Lotsstyrelsen

tidigare svenskt ämbetsverk

Lotsstyrelsen, eller Kungl. Lots-Styrelsen, senare Kungliga Lotsverket, var ett svenskt ämbetsverk som hade till uppgift att ha översyn över det svenska lotsväsendet. Verket bildades 1873 då det avknoppades från Amiralitetskollegium. Det upphörde den 31 december 1955 och dess uppgifter övergick till Sjöfartsstyrelsen, ett ämbetsverk som i sin tur ombildades 1969 till Sjöfartsverket.

Lotsbåt i Brofjorden

Chefer Redigera