Senatens ekonomiedepartement

regeringsorgan i Finland 1819-1919

Senatens ekonomiedepartement, ursprungligen departementet för allmänna hushållningen, handhade i Finland under den ryska tiden den civila styrelsen och den administrativa lagstiftningen i sista instans, och bildade tillsammans med senatens andra avdelning, justitiedepartementet, den egentliga regeringen.

Senatens ekonomiedepartement delades på 1860-talet i sju expeditioner: civil-, finans-, kammar-, kommunikations-, militie-, ecklesiastik- och jordbruksexpeditionen. Senare tillkom handels- och industriexpeditionen och justitieexpeditionen, medan militieexpeditionen indrogs.

Viceordförande för ekonomiedepartementet

redigera

Källor

redigera