Wolfpriset i fysik är ett av sex Wolfpris. Det har sedan 1978 delats ut årligen. De andra prisen är jordbruksvetenskap, kemi, medicin, matematik och konst. Priset består av ett diplom och 100 000 dollar.

Pristagare redigera

År Namn Nationalitet Motivering
1978 Chien-Shiung Wu   Kina /   USA för hennes utforskning av svag växelverkan som hjälpte utformningen av den precisa formen och den icke-konserverade pariteten av denna naturkraft.
1979 George Eugene Uhlenbeck   Nederländerna /   USA för hans upptäckt, ihop med S.A. Goudsmit, av elektronens spinn.
Giuseppe Occhialini   Italien för hans bidrag till upptäckterna av elektronparproduktionen och den laddade pionen.
1980 Michael Fisher
Leo Kadanoff
Kenneth Wilson
  USA
  USA
  USA
för nyskapande utvecklingar som kulminerade i den generella teorin om det kritiska beteendet av övergången mellan olika termodynamiska tillstånd av materia.
1981 Freeman Dyson
Gerard 't Hooft
Victor Weisskopf
  Storbritannien /   USA;
  Nederländerna;
  Österrike /   USA
för deras enastående bidrag till teoretisk fysik, speciellt utvecklingen och tillämpningen av kvantfältsteorin.
1982 Leon Lederman
Martin L. Perl
  USA
  USA
för deras experimentella upptäckt av oväntade nya partiklar som fastslog en tredje generation av kvarkar och leptoner.
1983/1984 Erwin Hahn   USA för hans upptäckt av kärnans spinnekon och fenomenet självinducerad transparens.
Peter Hirsch   Storbritannien för hans utveckling av användandet av transmissionselektronmikroskopet som ett universellt instrument i studiet av kristallin materia.
Theodore Maiman   USA för hans skapande av den första fungerande lasern, trenivårubinlasern.
1985 Conyers Herring
Philippe Nozieres
  USA
  Frankrike
för deras stora bidrag till den grundläggande teorin om solider, speciellt elektronernas beteende i metaller.
1986 Mitchell Feigenbaum   USA för hans nyskapande teoretiska studier som demonstrerar den universella karaktären av icke-linjära system, vilket har möjliggjort det systematiska studiet av kaos.
Albert Libchaber   Frankrike /   USA för hans lysande experimentella demonstration av övergången till turbulens och kaos i dynamiska system.
1987 Herbert Friedman   USA för hans nyskapande undersökningar av solens röntgenstrålar.
Bruno Rossi
Riccardo Giacconi
  Italien /   USA
  Italien /   USA
för upptäckten av solexterna röntgenkällor och klargörandet av deras fysiska processer.
1988 Roger Penrose
Stephen Hawking
  Storbritannien
  Storbritannien
för deras lysande utveckling av den allmänna relativitetsteorin, där de har visat på nödvändigheten av kosmologiska singulariteter och har klargjort fysiken bakom svarta hål. I detta arbete har de i hög grad utökat vår förståelse för universums ursprung och möjliga öde.
1989 Pris ej utdelat
1990 Pierre-Gilles de Gennes
David J. Thouless
  Frankrike;
  Storbritannien /   USA
för en stor skara av nyskapande bidrag till vår förståelse av komplexa kondenserade materiasystems organisation, de Gennes speciellt för hans arbete om makromolekylär materia och flytande kristaller och Thouless speciiellt för hans oordnande och lågdimensionella system.
1991 Maurice Goldhaber
Valentine Telegdi
  USA;
  Schweiz /   USA
för deras separata inflytelserika bidrag till kärn- och partikelfysik, speciellt de kring svag växelverkan med leptoner.
1992 Joseph Taylor   USA för hans upptäckt av en radiopulsar i omlopp och hans utnyttjande för att verifiera den allmänna relativitetsteorin med hög precision.
1993 Benoît Mandelbrot   Frankrike /   USA genom att ha insett den vidsträckta förekomsten av fraktaler och utvecklingen av matematiska verktyg för att beskriva dem har han ändrat vår syn på naturen.
1994/1995 Vitaly L. Ginzburg   Ryssland för hans bidrag till teorin om supraledning och teorin om högenergiprocesser i astrofysik.
Yoichiro Nambu   Japan /   USA för hans bidrag till elementärpartikelteori, däribland insikten om spontan symmetribrytnings roll i analogi med supraledningsteori, och upptäckten av färgsymmetrin i stark växelverkan.
1995/1996 Pris ej utdelat
1996/1997 John Archibald Wheeler   USA för hans nyskapande bidrag till fysiken om svarta hål, kvantgravitation, och till teorierna om kärnspridning och kärnklyvning.
1998 Yakir Aharonov
Michael V. Berry
  Israel
  Storbritannien
för upptäckten av topologiska och geometriska kvantfaser, speciellt Aharonov-Bohm-effekten, Berryfasen och deras införlivning i många fält inom fysiken.
1999 Dan Shechtman   Israel för den experimentella upptäckten av kvasikristaller, operiodiska solider med långvarande ordning, som har inspirerat till utforskningen av ett nytt grundläggande materiatillstånd.
2000 Raymond Davis Jr.
Masatoshi Koshiba
  USA
  Japan
för deras nyskapande observationer av astronomiska fenomen genom neutrinoobservation, och på så sätt skapandet av det framträdande fäldet neutrinoastronomi.
2001 Pris ej utdelat
2002/2003 Bertrand Halperin
Anthony Leggett
  USA;
  Storbritannien /   USA
för essentiella insikter i ett vitt omfång i kondenserad materia-fysik: Leggett om den lätta heliumisotopens supraflytande egenskaper och makroskopiska kvantfenomen; och Halperin om tvådimensionell smältning, oordnade system och starkt växelverkande elektroner.
2004 Robert Brout
François Englert
Peter Higgs
  Belgien
  Belgien
  Storbritannien
för pionjärarbete som har lett till insikter om massgeneration, när lokal gaugesymmetri realiseras asymmetriskt i den subatomära världen.
2005 Daniel Kleppner   USA för nyskapande arbete inom vätesystems atomfysik, inkluderande forskning på väte-masern, Rydbergatomer och Bose-Einstein-kondensat.
2006/2007 Albert Fert
Peter Grünberg
  Frankrike
  Tyskland
för deras oberoende upptäckter av det gigantiska magnetoresistansfenomenet (GMR), och därmed skapandet av ett nytt forskningsfält och tillämpningar kända som spintronik som använder elektronens spinn för att lagra och transportera information.
2008/2009 Pris ej utdelat
2010 John F. Clauser
Alain Aspect
Anton Zeilinger
  USA
  Frankrike
  Österrike
för deras grundläggande konceptuella och experimentella bidrag till kvantfysikens grundvalar, särskilt en alltmer sofistikerad serie av tester av Bells olikheter eller utökningar därav med användning av sammanflätade kvanttillstånd.
2011 Maximilian Haider
Harald Rose
Knut Urban
  Tyskland
  Tyskland
  Tyskland
för deras utveckling av aberrationskorrigerad elektronmikroskopi, som tillåter observation av enskilda atomer med pikometerprecision, vilket revolutionerat materialvetenskapen.
2012 Jacob D. Bekenstein   Israel för hans arbete om svarta hål.
2013 Peter Zoller
Ignacio Cirac
  Österrike
  Spanien
för banbrytande teoretiska bidrag till kvantinformationsbehandling, kvantoptik och kvantgasernas fysik.
2014 Pris ej utdelat
2015 James D. Bjorken   USA för att ha förutspått skalning i djupt inelastisk spridning, som har lett till identifiering av nukleonens punktlika beståndsdelar. Han gjorde ett viktigt bidrag till utrönandet av den starka kraftens natur.
Robert P. Kirshner   USA för att ha skapat en grupp, miljö och inriktning som möjliggjorde för hans doktorander och postdoktorer att avslöja accelerationen i universums expansion.
2016 Yoseph Imry   Israel
2017 Didier Queloz   Schweiz
Michel Mayor   Schweiz

Landsfördelning redigera

Land Antal
  Belgien 2
  Frankrike 5
  Italien 3
  Israel 4
  Japan 2
  Kina 1
  Nederländerna 2
  Ryssland 1
  Schweiz 3
  Spanien 1
  Storbritannien 8
  Tyskland 4
  USA 31
  Österrike 3

Externa länkar redigera