Wilson Park

stadsdel i Helsingborg
(Omdirigerad från Anneberg, Helsingborg)

Wilson Park är en stadsdel i Helsingborg belägen öster om stadsdelarna Eneborg och Högaborg, uppkallad efter byggmästare A.J. Wilson. Stadsdelen består av bostadsområdena Wilson Park och Anneberg. Den 31 december 2020 hade statistikområdet Wilson Park 2 190 invånare.[2]

Wilson Park
Stadsdel
Villor vid Skånegatan.
Villor vid Skånegatan.
Land Sverige
Kommun Helsingborgs kommun
Stad (tätort) Helsingborg
Koordinater 56°2′49″N 12°42′56″Ö / 56.04694°N 12.71556°Ö / 56.04694; 12.71556
Area 46,22 hektar[1]
Folkmängd 2 190 (2020)[2]
Befolkningstäthet 47 inv./ha
Statistikkod B051
Stadsdelen Wilson Parks läge i Helsingborg.
Stadsdelen Wilson Parks läge i Helsingborg.
Stadsdelen Wilson Parks läge i Helsingborg.
Portal:  Portal:Helsingborg
Viskängen.

Stadsbild redigera

Wilson Park redigera

Bostadsområdet Wilson Park avgränsas i norr av Filbornavägen, i öster av Jönköpingsgatan, i söder av Örebrogatan och i väster till största delen av Viskängsstråket. Bebyggelsen består till största delen av villabebyggelse, men med inslag av radhus och flerbostadshus på sina ställen. Ett av de mer enhetliga villaområdena är området längst i norr, norr om Skånegatan. Har ses flera villor från samma tidsperiod och i liknande utförande. Mest dominerande är klassicistiska villor med putsade fasader och branta takfall. Gatustrukturen är strikt rutmässig och domineras av en lummig allé längs Gotlandsgatan. En mer gles allé av plataner ses längs Skånegatan. Vid Värmlandsgatan ligger en liten, sluten grön plats som delar gatan i två grenar, kallad "Fyrkanten". Platsen omsluts av en tät, tuktad växtlighet bestående av häckar och dubbla trädrader. Under träden bildar kronorna tak, medan buskarna har en väggliknande karaktär. Mellan buskarna och trädkronorna finns ett mellanrum som därigenom får karaktären av fönster ut från det gröna rummet. Innanför denna struktur finns en öppen grönyta.

Söder om Skånegatan är bebyggelsen mycket mer heterogen, vilket särskilt markeras av att Skånegatans södra sida utgörs nästan uteslutande av senmodernistiska radhus. Mot Jönköpingsgatan ligger flerbostadshus i tre våningar, vilket ger gatan något av en centrumkaraktär för stadsdelarna Wilson Park, Husensjö och Fältabacken. Bakom Jönköpingsgatan dominerar dock villabebyggelsen, men inte av samma sammanhållna karaktär som i den norra delen. Fristående villor varieras här med en del flerbostadshus och gatehus. Gatehusen ligger i synnerhet längs Falsterbogatan, men kan även ses på andra platser i området. Här finns även ett mindre bostadsområde från 1980-talet i två våningar. Längst i väster, på Munkängen alldeles norr om Viskängen, ramas bostadsområdet in av fyra diagonala trevåningshus i rödbrunt tegel. Strax öster om dessa kan man även hitta tre fristående flerbostadshus i form av stadsvillor från 1996.

Anneberg redigera

Söder om Örebrogatan tar bostadsområdet Anneberg vid. Kring Köpingevägens södra del finns en antydan av försök till flerbostadsbebyggelse från 1800-talets slut. Längst i väster, mot Viskängsstråket, återkommer flerbostadsbebyggelsen söder om Viskängen i form av ett bostadsområde med trevåningshus i gult tegel.

Bland grönområdena dominerar det förutnämnda Viskängsstråket, som följer stadsdelens västra sida i hela dess längd. Stråket består av ett antal mindre ängar, där den största utgörs av Viskängen. Under sommarhalvåret används Viskängen ofta för solbad, grillning eller andra utomhusaktiviteter. Strax söder om denna finns den mindre Källängen, där man kan finna en minigolfbana. Förutom Viskängsstråket finns i sydost den mindre Lillängen, som till största delen utgörs av en öppen gräsplan med lekplats.

