Rättsfilosofi är en inriktning inom filosofin och rättsvetenskapen, där grundläggande frågeställningar som "vad är gällande rätt?", "är makt detsamma som rätt?" och "vilken är skillnaden mellan rätt och moral?" studeras. Ämnet förgrenar sig i tre huvudsakliga delar:

  • Naturrätt är idén om att det existerar oföränderliga naturlagar som styr oss, och att våra institutioner bör vara kompatibla med dessa lagar.
  • Analytisk jurisprudens ställer frågor som, "Vad är en lag?" "Vilka är kriterierna för juridisk legitimitet?" och "Vilket är förhållandet mellan lag och moral?".
  • Normativ jurisprudens ställer frågor om hur lagen bör se ut. Den överlappar både moral- och politisk filosofi och innefattar frågor om huruvida man bör följa lagen, på vilka grunder lagbrytare bör straffas med fler.

Se ävenRedigera