Öppna huvudmenyn

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott

Konstellationen ansvarar för bland annat idrottspolitik.

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (engelska: Education, Youth and Culture Council, EYC), även känt som utbildningsrådet, ungdomsrådet, kulturrådet eller idrottsrådet och formellt rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottspolitik.[1] Det sammanträder ungefär tre gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas utbildnings-, ungdoms-, kultur- eller idrottsministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras. Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[2] Konstellationen lagstiftar normalt i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.[3] Arbetet inom rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

Konstellationen ansvarar utöver utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottspolitik även för audiovisuella frågor.[1] I de flesta av dessa frågor har unionen stödjande befogenheter. Idrottspolitiken tillkom som en konsekvens av Lissabonfördraget.[4] I praktiken sammanträder konstellationen i flera olika varianter, beroende på om utbildnings-, ungdoms-, kultur- eller idrottspolitik ska diskuteras.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] ”Beslut av rådet (Allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (2009/878/EU)”. EUT L 315, 2.12.2009, s. 46-47. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0878. 
  2. ^ ”Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 24. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ ”Rådskonstellationer”. Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/. Läst 26 juli 2014. 
  4. ^ ”Europeiska rådets beslut av den 16 september 2010 om ändring av förteckningen över rådskonstellationer (2010/594/EU)”. EUT L 263, 6.10.2010, s. 12. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0594. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.