Öppna huvudmenyn
Den här artikeln handlar om TV-avgiften ur ett svenskt perspektiv. För begreppet TV-avgift från ett globalt perspektiv, se TV-avgift.

TV-avgift (egentligen radio- och TV-avgift[1]) är en avgift som enligt lag ska betalas av skattebetalande privatpersoner (från och med 2019). Tidigare betalades avgiften istället av hushåll och företag med innehav av TV-mottagare och en tid även radiomottagare. TV-avgifterna finansierar delar av kostnaderna för public service, det vill säga Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). TV-avgiften benämns ofta i folkmun TV-licens, eftersom avgiften var en licensavgift fram till 1967.[2] Skyldigheten att betala TV-avgift och beloppens storlek bestäms av Sveriges riksdag och hanteras av Skatteverket (från och med 2019) och tidigare Radiotjänst i Kiruna AB.

LagenRedigera

Enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (TV-avgiftslagen) skulle alla hushåll och företag i Sverige som hade en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift.

Den tekniska utvecklingen har lett till möjligheter att ta emot TV-kanaler på olika plattformar. Februari 2013 till juni 2014 ansåg Radiotjänst att datorer, surfplattor och "smarta mobiltelefoner" med internetuppkoppling i Sverige var avgiftspliktiga TV-mottagare, eftersom SVT börjat med så kallade live-kanaler på internet.[3][4]

Den 13 juni 2014 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att datorer och surfplattor inte kan anses vara mottagare då användaren själv aktivt måste begära att få ta del av utbudet (unicast).[5][6][7] Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut så har Radiotjänst ändrat sina villkor. Från och med 13 juni 2014 är datorer, surfplattor och mobiltelefoner inte längre avgiftspliktiga.[8] Dåvarande VD för SVT, Eva Hamilton, skrev i SVT:s interntidning Vi på TV att hon inte skulle ge sig vad gäller licensen, att "De yngre med 'manicker av olika skärmstorlek' ska inte komma undan."[9]

Från och med 1 januari 2019 betalas TV-avgiften per person. Den nya avgiften administreras av Skatteverket och betalas via skatten, men är även fortsättningsvis en avgift som finansierar public service. En förändring är att betalningsskyldighet inte längre beror på om man har TV-mottagare. Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blir maximalt cirka 1 300 kr per person och år beroende på inkomst. Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen TV-avgift alls från och med 2019.[10] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som har betalat den gamla avgiften för 2019 återbetalas av Radiotjänst.[11]

HistoriaRedigera

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[12] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

I samband med införandet av färg-TV blev den som hade en färg-TV-apparat från april 1970 skyldig att betala en tilläggsavgift.[13] Från 1971 var den allmänna mottagaravgiften 220 kronor, färgtillägget 100 kronor och den särskilda ljudradioavgiften 50 kronor. Dessa avgifter var oförändrade fram till 1 juli 1977, men radiomonopolet fick ändå ökade medel när fler färg-TV-tillägg betalades.[14]

Avgiften för ljudradio avskaffades den 1 april 1978 och därefter var inte radioapparater licenspliktiga. Före avskaffandet hade ljudradioavgifterna stått för mindre än två procent av avgiftsintäkterna.[14] Färgtillägget avskaffades 1990 och den ordinarie avgiften höjdes för att kompensera.

Fakturorna skickades till att börja med från Televerket, men Radiotjänst i Kiruna tog över i slutet av 1980-talet. År 2010 bytte avgiften namn till radio- och TV-avgift för att visa att pengarna går till Sveriges Radio, SVT och UR.[15]

TV-avgift som förmånRedigera

Den som arbetar på SVT får avgiften betald som en förmån.[16]

Avgiftens storlekRedigera

År 1989 var avgiften 1084 kronor (motsvarande ett värde på 1890 kronor år 2018[a]).[17] 2018 var avgiften 2400 kronor.[17]

Avgiftens storlek bestäms i 7 § i TV-avgiftslagen. Avgiften ska betalas i fyra poster och i förskott. För TV-innehav under en kortare tid av en tremånadersperiod ska avgiften betalas med ett belopp som är proportionerligt till tiden för TV-innehav, avrundat nedåt till jämnt antal kronor.[18]

Under verksamhetsåret 2013 inbetalades 7 420 miljoner kronor till rundradiokontot hos Riksgälden.[källa behövs]

