Ryggbedövning eller spinal behandling är en central nervblockad och ryggbedövning kan ske med hjälp av olika metoder. Genom detta ingrepp upphävs bland annat smärtförnimmelser tillfälligt i en del av kroppen, många gånger i nedre delen av kroppen.

I dagligt tal används ofta benämningen "ryggmärgsbedövning", vilken dock är oegentligt då man aldrig lägger något bedövningsmedel i själva ryggmärgen.

Vid långvarig smärta och smärtbehandling, framför allt vid tumörsjukdom (cancer), förekommer en speciell form av spinalanestesi, så kallad intratekal behandling. Detta innebär att vissa läkemedel ges till ryggmärgsvätskan (även kallat intratekalt) vanligen via en pump som patienten har med sig i en väska eller eventuellt har inopererad.

Intratekal behandling förekommer även vid vissa rörelsestörningar.