Avgasrening är en anordning avsedd att minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen från motorfordon. Bestämmelserna kring vilken utrustning som är obligatorisk samt gränserna för olika föroreningar skiljer sig åt mellan olika länder.

Tekniska lösningar Redigera

De tekniker som används för avgasrening skiljer sig väsentligt åt mellan otto- och dieselmotorer.

Dieselmotorer Redigera

På senare år har partikelfilter blivit vanligare för att minska dieselmotorers partikelutsläpp.

Bestämmelser i olika länder Redigera

Sverige Redigera

De i svensk lag reglerade substanserna är kolmonoxid, kolväten och kväveoxider. Från början fanns inga gränsvärden utom för kolmonoxid. Däremot finns ett konstruktionstekniskt krav på sluten vevhusventilation från 1969 års modell. För fordon från 1970 eller tidigare är den högsta tillåtna halten kolmonoxid i avgaserna 5,5 %. Den gränsen sänktes från och med 1971 års modell till 4,5 %, och från och med 1985 års modell till 3,5 %. Avgascertifierad motor är obligatorisk på personbilar från och med årsmodell 1976[1]. 1987 började katalysatorrenade bilar säljas på den svenska marknaden, med en viss skatterabatt som morot. Avgaskraven för dessa bilar var dock desamma som för andra bilar av samma årsmodell (1987-1988B). 1989 skärptes gränsvärdena ytterligare, vilket i praktiken gjorde katalytisk avgasrening obligatorisk på bensindrivna bilar. Amatörbyggda fordon omfattas inte av lika stränga krav. De måste dock vara utrustade med sluten vevhusventilation och får släppa ut högst 4,5 % kolmonoxid. Även fordon som har importerats som flyttsak omfattas av liknande lättnader i avgaskraven.

Ett fordons avgasutsläpp mäts vid kontrollbesiktning. För fordon av årsmodell 1988 och tidigare mäts endast halten koloxid i avgaserna. Ett avgascertifierat fordon (det vill säga av årsmodell 1976 eller nyare) får ej modifieras med avseende på de komponenter som omfattas av avgascertifikatet. Även ombyggda fordon omfattades av denna begränsning fram till 2007, då vissa lättnader infördes.

USA Redigera

De första bestämmelserna om avgasrening infördes i Kalifornien för fordon av 1966 års modell. Federala avgasbestämmelser infördes från och med årsmodell 1968. Sluten vevhusventilation är obligatorisk från och med denna årsmodell. Från 1970-talets mitt är katalytisk avgasrening vanlig.

Källor Redigera