Öppna huvudmenyn
Byggnadsnämndens vänthall, Stockholms stadshus, tidigt 1920-tal.

Byggnadsnämnd eller Stadsbyggnadsnämnd kallas i regel den nämnd som den svenska Plan- och bygglagen (PBL) ålägger kommuner att ha för att sköta vissa uppgifter inom byggnadsområdet. Den politiska nämnden har en förvaltning som ofta kallas stadsbyggnadskontor.

Kravet på en byggnadsnämnd i alla städer och stadsliknande samhällen infördes i 1931 års byggnadsstadga.[1] Sedan 1947 måste varje kommun ha en byggnadsnämnd eller ett motsvarande organ.[2]

Byggnadsnämnden beslutar om tillstånd att bygga (bygglov), tillstånd att riva, tillstånd till större markarbeten samt förhandsbesked om möjligheten att få bygglov. Byggnadsnämnden utför tillsyn av att byggnaden uppförs på det sätt som lagstiftningen kräver om säkerhet, tillgänglighet etc. Många beslut inom dessa områden tas på delegering, det vill säga av tjänstemän på den politiska nämndens uppdrag och efter nämndens riktlinjer.

Om ett bygge sker utan tillstånd eller inte uppfyller ställda krav (ett s.k. svartbygge) kan byggnadsnämnden utfärda sanktioner mot byggherren, till exempel krav på rivning mot vite.

Nämnden ansvarar för fysisk planering, d.v.s. planer för markanvändning och byggande inom större områden som delar av kvarter, stadsdelar eller hela kommunen (områdesbestämmelser, detaljplaner och översiktsplaner.) Vissa beslut inom dessa områden tas av kommunfullmäktige.

I stadsbyggnadskontoret finns en mätavdelning som arbetar med att mäta in och markera lägen för till exempel fastighetsgränser och hus som ska byggas (utstakning/utsättning) samt att kontrollera läget när byggnaden är klar. Mätavdelningen arbetar också med att uppdatera kartunderlag, men ibland finns en särskild kartavdelning.

Byggnadsnämnden ger ibland tillstånd för hantering och förvaring av brandfarlig vara. Sedan en lagändring 2010 är oftast den kommunala räddningstjänsten utpekad tillståndsmyndighet.

Organisationen och ansvarsområdena varierar starkt mellan olika kommuner. Många kommuner har en nämnd som behandlar byggfrågor och en nämnd som behandlar miljöfrågor och då bland annat de frågor som berör miljö i planarbetet. En annan vanlig lösning är att ha en sammanslagen byggnads- och miljönämnd. I vissa mindre kommuner väljer man att göra kommunstyrelsen till den nämnd som ansvarar för plan- och byggfrågor. En annan vanlig lösning i mindre kommuner eller i glesbygd är att flera kommuner har en gemensam byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnden kan innehålla en kommunal lantmäterimyndighet som utför till exempel delning och sammanslagning av tomter (fastighetsförrättningar). Oftast har byggnadsnämnden också någon eller några andra uppgifter, till exempel skyddsrumsbesiktningar, energirådgivning, bostadsanpassning för handikappade eller ansvar för kommunens GIS (Geografiskt InformationsSystem).

Byggnadsnämnden finansieras till stor del genom avgifter som bestäms enligt taxa eller i en mindre del av fallen genom avtal.

KällorRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar; Carlsson, Josef, red (1947-1955). Svensk uppslagsbok. Bd 5 (2., omarb. och utvidgade uppl.). Malmö : Förlagshuset Norden. sid. 475. Libris 11112. http://svenskuppslagsbok.se/scans/band_05/0475_0476-0062.jpg. Läst 16 maj 2015  Arkiverad 18 maj 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Byggnadsnämnd)