Fördelning av TV-avgiften 2004Redigera

TV-avgiftsmedel ur Rundradiokontot och Distributionskontot i Riksgälden (Miljoner kr, Mkr):[19]

Sveriges Television AB 3 797 Mkr 57,37 %
Sveriges Radio AB 2 104 Mkr 31,79 %
Sveriges Utbildningsradio AB 301 Mkr 4,56 %
Radiotjänst i Kiruna AB 156 Mkr 2,36 %
Sveriges Radio Förvaltnings AB 253 Mkr 3,83 %
Granskningsnämnden för Radio & TV 6,5 Mkr 0,09 %
Totalt 6 619 Mkr 100  %

Anslagsvillkor för 2013 avseende Sveriges Television ABRedigera

TV-avgiftsmedel ur Rundradiokontot och Distributionskontot i Riksgälden (enligt regeringsbeslut nr 71 från den 2012-12-13):[20].

Medelsanvisning 4 377 400 000 kr 100.00%
varav från rundradiokontot 4 112 700 000 kr 93.95%
från distributionskontot 264 700 000 kr 6.05%

Avgiftsskyldighet till och med 2018Redigera

Den som innehar en TV-mottagare ska enligt 1 § i TV-avgiftslagen betala TV-avgift till Radiotjänst. För hushåll och numera även företag räcker det med att betala en TV-avgift, oavsett antal apparater med TV-mottagare. Även butiker som säljer TV-apparater måste betala avgift för innehavet.

Privatpersoner betalar avgift för själva mottagaren. Meningarna går isär kring skyldigheten att betala avgiften även för undanställda eller obrukbara mottagare. Medan Radiotjänst hävdar att avgiften gäller även om TV-mottagaren inte används, är trasig eller under dåliga mottagningsförhållanden[21] så säger en lagändring från 2009 att "Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som [...] är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige."[22]

Den som hyr ut sin bostad i andra hand och låter TV-mottagaren stå kvar i huset behöver inte betala avgiften, utan det är då hyresgästen som är avgiftsskyldig.[21]

Tidigare fanns ett undantag i TV-avgiftslagen för den som har en TV-mottagare som på grund av sin konstruktion inte kan användas för att ta emot markbundna sändningar (ofta kallad kanalväljaren), men detta undantag omfattar inte längre TV-mottagare i lokaler avsedda för bostadsändamål. Företag, föreningar och juridiska personer utom privatpersoner kan enligt 5 § i TV-avgiftslagen få TV-mottagare plomberade/blockerade och på så sätt undvika att betala för TV-mottagare.[21]

I svensk lag är underlåtelse att anmäla innehav av TV-mottagare (så kallat licensskolk eller licenssmitning) kriminaliserat; för den som med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att anmäla TV-innehav är straffet dagsböter enligt 22 § TV-avgiftslagen. Brottet faller under allmänt åtal, och preskriptionstiden för ett sådant brott är två år.

Anmälningsplikt till och med 2018Redigera

Den som blir innehavare av en TV-mottagare skall enligt 8 § i TV-avgiftslagen anmäla detta till Radiotjänst senast 15 dagar efter det att innehavet börjat. Den som yrkesmässigt säljer eller hyr ut TV-mottagare har också skyldighet att rapportera innehavaren till Radiotjänst. En anmälan till Radiotjänst från en yrkesöverlåtare ska också innehålla de uppgifter som behövs för fastställandet av vem som är avgiftsskyldig.

TV-mottagare finns inte bara i TV-apparater utan även i många andra apparater som datorer med TV-kort, video eller inspelningsbar DVD-spelare, videokameror, bildskärmar med kanalväljare m.m.

RättsfallRedigera

Radiotjänst kan fatta beslut om avgiftsskyldighet till följd av en anmälan eller på grund av att Radiotjänst på annat sätt fått reda på TV-innehav, enligt 9 § i TV-avgiftslagen. Vad som avses med "på annat sätt" uttalas inte i lagen.

Sundsvall 2001Redigera

I ett rättsfall från 2001 prövades om felkommunikation från en person, som trodde att kontrollanten var utsänd för att dra in TV-kablar för hyresvärden, leder till avgiftsskyldighet. Hyresvärden hade i det aktuella fallet enligt hyresgästen inte installerat något TV-uttag i hans lägenhet. I det fallet hade kontrollanten varken sett eller hört någon TV. Kammarrätten i Sundsvall påpekade att frågan om en person innehar en TV-mottagare eller inte måste avgöras utifrån vad personen själv har uppgivit. Endast i undantagsfall kan man utkräva avgift trots att vederbörande uppger att han inte har TV-mottagare.[23]

Örebro 2006Redigera

Efter förlust i ett rättsfall mot en Lundabo angav Radiotjänsts verkställande direktör att Radiotjänst "måste vara noggrannare och förse oss med ytterligare detaljer och bevis. Vi kanske till och med måste göra kontrollerna med två personer". Däremot kommer Radiotjänst inte att använda sig av fotodokumentation eller bandupptagning eftersom det är allt för integritetskränkande.[24]

Sundsvall 2007Redigera

Butikskedjan Netto hänvisade till 5 § i Tv-avgiftslagen som föreskriver: "Skyldighet att betala TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program".[25] Kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd.[26]

Örebro 2010Redigera

Radiotjänst förlorade ett mål 2010, i vilket en 32-årig man från Örebro nekat till innehav sedan år 2005. Länsrätten fann att Radiotjänst aldrig bevisat eller ens haft en kontrollant på plats som påstått, att mannen haft TV. Samtliga obetalda fakturor från 2005 ströks.[27]

Avgiftskontroll till och med 2018Redigera

Radiotjänst besöker, skickar brev eller ringer hushåll som inte finns med som betalare i registret, som köpt eller hyrt en TV-mottagare eller som flyttat och inte anmält innehav av TV-mottagare.[21] Det kan även hända att man blir kontaktad av Radiotjänst om en /make/maka/sambo redan betalar avgiften, vilket man kan undvika genom att registrera sig på "mina sidor" på Radiotjänsts webbplats.[28]

Fortlöpande genomförs kontroller bland dem som inte uppgett att de innehar en TV-mottagare. Dessa kontroller kallas för särskild avgiftskontroll. Utsända kontrollanter från Radiotjänst skall då kontrollera samtliga bostäder i området som inte anmält TV-innehav (26 § TV-avgiftslagen). Innan en särskild avgiftskontroll utförs skall Radiotjänst i god tid och på lämpligt sätt informera de boende i området (27 § TV-avgiftslagen).

Kontrollen sker med hjälp av listor över betalande, där hushåll som inte är listade får besök av kontrollanten.[28] Enligt Radiotjänst visar kontrollanten alltid ID-kort och får aldrig gå in i bostaden ens vid inbjudan.[28] Kontrollanten tar inte betalt vid besöket, utan noterar uppgifter som skickas till huvudkontoret och några veckor senare sker eventuell fakturering.[28]

Radiotjänst har enligt 25 § TV-avgiftslagen rätt att använda särskilda pejlinstrument för att ta reda på i vilken utsträckning det finns TV-mottagare i bostäder inom ett visst område. Kontrollanterna får dock endast använda pejlinstrument vid särskild avgiftskontroll. Radiotjänst har dock gått ut i medier och försäkrat att pejlingutrustning inte längre används.[29][30]

I lagen uttalas det att så kallad särskild avgiftskontroll skall bedrivas på ett sådant sätt att besvär för den enskilde undviks (28 § TV-avgiftslagen).

Av 17 § TV-avgiftslagen framgår att beslut av Radiotjänst skall anses som beslut av förvaltningsmyndighet.

Kritik mot TV-avgiften till och med 2018Redigera

Avgiftens utformningRedigera

Ett argument mot en TV-avgift är att den är att anse som en regressiv skatt, som utfaller oproportionerligt, eftersom hushåll med låginkomsttagare tvingas att ge bort en proportionerligt större del av sin disponibla inkomst för att betala TV-avgiften. Ensamhushåll missgynnas mot hushåll som har flera medlemmar, eftersom hushållen endast behöver betala en TV-avgift. Ett annat argument mot en TV-avgift är att den är föråldrad. När den infördes fanns inga andra kanaler än SVT:s, men numera finns en uppsjö av fristående kanaler.

