Moody-diagrammet är ett diagram som ofta används i rörströmningsberäkningar för att avgöra vilken typ av strömning, laminär eller turbulent, som förekommer i olika fall.

Moody-diagrammet

Moody-diagrammet har logaritmen av Reynolds tal (Re) på x-axeln och logaritmen av friktionstalet (λ) på y-axeln. I diagrammet finns en kurvskara som representerar olika värden på relativ sandråhet, ett mått på hur ojämn yta som rören har. Utgående från dessa värden kan fem olika strömningstillstånd urskiljas:

Moody-diagrammet är ett praktiskt hjälpmedel vid rörströmningsbaserade flödesdimensioneringar för att kunna bestämma vattenledningarnas friktionstal (λ) i Darcy-Weisbachs ekvation, inte minst för att få ett bra ingångsvärde till de implicita ekvationerna för friktionstalet.

Moody-diagrammet är uppkallat efter amerikanen Lewis Ferry Moody som publicerade det 1944 baserat på andra diagram och mätningar under 1930- och 1940-talen.

Se även redigera