Crafoordpris till Robert J. Winchester

Priset utdelas årligen, och följer ett treårigt schema där år 1: prisutdelning i astronomi och matematik, år 2: geovetenskap, år 3: biovetenskap, varefter schemat upprepas. Pris i polyartritforskning delas enbart ut då det har konstaterats att sådana vetenskapliga framsteg gjorts, att en prisutdelning anses motiverat. Detta har hittills hänt sex gånger, 2000, 2004, 2009, 2013, 2017 och 2021 och fem av dessa gånger lades denna prisutdelning som år 4 i schemat. Priset utdelas i april eller maj i Stockholm eller Lund. Prisutdelare är kung Carl XVI Gustaf.

Prissumman ligger för närvarande på 6 000 000 kronor.[2]

Lista över Crafoordpristagare[3] redigera

År Kategori Bild Pristagare Nationalitet Motivering[4][5]
1982 Matematik   Vladimir Arnold   ”för förtjänstfulla insatser inom icke-lineära differentialekvationer”
  Louis Nirenberg  [A]
1983 Geovetenskaper Edward Lorenz   ”för att på ett unikt sätt bidragit till en djupare föståelse av atmosfärens respektive havens storskaliga rörelser”
Henry Stommel  
1984 Biovetenskaper Daniel H. Janzen   ”för fantasirik och stimulerande forskning över koevolutionära samband och processer, genom vilka talrika forskare har inspirerats till ytterligare forskningsinsatser inom fältet”
1985 Astronomi Lyman Spitzer   ”för grundläggande pionjärundersökningar av praktiskt taget varje aspekt av det interstellära mediet, kulminerande i resultaten från Copernicussatelliten”
1986 Geovetenskaper Claude Allègre   ”för banbrytande insatser vid studiet av isotopkemiska förhållanden och de geologiska tolkningsmöjligheter som dessa erbjuder”
Gerald J. Wasserburg  
1987 Biovetenskaper Eugene P. Odum   ”för banbrytande , mångformiga och originella studier av naturens byggnad och funktion”
Howard T. Odum  
1988 Matematik   Pierre Deligne  
 
”för fundamentala insatser inom algebraisk geometri”
  Alexander Grothendieck[B] None
1989 Geovetenskaper   James Van Allen   ”för hans pionjärinsatser i utforskningen av rymden, speciellt hans upptäckt av de energirika laddade partiklar som är infångade i jordens magnetfält och som bildar strålningsbälten - ofta kallade Van Allen-bältena-omkring jorden”
1990 Biovetenskaper   Paul R. Ehrlich   ”för forskning om fragmenterande populationers dynamik och genetik och om betydelsen av utbredningsmönstret för deras överlevnadssannolikhet”
  Edward Osborne Wilson   ”för den öbiogeografiska teorin om artrikedom och dynamiken i organismsamhällen på öar och i biotopfragment med olika isoleringsgrad”
1991 Astronomi Allan Rex Sandage   ”för viktiga åldersbetämningar av stjärnsystem och för noggranna bestämningar av Universums avståndsskala och allmänna utveckling, uttryckt genom Hubble-parametern Ho, samt för upptäckten av radiotysta kvasarer”
1992 Geovetenskaper Adolf Seilacher   ”för hans banbrytande forskning förande livets utveckling i samspel med miljön, dokumenterad i geologiska formationer”
1993 Biovetenskaper W. D. Hamilton   ”för nydanande teorier rörande den genetiska släktskapens betydelse för utvecklingen av altruistiska beteenden”
  Seymour Benzer   ”för banbrytande genetiska och sinnesfysiologiska studier av beteendemutanter hos bananflugan”
1994 Matematik Simon Donaldson   ”för fundamentala undersökningar i fyrdimensionell geometri utnyttjandet av instantoner, speciellt hans upptäckt av nya differential-invarianter”
  Shing-Tung Yau  [C] ”för utveckling av icke-lineär teknik i differentialgeometri som lett till lösningen av flera viktiga problem”
1995 Geovetenskaper Willi Dansgaard   ”för tidiga grundläggande insatser i utvecklingen av isotopgeologiska analysmetoder för studium av klimatvariationer under kvartärtiden”
Nicholas Shackleton  
1996 Biovetenskaper   Robert M. May   ”för sin banbrytande ekologiska forskning rörande teoretisk analys av populationers, samhällens och ekosystems dynamik”
1997 Astronomi Fred Hoyle   ”för pionjärinsatser vad gäller studiet av kärnprocessorer i stjärnorna och stjärnornas utveckling”
Edwin Salpeter  
1998 Geovetenskaper Don L. Anderson   ”för grundläggande bidrag till kunskapen om strukturer och processer i det inre av Jorden”
Adam M. Dziewonski  [D]
1999 Biovetenskaper   Ernst Mayr   ”för grundläggande bidrag till den begreppsmässiga utvecklingen av den evolutionära biologin”
John Maynard Smith  
George C. Williams  
2000 Polyartrit Marc Feldmann   ”för identifiering av TNF-blockad som en effektiv terapiprincip vid reumatoid artrit”
Ravinder N. Maini  
2001 Matematik   Alain Connes   ”för hans inträngande arbete inom teorin för operatoralgebror och för att han varit en av grundarna av den icke-kommutativa geometrin”
2002 Geovetenskaper Dan P. McKenzie   ”för hans grundläggande bidrag till förståelsen av litosfärens dynamik, särskilt plattektoniken, bildandet av sedimentationsbassänger och jordmantelns smältning”
2003 Biovetenskaper Carl Woese   ”för hans upptäckt av en tredje huvudgrupp livsformer”
2004 Polyartrit Eugene C. Butcher   ”för deras studier av de molekylära mekanismerna bakom migrationen av vita blodkroppar vid hälsa och sjukdom”
Timothy A. Springer  
2005 Astronomi James E. Gunn   ”för deras bidrag till förståelsen av universums storskaliga struktur”
James Peebles  
  Martin Rees  
2006 Geovetenskaper Wallace S. Broecker   ”för hans innovativa och nydanande forskning om den globala kolcykeln i havet – atmosfären – biosfären och dess samspel med klimatet”
2007 Biovetenskaper Robert Trivers   ”för hans fundamentala analys av social evolution, konflikt och samarbete”
2008 Astronomi   Rashid Alievich Sunyaev   ”för hans avgörande insatser inom högenergiastrofysik och kosmologi, speciellt processer och dynamik runt svarta hål och neutronstjärnor samt påvisandet av den diagnostiska kraften hos strukturer i bakgrundsstrålningen”
Matematik   Maxim Kontsevich  [E] ”för deras viktiga insatser inom matematiken inspirerade av modern teoretisk fysik”
  Edward Witten  
2009 Polyartrit   Charles Dinarello   ”för sina pionjärinsatser vid isolering av interleukiner, samt bestämning av deras egenskaper och betydelse vid uppkomst av inflammatoriska sjukdomar”
  Tadamitsu Kishimoto  
  Toshio Hirano  
2010 Geovetenskaper   Walter Munk   ”för hans banbrytande forskning och grundläggande bidrag till förståelsen av oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik”
2011 Biovetenskaper   Ilkka Hanski   ”för hans nyskapande studier om hur rumslig variation påverkar dynamiken i djur- och växtpopulationer”
2012 Astronomi   Reinhard Genzel   ”för deras observationer av stjärnbanor kring Vinter­gatans centrum, vilka påvisar förekomsten av ett supermassivt svart hål”
Andrea M. Ghez  
Matematik   Jean Bourgain   ”för deras briljanta och banbrytande arbeten i harmo­nisk analys, partiella differentialekvationer, ergodteori, talteori, kombinatorik, funktionalanalys och teoretisk datavetenskap”
  Terence Tao  
 
2013 Polyartrit   Peter K. Gregersen   ”för deras upptäckter rörande betydelsen av olika ärftliga faktorer och deras samverkan med omgivningsfaktorer för uppkomst, diagnos och klinisk handläggning av reumatoid artrit”
  Lars Klareskog  
  Robert J. Winchester  
2014 Geovetenskaper Peter Molnar   ”för hans banbrytande bidrag till förståelsen av global tektonik, särskilt kontinenters deformation och bergskedjors struktur och utveckling, samt tektoniska processers inverkan på ocean-atmosfärscirkulation och klimat”
2015 Biovetenskaper   Richard Lewontin   ”för deras banbrytande analyser och fundamentala bidrag till förståelsen av genetisk variation”
  Tomoko Ohta  
2016 Astronomi   Roy Kerr   ”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”
  Roger Blandford  
Matematik   Yakov Eliashberg   ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”
2017 Polyartrit   Shimon Sakaguchi   “för deras upptäckter rörande regulatoriska T-celler som motverkar skadliga immunreaktioner vid artrit och andra autoimmuna sjukdomar”
  Fred Ramsdell  
  Alexander Rudensky  
2018 Geovetenskaper   Syukuro Manabe    ”för fundamentala bidrag till förståelsen av atmosfäriska spårgasers roll i jordens klimatsystem”
  Susan Solomon  
2019 Biovetenskaper   Sallie W. Chisholm   "för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus
2020 Astronomi   Eugene N. Parker   "för banbrytande och fundamentala studier av solvinden samt stjärnors och galaxers magnetfält”
Matematik   Enrico Bombieri    ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”
2021 Polyartrit   Daniel L. Kastner   för att ha etablerat konceptet autoinflammatoriska sjukdomar”
2022 Geovetenskaper   Andrew H. Knoll   ”för grundläggande bidrag till vår förståelse av livets första tre miljarder år på jorden och samspelet mellan liv och den fysiska miljön genom tiderna”
2023 Biovetenskaper   Dolph Schluter   ”för fundamentala bidrag till förståelsen av adaptiv radiering och ekologisk artbildning"

Källor redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera