Wolfpriset i matematik är ett av sex Wolfpris. Det har sedan 1978 delats ut årligen. De andra prisen är jordbruksvetenskap, kemi, medicin, fysik och konst. Priset består av ett diplom och 100 000 dollar.

Pristagare redigera

År Namn Nationalitet Motivering
1978 Israel Gelfand   Sovjetunionen för hans arbete inom funktionalanalys, grupprepresentation och hans nyskapande bidrag till många områden inom matematiken och dess tillämpning.
Carl Siegel   Västtyskland för hans bidrag till talteori, teorin om flera komplexa variabler och celest mekanik.
1979 Jean Leray   Frankrike för hans pionjärarbete inom utveckling och tillämpning av topologiska metoder i studiet av differentialekvationer.
André Weil   Frankrike för hans introduktion av algebra-geometriska metoder till talteorin.
1980 Henri Cartan   Frankrike för hans pionjärarbete inom algebraisk topologi, komplexa variabler, homologisk algebra och insprirerande ledarskap av en generation av matematiker.
Andrej Kolmogorov   Sovjetunionen för djupa och originella upptäckter inom Fourieranalys, sannolikhetsteori, ergodteori och dynamiska system.
1981 Lars Ahlfors   Finland för nyskapande upptäckter och skapandet av nya kraftfulla metoder inom geometrisk funktionsteori.
Oscar Zariski   USA skapare av den moderna synen på algebraisk geometri genom sammanslagningen med kommutativ algebra.
1982 Hassler Whitney   USA för hans grundläggande arbete inom algebraisk topologi, differentialgeometri och differentialtopologi.
Mark Grigoryevich Krein   Sovjetunionen för hans grundläggande bidrag till funktionalanalysen och dess tillämpningar.
1983/1984 Shiing-Shen Chern   Kina för hans enastående bidrag till global differentialgeometri, vilket djupgående har influerat all matematik.
Paul Erdős   Ungern för hans åtskilliga bidrag till talteori, kombinatorik, sannolikhet, mängdteori och matematisk analys, och för att personligen ha stimulerat matematiker över hela världen.
1984/1985 Kunihiko Kodaira   Japan för hans enastående bidrag till studiet av komplexa mångfalder och algebraiska varieteter.
Hans Lewy   USA för initierandet av många, nu klassiska och essentiella, framsteg inom partiella differentialekvationer.
1986 Samuel Eilenberg   USA för hans grundläggande arbete inom algebraisk topologi och homologisk algebra.
Atle Selberg   Norge för hans djupgående och originella arbete om talteori på diskreta grupper och automorfa former.
1987 Kiyoshi Itō   Japan för hans grundläggande bidrag till ren och tillämpad sannolikhetsteori, speciellt skapandet av den stokastiska differential- och integralkalkylen.
Peter Lax   USA  Ungern för hans enastående bidrag till många områden av analys och tillämpad matematik.
1988 Friedrich Hirzebruch   Västtyskland för hans enstående arbete i att kombinera topologi, algebraisk geometri och differentialgeometri samt algebraisk talteori; och för hans stimulering av matematiskt samarbete och forskning.
Lars Hörmander   Sverige för grundläggande arbete inom modern analys, speciellt tillämpningen av pseudodifferential- och Fourierintegraloperatorer på linjära partiella differentialekvationer.
1989 Alberto Calderón   Argentina för hans nyskapande arbete om singulära integraloperatorer och deras tillämpning på viktiga problem rörande partiella differentialekvationer.
John Milnor   USA för geniala och högt originella upptäckter inom geometri som har öppnat nya viktiga vyer inom topologi från algebraiska, kombinatoriska och differentierbara synvinklar.
1990 Ennio de Giorgi   Italien för hans innovativa idéer och grundläggande insatser inom partiella differentialekvationer och variationskalkyl.
Ilya Piatetski-Shapiro   Israel för hans grundläggande bidrag till studiet av homogena komplexa definitionsmängder, diskreta grupper, representationsteori och automorfa former.
1991 Pris ej utdelat
1992 Lennart Carleson   Sverige för hans grundläggande bidrag till Fourieranalys, komplex analys, kvasikonforma avbildningar och dynamiska system.
John Thompson   USA för hans djupgående bidrag till alla aspekter av teorin för ändliga grupper och kopplingar till andra delar av matematiken.
1993 Michail Gromov   Ryssland för hans revolutionära bidrag till global Riemanngeometri och symplektisk geometri, algebraisk topologi, geometrisk gruppteori och partiella differentialekvationer.
Jacques Tits   Belgien /   Frankrike för hans nyskapande och grundläggande bidrag till teorin om algebraiska och andra gruppklasser och speciellt för teorin om byggnader.
1994/1995 Jürgen Moser   Schweiz för hans grundläggande arbete om stabilitet i Hamiltonsk mekanik och hans ingående och inflytelserika bidrag till olinjära differentialekvationer.
1995/1996 Robert Langlands   Kanada för hans utomordentliga arbete och extraordinära insikt i fälten talteori, automorfa former och grupprepresentation.
Andrew Wiles   Storbritannien för spektakulära bidrag till talteori och anknytande fält, stora framsteg om grundläggande förmodanden och för beviset av Fermats stora sats.
1996/1997 Joseph Keller   USA för hans djupgående och innovativa bidrag, speciellt angående elektromagnetisk, optisk och akustisk vågutbredning och till fluid-, solid- och kvantmekanik samt statistisk mekanik.
Yakov Sinai   Ryssland för hans grundläggande bidrag till matematisk rigorösa metoder i statistisk mekanik och ergodteori i dynamiska system.
1998 Pris ej utdelat
1999 László Lovász   Ungern för hans enastående bidrag till kombinatorik, teoretisk datavetenskap och kombinatorisk optimering.
Elias M. Stein   Belgien /   USA för hans bidrag till klassisk och "Euklidisk" Fourieranalys och för sin exceptionella inverkan på en ny generation av analytiker med sin slående lär- och skrivstil.
2000 Raoul Bott   USA för hans djupa upptäckter i topologi och differentialgeometri och deras tillämpningar på Liegrupper, differentialoperatorer och matematisk fysik.
Jean-Pierre Serre   Frankrike för hans grundläggande bidrag till topologi, algebraisk geometri, algebra och talteori, och för hans inspirerande föreläsningar och skrifter.
2001 Vladimir Arnold   Ryssland för hans djupa och inflytelserika arbete i en mängd matematiska områden, däribland dynamiska system, differentialekvationer och singuläriteter.
Saharon Shelah   Israel för hans många grundläggande bidrag till matematisk logik och mängdteori och deras tillämpningar i andra områden av matematiken.
2002/2003 Mikio Sato   Japan för hans skapande av algebraisk analys, däribland hyperfunktion- och mikrofunktionteori, holonomisk kvantfältsteori och en enad teori om solitonekvationer.
John Tate   USA för hans skapande av grundläggande begrepp inom algebraisk talteori.
2004 Pris ej utdelat
2005 Gregory Margulis   Ryssland för hans monumentala bidrag till algebra, särskilt teorin om gitter i halvenkla Liegrupper, och slående tillämpningar av detta till ergodteori, representationsteori, talteori, kombinatorik och måtteori.
Sergei Petrovich Novikov   Ryssland för hans grundläggande och nyskapande bidrag till algebraisk topologi, differentialtopologi och till matematisk fysik, speciellt introduktionen av algebraisk-geometriska metoder.
2006/2007 Stephen Smale   USA för hans nyskapande bidrag som har spelat en grundläggande roll i formandet av differentialtopologi, dynamiska system, matematisk ekonomi och andra ämnen inom matematik.
Hillel Furstenberg   Israel för hans djupgående bidrag till ergodteori, sannolikhetsteori, topologisk dynamik, analys på symmetriska rum och homogena flöden.
2008 Pierre Deligne   Belgien för hans arbete om blandad Hodgeteori; Weils fömodanden, Riemann-Hilbert korrespondensen, och för hans bidrag till aritmetik.
Phillip Griffiths   USA för hans arbete om variationer på Hodgestrukturer; teorin om Abelska integralers periodicitet; och för hans bidrag till komplex differentialgeometri.
David Mumford   USA för hans arbeten om algebraiska ytor; inom geometrisk invariansteori; och för att ha lagt grunden till den moderna algebraiska teorin om kurvors och thetafunktioners moduli.
2009 Pris ej utdelat
2010 Shing-Tung Yau   Kina /  USA för hans bidrag till geometrisk analys.
Dennis P. Sullivan   USA för hans bidrag till algebraisk topologi och konform dynamik.
2011 Pris ej utdelat
2012 Michael Aschbacher   USA för hans arbete om teorin för finita grupper.
Luis Caffarelli   Argentina/  USA för hans arbete om partiella differentialekvationer.
2013 George Mostow   USA för hans fundamentala bidrag och pionjärbidrag till geometri och Liegruppsteori.
Michael Artin   USA för hans fundamentala bidrag till algebraisk geometri. Hans matematiska prestationer är enstående för deras djup och bredd.
2014 Peter Sarnak   Sydafrika
  USA
för hans djupa bidrag inom analys, talteori, geometri och kombinatorik.
2015 James Arthur   Kanada för hans monumentala arbete om spårformeln och hans fundamentala bidrag till teorin för automorfa representationer av reduktiva grupper.

Landsfördelning redigera

Land Antal
  Argentina 2
  Belgien 3
  Finland 1
  Frankrike 5
  Israel 3
  Italien 1
  Japan 3
  Kanada 2
  Kina 2
  Norge 1
  Ryssland 5
  Schweiz 1
  Sovjetunionen 3
  Storbritannien 1
  Sverige 2
  Sydafrika 1
  Tyskland 2
  Ungern 5
  USA 22

Externa länkar redigera