Historik redigera

Området är namngivet efter byggherren Anders Jönsson Wilson som 1895 köpte upp farm 108 i vad som då var stadens östra utkant. Wilson hade under 1870- och 80-talen vistats i USA där han tagit stort intryck av de villastäder han fann där. Det var dessa han ville förverkliga i Helsingborg när han köpte upp farm 108 med målet var locka stadens bättre bemedlade medborgare. En tomtindelningsplan upprättades och 1896 färdigställde Wilson sitt eget hus, Villa Nyhem, på en av tomterna. Trots att man lyckades sälja en del tomter till mer välbärgade personer, föredrog de flesta av dessa stadsdelarna Norr, Pålsjö och Tågaborg i stadens norra delar. Detta stod rätt snart klart för Wilson, som ändrade strategi och istället fokuserade på stadens arbetare. Flera av tomterna delades helt enkelt in i fyra mindre tomter och kvarteren Tigern och Lejonet delades in i sammanlagt 26 tomter. För stadens arbetare, varav flera ville söka sig bort från trångboddheten i stenstaden, var de ljusa och hälsosamma villakvarteren ett attraktivt alternativ och försäljningen gick därför lysande. Området kom att bli början till en egnahemsbyggnation i staden.

Samma år som Wilson förvärvade farm 108 köpte slaktaren Anton Andersson upp farm 113, strax söder om den förra. På en del av egendomen lät han samma år uppföra ett landeri åt sin familj, som nyttjade detta som sommarbostad. Andersson lät sedan stycka upp resterande delar av markerna som tomter. Han lät stadsingenjör Robert Söderqvist upprätta en kvarters- och tomtdelningsplan, som stod klar 1898. För att undvika Wilsons misstag lät Andersson redan från början dela in området i mindre tomter och därför delades farm 113 in i 98 tomter.

En stadsplanetävling utförd 1905–06 ledde till ett förslag om att Västkustbanan, som sträckte sig genom stadens centrala delar, istället skulle dras i en östlig sträckning, strax väster om de två nybyggda bostadsområdena. Detta ledde till att ett långt nord-sydligt stråk från Fredriksdal och Olympia ner till Fältabacken fredades för bebyggelse. Då dessa planer aldrig förverkligades användes en stor del av området som koloniområde innan det mellan 1954 och 1963 omvandlades till ett parkstråk kallat Viskängsstråket.

Under perioden 1911–30 uppfördes ytterligare hus inom bostadsområdena och på 50-talet tillfördes flerfamiljshus till områdets ytterkanter som numer har en blandad karaktär av villabebyggelse, radhusbebyggelse och mer stadsmässig bebyggelse.

Befolkningsutveckling redigera

Befolkningsutvecklingen i Wilson Park 2000–2020[2]
ÅrFolkmängd
2000
  
1 959
2001
  
1 960
2002
  
1 966
2003
  
1 954
2004
  
2 011
2005
  
1 988
2006
  
2 043
2007
  
2 067
2008
  
2 072
2009
  
2 105
2010
  
2 115
2011
  
2 096
2012
  
2 097
2013
  
2 115
2014
  
2 088
2015
  
2 106
2016
  
2 149
2017
  
2 187
2018
  
2 175
2019
  
2 203
2020
  
2 190

Demografi redigera

Befolkningssammansättning redigera

Statistikområdet Wilson Park hade 2 190 invånare den 31 december 2020, vilket utgjorde 1,9 % av befolkningen i hela Helsingborgs tätort (här alla statistikområden i Helsingborgs kommuns innerområde, motsvarande Helsingborgs tätort inklusive vissa närliggande småorter).[2] Medelåldern var vid samma tid 42,3 år, vilket var något högre än medelåldern för Helsingborg som helhet.[3] Åldersfördelningen var något förskjuten åt högre åldrar, med en lägre andel invånare mellan 0 och 9 år, samt 20 till 39 år, medan åldersgrupperna 40 till 69 år var överrepresenterad. Den största åldersgruppen inom statistikområdet var 50 till 59 år med 17,2 % av befolkningen, och Wilson Park var också den stadsdel med högst andel av denna åldersgrupp i staden.[2]

Andelen personer med utländsk bakgrund, alltså personer som antingen är födda utanför Sverige eller har föräldrar som båda är födda utanför Sverige, var inom statistikområdet 25,7 %, vilket var något lägre än andelen för övriga Helsingborg med 30,3 %. Av de invånare som var födda utanför Sverige hade Wilson Park en högre andel personer födda i Norden och övriga Europa än genomsnittet för staden och en lägre andel födda utanför Europa.[4]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Åldersfördelning (2020)
Åldersgrupp Andel
0–9 9,4 %
  
11,5 %
  
10–19 11,3 %
  
10,7 %
  
20–29 12,1 %
  
14,7 %
  
30–39 12,5 %
  
14,1 %
  
40–49 13,4 %
  
12,1 %
  
50–59 17,2 %
  
12,5 %
  
60–69 11,8 %
  
10,3 %
  
70–79 8,6 %
  
8,8 %
  
80– 3,7 %
  
5,1 %
  
Medelålder 42,3
  
40,7
  
       Utländsk bakgrund (2020)
Andel 25,7 %
  
30,3 %
  
Födelseland (för födda utanför Sverige)
Region Andel
Övriga Norden 9,6 %
  
7,3 %
  
Övriga Europa 40,0 %
  
37,8 %
  
Övriga Världen 50,4 %
  
54,8 %
  
Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas.[2][4]

Utbildning och inkomst redigera

Befolkningen på Wilson Park hade den 31 december 2020 en högre utbildningsnivå än Helsingborg som helhet. Andelen invånare mellan 20 och 64 år med endast förgymnasial utbildning låg betydligt under genomsnittet för staden och andelen med eftergymnasial utbildning var högre än genomsnittet. Störst var andelen med eftergymnasial utbildning på 3 år eller högre, med 28,9 %.[5] Medelinkomsten för statistikområdet uppgick 2020 till 439 800 kronor jämfört med 402 800 kronor för Helsingborg som helhet. Kvinnornas medelinkomst uppgick till 82,3 % av männens, vilket var en något lägre löneskillnad mellan könen än för hela Helsingborgs tätort där andelen uppgick till ungefär 80 %.[6]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Utbildningsnivå (2020)
Utbildning Andel
Förgymnasial 8,9 %
  
13,2 %
  
Gymnasial (≤2 år) 15,9 %
  
16,8 %
  
Gymnasial (3 år) 24,5 %
  
25,8 %
  
Eftergymn. (<3 år) 19,6 %
  
16,8 %
  
Eftergymn. (≥3 år) 28,9 %
  
24,4 %
  
Ingen uppgift 2,3 %
  
3,0 %
  
       Förvärvsinkomst (2020)
Kön Inkomst
Kvinnor 397,8
  
356,9
  
Män 483,1
  
446,6
  
Samtliga 439,8
  
402,8
  
Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas.[5][6]

Sysselsättning och hälsa redigera

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år uppgick år 2020 till totalt 9,6 %, vilket var något lägre än genomsnittet för Helsingborg. Arbetslösheten för kvinnor var högre än den för män. Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,4 %.[7] Andelen förvärvsarbetande uppgick till totalt 77,1 %.[8] Av de förvärvsarbetande i stadsdelen pendlade 978 personer till arbeten utanför stadsdelen, medan 429 personer pendlade in till arbeten inom stadsdelen från boende utanför Wilson Park.[9]

Det genomsnittliga antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen för stadsdelen uppgick år 2020 till 21 dagar, vilket var något lägre än de 23 dagar som gällde för Helsingborg som helhet. Ohälsotalet var större för kvinnorna än för männen, men för båda könen låg det under genomsnittet för staden som helhet.[10]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Arbetslöshet (2020)
Kön Andel
Kvinnor 10,1 %
  
9,8 %
  
Män 9,0 %
  
10,2 %
  
Samtliga 9,6 %
  
11,1 %
  
       Ohälsotal (2020)
Kön Dagar
Kvinnor 26
  
27
  
Män 16
  
19
  
Samtliga 21
  
23
  
Anm.: Arbetslöshetstalen omfattar alla i öppen arbetslöshet samt de i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd.
Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas.[7][10]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ ”Statistikområden Helsingborg”. Öppna Helsingborg. Helsingborgs stad. Arkiverad från originalet den 26 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190526103700/https://helsingborg.opendatasoft.com/explore/dataset/statistikomraden-helsingborg/table/. Läst 7 augusti 2021. 
  2. ^ [a b c d e f] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px. Läst 7 augusti 2021. 
  3. ^ ”Medelåldern den 31 dec efter årtal och delområde”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE06.px. Läst 12 augusti 2021. 
  4. ^ [a b] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och födelseland”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE03.px. Läst 12 augusti 2021. 
  5. ^ [a b] ”Folkmängden den 31 dec, 20-64 år efter årtal, delområde, kön och utbildningsnivå”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Utbildning/UT01.px. Läst 12 augusti 2021. 
  6. ^ [a b] ”Förvärvsarbetandes medelinkomst, tusen kr efter årtal, delområde, kön och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Inkomster/IN01.px. Läst 12 augusti 2021. 
  7. ^ [a b] ”Arbetssökande 18-64 år i oktober efter årtal, delområde, kön och arbetssökande”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Arbetsmarknad/AM02.px. Läst 12 augusti 2021. 
  8. ^ ”Befolkning, 20-64 år, efter årtal, delområde, kön och sysselsättningsstatus”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Arbetsmarknad/AM01.px. Läst 12 augusti 2021. 
  9. ^ ”Områdesbeskrivning 2020 efter delområde och variabler”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Omradesbeskrivning/OM2007.px. Läst 12 augusti 2021. 
  10. ^ [a b] ”Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter årtal, delområde och kön”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Ohalsotal/OH01.px. Läst 12 augusti 2021. 

Källor redigera

Externa länkar redigera