Ekonomisk förening

förening som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen

En ekonomisk förening, i Finland kallat andelslag är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar antingen

 1. som konsumenter eller andra förbrukare
 2. som leverantörer
 3. med egen arbetsinsats
 4. genom att begagna föreningens tjänster
 5. på annat liknande sätt.[1]

LagenRedigera

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar kallas ofta för föreningslagen. Det är en lag som definierar och reglerar ekonomiska föreningar. Syftet med ekonomiska föreningar är att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intresse, det vill säga få ta del av skalfördelar som gemensamma inköp av egendom, maskiner, m.m. för med sig.

Enligt lagen måste en ekonomisk förening ha minst tre medlemmar samt en styrelse och vara registrerad hos Bolagsverket.

Medlemmarna är de som innehar ("äger") föreningen, men utan personlig ansvarighet, genom andel eller insats. Medlem kan den fysiska eller juridiska person bli som uppfyller kraven för medlemskap; men det får inte vara diskriminerande (hudfärg, ekonomiska tillgångar, med mera).

Lagen är stam till lagen om bostadsrätter. Äldre så kallade bostadsföreningar lyder under föreningslagen, vilken kompletteras med stadgar.

BildandeRedigera

Bildande och styrning av ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar.[2]

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar. Medlemmarna ska anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.[3]

En ekonomisk förenings stadgar ska ange

 1. ekonomiska föreningens firma,
 2. den ort i Sverige där dess styrelse ska ha sitt säte,
 3. ändamålet med ekonomiska föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 4. den insats med vilken varje medlem ska delta i ekonomiska föreningen, hur insatserna skall fullgöras samt i vad mån en medlem får delta i ekonomiska föreningen med insats utöver vad han är skyldig att delta med,
 5. för det fall att regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till ekonomiska föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp till vilka de får bestämmas,
 6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall skall ske,
 7. för det fall att fullmäktige ska finnas, deras befogenhet, hur de skall utses och tiden för deras uppdrag,
 8. inom vilken tid och hur föreningsstämma ska sammankallas samt hur andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom,
 9. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
 10. vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta,
 11. grunderna för fördelning av ekonomiska föreningens vinst samt hur man skall förfara med ekonomiska föreningens behållna tillgångar när den upplöses, samt
 12. för det fall att förlagsinsatser eller insatsemission ska förekomma, vad som skall gälla för dessa.[4]

Utmärkande för ekonomisk föreningRedigera

För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda villkor i fråga om

Detta gäller till skillnad mot till exempel en ideell förening där normalt inga vinstintressen förekommer. Ideella föreningar är inte reglerade i lag annat än att det är fritt att bilda föreningar i Sverige. Vid juridiska tvister så associeras ideella föreningar med ekonomiska föreningar och lagen om ekonomiska föreningar.[2] tillämpas.

Registrering för att bli juridisk personRedigera

En ekonomisk förening ska för att bli juridisk person registreras hos Bolagsverket, vilket medför att den kan den förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.[7]

En ekonomisk förening ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslut fattades om att bilda den.[8]

Ekonomiska förpliktelserRedigera

För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar endast dess tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser och avgifter som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalts.[9]

LedningRedigera

En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.[10]

I större ekonomiska föreningar med mer än 200 anställda ska en verkställande direktör utses.[11]

Styrelsen svarar för den ekonomiska föreningens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Verkställande direktören skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.[12]

Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande.[13] Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.[14]

FöreningsstämmaRedigera

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.[15]

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram

Vid stämman skall beslut fattas

 1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
 4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.[16]

MedlemmarRedigera

Medlemmarna ska vara mer eller mindre aktiva själva såsom konsumenter eller producenter, till exempel genom egen arbetsinsats.

Särskilda former av ekonomiska föreningarRedigera

Ekonomiska föreningar är företag. Det går att starta och registrera en ekonomisk förening på mer vardaglig basis, till exempel för stora gemensamma inköp av basvaror.

Särskilda former av ekonomiska föreningar är bostadsrättsförening, kooperativ hyresrättsförening och europakooperativ.

Särskilt inom jord- och skogsbruk har producentkooperativa ekonomiska föreningar varit framgångsrika i Sverige. På jordbrukssidan är till exempel de största mejerierna (till exempel Arla Foods, Skånemejerier och Norrmejerier) och slakterierna (till exempel Swedish Meats) ekonomiska föreningar medan det på skogssidan finns skogsägarföreningar i hela landet.

Ny lag om ekonomiska föreningarRedigera

En ny lag om ekonomiska föreningar föreslås träda i kraft 1 januari 2013.[17]

NoterRedigera

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 2. ^ [a b c] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 7. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 8. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 9. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 10. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 12. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 13. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 14. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 15. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 16. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667. Läst 19 maj 2009. 
 17. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 april 2012. https://web.archive.org/web/20120419215550/http://www.regeringen.se/sb/d/13784/a/157466. Läst 9 december 2010. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera