Bertrands postulat säger att för varje heltal n > 3 så finns det minst ett primtal p som uppfyller n < p < 2n - 2. Ett mer elegant sätt att skriva formeln (men svagare formulerat) kan sägas vara;

Om n är ett positivt heltal finns det minst ett primtal p så att n < p ≤ 2n.

Pafnutij Tjebysjov (1821-1894).

Satsen formulerades av matematikern Joseph Bertrand år 1845 och han visade den även för de första heltalen. Men satsen bevisades först 1850 av den ryska matematikern Pafnutij Lvovitj Tjebysjov (mer känd under den engelska versionen av hans efternamn Chebyshev) och satsen går även under namnet Bertrand-Chebyshevs sats , Bertrand-Tjebysjovs sats, Chebyshevs sats.

Beviset nedanför är baserat på det elementära beviset för den svagare formuleringen som publicerades av matematikern Paul Erdős från 1932, omgjort så att den bevisar den starkare satsen.

Hjälpsatser redigera

För att kunna bevisa satsen måste några hjälpsatser användas.


Lemma: 1 Det gäller att

  för  


Bevis: Det räcker att bevisa olikheten  

och denna olikhet är ekvivalent med

 

 

 

Eftersom f``(x) ≥ 0 då x ≥ 1 är f` växande på intervallet [1,∞[, samt med det att f`(1024) > 0 och f(1024)>0 följer det att f(x)>0 då x ≥ 1024.


Lemma: 2 Om k och n är naturliga tal och 0 ≤ k ≤ 2n gäller det att

 


Bevis: Påståendet är ekvivalent med

 

Denna olikhet kan skrivas n(n-1)...(n-(n-k-1)) ≤ (2n-k)(2n-k-1)...(2n-k -(n-k-1)) och visar att olikheten är giltig, ty (n-i) ≤ (2n-k-i), då i = 0,...,n-k-1.

Man kan också se olikheten i Pascals triangel. Det n:te talet på rad 2n, som alltid är i mitten, kommer att vara större än alla andra (k) på samma rad.


Definition 1

Om p är ett primtal och n ett positivt heltal, definierar vi exponenten   av p i n som det största naturliga tal k, för vilket  

Lemma: 3 Om m och n är positiva heltal, gäller det att   och om  , att  .

Bevis: Påståendet är en följd av aritmetikens fundamentalsats.


Lemma: 4 Om n är ett naturligt tal och p ett primtal gäller det att

 

Bevis Det gäller enligt divisionsalgoritmen, att det finns ett heltal r, sådant att:

 

 

Det följer att

 

0 om   och 1 om  


Lemma: 5 Om n är ett naturligt tal gäller det att

 

där produkten är över primtal p.

Bevis: Om produkten är tom, är olikheten uppfylld. I annat fall delar vart och ett av de ingående primtalen högerledet, vilket därför också delas av deras produkt.

(se. Primultet)


Lemma: 6 Om n är ett naturligt tal, gäller det att

 

Bevis Påståendet följer av att

 


Sats: 1 Om n är ett naturligt tal och p ett primtal är

 

Bevis Vi noterar att

 

Definiera för   funktionen   genom

 

Då är

 

Nu kan vi genomföra beviset av satsen med induktion över n. Då n = 0 är påståendet trivialt sant. Antag att likheten gäller då n = m. Då är, enligt lemma 3,

 

 

 

 

Summan i satsen innehåller bara ändligt många termer skilda från noll. Om   kan vi låta k löpa från 1 till  .


Sats: 2 Om n är ett positivt heltal och p ett primtal så är

 

Om   så är

 

Bevis Enligt lemma 3, sats 1 och lemma 4 är

 

Det andra påståendet i satsen följer av lemma 4 och raden ovan om vi observerar att eftersom   så består summan av högst en term.

Sats: 3 Om n är ett naturligt tal så gäller det att

 


Bevis Påståendet kan bevisas med induktion över n. Då 0 ≤ n ≤ 2 ser man att olikheten är uppfylld eftersom produkten är tom. Antag att m ≥ 3 och att olikheten gäller för n < m.

Om m är ett jämnt tal, så är m inte ett primtal, och man får att

 

enligt induktionsantagandet. Antag att m är udda och skriv m = 2k + 1. Då är

 

enligt induktionsantagandet och lemma 5 och 6.


Sats 4 Det gäller att  

Bevis Detta gäller enligt binomialsatsen och lemma 2

 

Bevis för Bertrands postulat redigera

Sats: Bertrands postulat

Om n > 3 är ett heltal, så finns det något primtal p, sådant att n < p < 2n -2.

Bevis Vi bevisar först påståendet, då n ≥ 512. Då gäller påståendet:

 

Om p är ett primtal, och

 

gäller det enligt sats 2

 

Det följer att p inte delar  .

Om primtalet p delar denna centrala binomialkoefficient, så gäller det att  , och därför att   för något heltal k, sådant att 1 ≤ k ≤ 2n. Eftersom 2n inte är ett primtal, så gäller det att p < 2n.

Antag nu att det inte finns något primtal p, sådant att n < p < 2n - 2. Om primtalet p delar binomialkoefficienten, så gäller det då att

  eller p = 2n - 1, eftersom inte heller 2n - 2 är ett primtal. Om p = 2n - 1 är ett primtal, så är

 

Vi får därför att

  (1)

Enligt sats 2 är

 

eftersom antalet primtal p, sådant att  , inte överstiger  . Enligt samma sats gäller det att

  om  .

Därför är

 

enligt sats 3. Med detta kan vi därför skriva om (1) till

 

och om vi skriver om uttrycket med sats 4 får vi olikheten

 

Detta strider mot lemma 1 (där x = 2n) och därför visar vi Bertrands postulat, då n ≥ 512.

För återstående element (då 4 ≤ n ≤ 511). Betrakta följande

 

i vilket alla element utom   är primtal.

Det gäller att   då k = 0,1,...,9. Om 4 ≤ n ≤ 511,

väljer vi k, så att  . Då är   då får vi fram att för primtalet   gäller  

Därmed har vi bevisat Bertrands postulat.

Se även redigera