Stadsbyggnadskontor (även stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor) är i Sverige och Finland den kommunala förvaltning som hanterar frågor om boende och byggande, främst fysisk planering, markförsörjning, bygglov och tillsyn av byggnadsarbeten. Stadsbyggnadskontoret lyder i regel under byggnadsnämnden, den kommunala nämnd som svarar för frågor som hör till plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, Stadsbyggnadsexpeditionen.
Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, Fyrkanten, Tekniska nämndhuset.

Organisation

redigera

Det kommunala självstyret ger svenska kommuner stor frihet att organisera sig som de själva anser lämpligt, och detta medför att stadsbyggnadskontorets organisation och uppgifter varierar starkt mellan olika kommuner. Även namnen varierar; stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor är vanliga benämningar som också speglar en inriktning mot bygglov respektive att kontoret också hanterar miljöfrågor.

Trots variationen mellan kommunerna finns det några gemensamma drag. Det finns någon avdelning som arbetar med fysisk planering, det vill säga planeringen av hur marken i kommunen skall användas i stora drag. Denna avdelning kan också stå för kommunens strategiska planering och analyser på lång sikt.

En avdelning arbetar med bygglov, det vill säga tillstånd för att bygga och bygga till hus och göra liknande arbeten. Samma avdelning följer upp byggandet så att det uppfyller de krav som samhället ställer på byggnader. De flesta besluten om bygglov och tillsyn fattas av tjänstemännen själva med stöd av delegering från byggnadsnämnden, men en mindre del hänskjuts till nämnden.

I stadsbyggnadskontoret finns en mätavdelning som arbetar med att mäta in och markera lägen för till exempel fastighetsgränser och hus som ska byggas (så kallad utstakning eller utsättning) samt att kontrollera läget när byggnaden är klar. Mätavdelningen arbetar också med att uppdatera kartunderlag, men ibland finns en särskild kartavdelning.

I vissa kommuner innehåller stadsbyggnadskontoret en kommunal lantmäterimyndighet som genomför till exempel delning och sammanslagning av tomter (lantmäteriförrättningar).

Oftast har stadsbyggnadskontoret också någon eller några andra uppgifter även utanför plan- och bygglagen, så som miljöfrågor, energirådgivning, bostadsanpassning för handikappade eller ansvar för kommunens geografiska informationssystem (GIS).

Chefen för stadsbyggnadskontoret brukar kallas stadsbyggnadsdirektör eller tidigare även stadsplanedirektör.

Se även

redigera