Indrivning av TV-avgifterRedigera

Kritik har också riktats mot det sätt som Radiotjänsts kontrollanter jagar s.k. licensskolkare. Bland annat att man använder ett provisionssystem där kontrollanten får ekonomisk vinning för varje licensskolkare som börjar betala. Ingen grundlön förekommer och man hade 2005 ett krav att man tecknade minst 500 nya avtal per år. Det kan också noteras att i hälften av alla fall där avgiftskontrollanten påfört avgift, och där fallet gick till rätten, förlorade Radiotjänst. Ingen information ges om hur många fall som avgjordes via omprövning.[31]

Värde för pengarnaRedigera

I takt med att TV-utbudet ökar så kan det uppfattas som att värdet för konsumenterna i proportion till avgiftens storlek minskar. I till exempel Storbritannien, Tyskland och Frankrike sänds fria reklamfinansierade TV-kanaler över samma digitala nät som den allmänna televisionen.

I Sverige sändes TV3, ZTV och TV8 gratis över det digitala nätet under en period år 2004. Dessa sändningar krypterades efter några månader och kom att ingå i betal-TV-operatören Boxers utbud. Sedan 2006 sänds reklamfinansierade TV4 och TV6 gratis över det digitala nätet.

Kritik mot vad TV-avgiften finansierarRedigera

Kritik har även riktats mot vad TV-avgiften finansierar, det vill säga SVT:s programutbud, som många kritiker menar inte uppfyller de krav som kan ställas på ett public service-företag. Här har man som exempel andragit frågesporter, tevesåpor, melodifestivaler med flera program som av vissa kategoriseras som ytligt innehåll. Kärnan i kritiken utgörs av att public service-bolaget inte skall ägna sig åt vad som framgångsrikt och reklamfinansierat kan produceras av de kommersiella företagen.[källa behövs]

Det förekommer också kritik att det innehåll som public service skall tillhandahålla, häribland program som präglas av folkbildningsambitioner, en mångfald av åsikter, att olika intressen ska tillgodoses, samt en fri och oberoende granskning, numera bäst tillgodoses via internet och inte via TV.[källa behövs]

Kritik mot avgift för internetanslutna enheterRedigera

Beslutet att göra enheter med internetuppkoppling avgiftsbelagda har mötts av kritik från allmänheten.[32] Argument för att enheterna inte är avsedda för TV-mottagning har också framförts av tekniskt kunniga personer.[33][34]

StatistikRedigera

En opinionsundersökning utförd 2003 av TEMO på uppdrag av Radiotjänst visade att sex av tio hushåll ansåg att de fick mycket för TV-avgiften och att en majoritet var positiv till att SVT, SR och UR finansierades via TV-avgiften.[35] Å andra sidan svarade cirka hälften av tittarna vid en annan undersökning att de ansåg att i takt med det utökade TV-utbudet är mottagaravgiften inte värd priset.[36]

Se ävenRedigera

FotnoterRedigera

AnmärkningarRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Historik-om-avgiften/
 2. ^ Prop. 1988/89:18, s 21
 3. ^ http://www.idg.se/2.1085/1.487743/dator-och-surfplatta-belaggs-med-tv-avgift
 4. ^ Radiotjänst: Avgiftsplikt för t ex datorer och surfplattor Arkiverad 5 april 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ SVT: Ingen tv-avgift för dator
 6. ^ Sweclockers: Högsta förvaltningsdomstolen stoppar tv-licens för datorinnehav
 7. ^ ”Ingen tv-avgift för dator”. Högsta förvaltningsdomstolen. http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Ingen-tv-avgift-for-dator/. Läst 13 juni 2014. 
 8. ^ ”Important information regarding the ruling of the Supreme administrative court concerning fee obligation for computers, tablet PCs and mobile phones” (på engelska). Radiotjänst. Arkiverad från originalet den 17 juni 2014. https://web.archive.org/web/20140617114037/http://www.radiotjanst.se/Avgiften/Lagar-och-regler/Important-information/. Läst 13 juni 2014. 
 9. ^ ”Hamilton ger sig inte – alla ska betala för tv”. SVT.se. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/hej-eva-hamilton-tycker-du-unga-snyltar-pa-din-tv. Läst 2 maj 2016. 
 10. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (14 november 2018). ”Ny avgift ersätter radio- och tv-avgiften – frågor och svar” (på sv-se). Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/ny-avgift-ersatter-radio--och-tv-avgiften--fragor-och-svar/. Läst 14 november 2018. 
 11. ^ Radio- och tv-avgiften ersätts”. Radiotjänst. https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/avslut/. Läst 14 november 2018. 
 12. ^ Radions och televisionens framtid i Sverige, SOU 1965:20
 13. ^ Prop. 1988/89:18, s 21 f, 41
 14. ^ [a b] Radio och TV 1978-1985, SOU 1977:19
 15. ^ Radiotjänst: Historik om avgiften
 16. ^ Safa Safiyari. "'Licenspengar-spelet' en inre monolog om SVT:s värde", vipatv.svt.se, 25 april 2018. Åtkomst den 10 maj 2018.
 17. ^ [a b] "Radio- och tv-avgiftens storlek per år i svenska kronor", radiotjanst.se. Åtkomst den 17 juni 2018.
 18. ^ 7 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
 19. ^ Arkiverad 13 mars 2007 hämtat från the Wayback Machine. svt.se, arkiverad 13 mars 2007 från originalet
 20. ^ ”Anslagsvillkor för 2013 avseende Sveriges Television AB”. http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/article1000344.svt/binary/Anslagsvillkor%202013. 
 21. ^ [a b c d] ”Vanliga frågor och svar”. Radiotjänst. http://www.radiotjanst.se/sv/Kundservice/Vanliga-fragor-och-svar/. Läst 29 oktober 2013. 
 22. ^ ”SFS 2009:1235 om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst”. Regeringskansliet. http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/09/091235.PDF. Läst 20 Januari 2017. 
 23. ^ Kammarrättens i Sundsvall dom i mål nr. 2177-2001 meddelad den 2001-11-16.
 24. ^ Laquist, Erik (6 april 2006). ”Lundabo fick rätt om tv-licens”. Sydsvenskan. Arkiverad från originalet den 5 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100105223219/http://sydsvenskan.se/lund/article152180.ece. Läst 11 april 2010. 
 25. ^ 5 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
 26. ^ Kammarrättens i Sundsvall beslut 2007-11-07 i mål nr. 3085-07
 27. ^ Lutteman, Markus (15 januari 2010). ”Örebroare vann i rätten - slapp tv-avgiften”. Nerikes Allehanda. http://na.se/nyheter/2.2503/1.707319-orebroare-vann-i-ratten-slapp-tv-avgiften. Läst 11 april 2010. 
 28. ^ [a b c d] ”Avgiftskontroll”. Radiotjänst. Arkiverad från originalet den 16 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131016175744/http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Avgiftskontroll/. Läst 29 oktober 2013. 
 29. ^ Bluffen: Radiotjänst använder inte pejlare”. Expressen. 23 januari 2013. http://www.expressen.se/nyheter/bluffen-radiotjanst-anvander-inte-pejlare/. Läst 29 oktober 2013. 
 30. ^ Nu tv-pejlas det för fullt i Kalmar”. Barometern. 7 december 2011. http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/nu-tv-pejlas-det-for-fullt-i-kalmar(3064177).gm. Läst 29 oktober 2013. 
 31. ^ SR (29 augusti 2005). ”Tv-avgiftskontrollanter leker poliser”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=681495. 
 32. ^ http://www.svd.se/naringsliv/branscher/teknik-och-telekom/lasarna-rasar-mot-tv-avgift-for-datorn_7849104.svd
 33. ^ http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjanst-foljer-inte-lagen-i-synen-pa-dator_7968578.svd
 34. ^ http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radiotjansts-tolkning-leder-till-godtycke_7979288.svd
 35. ^ Tidningarnas Telegrambyrå (30 december 2003). ”Rekordmånga betalar tv-licens”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/2.738/rekordmanga-betalar-tv-licens-1.232348. Läst 11 april 2010. 
 36. ^ ”Christina Jutterströms inledande tal i debatten om public service den 17 mars”. Sveriges Television. 2004. Arkiverad från originalet den 5 augusti 2004. https://web.archive.org/web/20040805084750/http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=10653&a=189113. Läst 11 april 2010. ”I takt med att valmöjligheterna när det gäller tv-utbudet ökar svarar i dag drygt hälften av tittarna att de inte tycker mottagaravgiften är värd priset. Till detta kommer att det blivit problematiskt att definiera vad som är en tv-mottagare och vad man därmed ska betala tv-avgift för.” 

Externa länkarRedigera

 • Lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. (TV-avgiftslagen)