Vetenskap i Skolan, VIS, är en svensk sammanslutning huvudsakligen bestående av forskarutbildade lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning med ändamålet att stärka vetenskapliga perspektiv vad gäller metoder och innehåll för undervisning. VIS har sitt säte i Malmö.

VerksamhetRedigera

VIS har som en central uppgift att fungera som en professionell organisation för forskarutbildade lärare. VIS tillhandahåller dessutom kompetens för skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, bland annat till skolor som saknar egna forskarutbildade lärare. Tanken är att de forskarutbildade lärarna med sin dubbla kompetens, att forska och att undervisa i skolor, ska bidra till en högre grad av måluppfyllelse när det gäller skollagens föreskrift om undervisning på vetenskaplig grund.

VIS verksamhet vilar framför allt på tre ben:

  1. VIS medverkar i utvecklingsprojekt, utvärderingar, studier och utredningar på uppdrag av skolor, skolhuvudmän, högskolor och universitet, näringslivet och myndigheter. Uppdrag har genomförts tillsammans med bland annat Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), innovationsorganet InfraSweden2030, branschforskningsinstitutet Ifous, föreningen Vetenskap & Allmänhet och ett flertal kommuner i Skåne. I VIS skriftserie[1] presenteras flera av projekten.
  2. VIS organiserar vetenskapligt baserad kompetensutveckling och seminarieverksamhet för lärare, skolledningar och skolhuvudmän samt de egna medlemmarna. Tillsammans med FoU Skola har VIS bland annat tagit initiativet till den regelbundet återkommande Lärarnas skolutvecklingskonferens[2] och var till en början även medarrangör.
  3. VIS ger stöd för utveckling av elevernas förståelse för vetenskap. Sedan 2013 är VIS genomförare av den verksamhet riktad till elever som bedrivs av Forskningsnätet Skåne. VIS egen elevinriktade verksamhet består framför allt av så kallade husforskarprojekt, där en eller flera forskare under längre tid knyts till en skola, oftast med syftet att bidra med vetenskapliga perspektiv i samband med elevernas gymnasiearbeten.[3]

Medlemmar och organisationRedigera

VIS är främst verksamt i Skåne, men utför även uppdrag på nationell nivå. Som medlemmar i VIS antas lärare med forskarutbildning oavsett ämne, alltså inte enbart inom pedagogik och didaktik utan även inom språk, historia, matematik, fysik etc. Sedan 2018 antas även förstelärare utan forskarutbildning som medlemmar, med motiveringen att skolutveckling på vetenskaplig grund är en central del av förstelärarnas uppdrag.

VIS verksamhet drivs utan vinstintresse som ett producentkooperativ (ekonomisk förening). Sedan starten 2012 är fil.lic. Maria Brännström organisationens verksamhetsledare (VD).

BakgrundRedigera

VIS startade 2012 som ett pilotprojekt för skolutveckling på vetenskaplig grund med stöd av Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommunförbundet Skånes kommuner. Initiativet till projektet togs av Forskningsnätet Skåne och utvecklingsorganet FoU Skola som är knutet till Skånes kommuner. Redan i slutet av samma år skapades föreningen VIS, Vetenskap i Skolan.[4]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera