Lista över ordenssällskap i Sverige

Wikimedia-listartikel

Lista över ordenssällskap i Sverige:

Svenska ordenssällskap med kungligt beskydd
Namn Grundad Mål, syfte Kommentar
Svenska Frimurare Orden SFMO 1735 (i Sverige) Personlig utveckling, gemenskap, barmhärtighet Sveriges äldsta ordenssällskap. Arbetar i Kristet Frimureri genom Svenska systemet, och är därigenom en fristående del av det internationella frimureriet.
Coldinuorden okänt, före 1755 Karaktärsdaning utifrån kristen-etisk grundsyn, knuten till sjöfarare och deras traditioner. I Sverige sedan 1765. Finns numera endast i Sverige och Finland.
Par Bricole PB 1779 Värnar om musiken och talekonsten och vårdar minnet av Carl Michael Bellman. Devis: Ordning, Munterhet, Styrka och Förtrolighet. obundet
Svea Orden 1793 "Åminnelse av fädrens bragder" obundet
Götiska Förbundet 1815 Vårda miljö, kultur, natur och historia. obundet
Neptuniorden Sverige 1812 Att verka till nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet obundet
Vasa Orden av Amerika Sanning och Enighet Sveriges största amerikansk-svenska organisation. Grundades i USA av utvandrade svenskar. Sedan 1924 finns även loger i Sverige. Öppen för både män och kvinnor.
Stora Amaranterorden (1653) 1760 "Minnet skall häraf vara ljuvt" Sällskaps/Dansorden obundet
Innocenceorden 1765 "Finare dansnöjen" obundet
IdrottsOrden 1894 Samla idrottare från olika sportgrenar och främja unga idrottare genom stipendier obundet
Urval av andra ordenssällskap i Sverige
Timmermansorden Sverige 1761 Personlig utveckling och broderskap obundet
Oberoende Odd Fellow Orden England, 1700-tal Personlig utveckling enligt budorden "Vänskap, Kärlek, Sanning", broderskap, samvaro och hjälpverksamhet finns i Sv. sedan 1884. Bedriver en omfattande hjälpverksamhet. Öppet för både män och kvinnor.
Svenska Druid-Orden England 1781 Personlighetsutveckling, broderskap I Sverige sedan 1904. Damer organiserar sig i Birgittalogen.
Svarta Örns Orden USA, mitten av 1600-talet Gudsfruktan, fosterlandskärlek, broderskap och barmhärtighet I Sverige sedan 1902
Bifrostorden Sverige 1925 Hjälpverksamhet, främja en sund livsåskådning och bereda medlemmarna god samvaro. Religiöst och politiskt obundet
Ordenssällskapet BA (Brödernas Afton) Sverige 1931 "Inbördes hjälp och glädjen i högsätet" Obundet
Sirius-Orden Ystad Broderskap Utbrytning från Odd Fellow och SFMO
Tempel Riddare Orden USA 1845 Personlig utveckling och drogfrihet Obundet, del av den internationella nykterhetsrörelsen
Royal Order of Scotland Storbritannien 1741 Frimurerisk orden Internationellt ordenssällskap för frimurare, i Sverige sedan år 2000
Auroraorden 1815 Broderskap obundet
Ordenssällskapet W:6 Göteborg, 1851 "Vänskap och välgörenhet" Obundet. Svenskt ordenssällskap med 29 loger över hela Sverige
Ordenssällskapet W.F. Stockholm 1865 Att samla ansvarskännande svenska män oberoende av samhällsställning och religion till förädlande och berikande samvaro. före 1949 Sällskapet Wänskapsförbundet
Wänskapsbröderna Stockholm 1827 Främja vördnad för kristen tro, lydnad för gällande allmänna lagar och kärlek till fosterlandet, till stöd för nödställda likar, samt verka för sann vänskap och bröder till ett oskyldigt nöje. Obundet
Pimpinella Orden Stockholm, 1810-talet "Glädje och broderskap" Obundet. Troligen grundat av Carl-Michael Bellmans son.
Förbundet Frihetsbröderna Stockholm, 1886 "Bildande och nöjsamma förströelser" Obundet. Loger i Stockholm och Västervik
Mercurii-Orden Stockholm, 1860 Att främja intressekontakter och kamratlig samvaro mellan Bröder samt stödja Bröder som utan eget förvållande är i behov av hjälp. Obundet
Teaterorden TSO Göteborg 1916 Ordenssällskap för personer verksamma inom teater, dans, musik, film, press, radio, television eller andra medier Obundet
Ordenssällskapet Stjärnfallet Stockholm, 1995 Obundet, utbrytarsällskap från Siriusorden
Cantorum Göteborg, 1956 Att befrämja utövandet av sång och musik och att med sångens och musikens hjälp söka närma människor till varandra Obundet
Ordenssällskapet Den XV Mars Stockholm, 1854 "Att i en vald krets av prövade, redbare vänner njuta en oskyldig och sansad glädje samt höja denna njutning genom välgörenhet mot nödlidande medmänniskor" Obundet
Auxilium-Orden Stockholm, 1923 "Att arbeta för ett mjukare och humanare samhälle där alla har samma värde oberoende av trosuppfattning och hudfärg." Obundet
Mariaorden Instiftad i Norge 1916 självkännedom Endast öppen för kvinnor. Finns även i Danmark, Sverige och Tyskland
S.H-n Orden Stockholm 1875 Hjälpsamhet, broderskap Obundet. Svenskt ordenssällskap med flera loger i Sverige.
IOGT USA 1851 Nykterhetsrörelse (klassas inte längre som ordenssällskap) till Sverige 1879
Samfrimurarorden Le Droit Humain Frankrike 1880 Obundet Samfrimureri, icke reguljär. Upptar både män och kvinnor.
Svenska Frimurare Lägret Sverige 1951 Frimureri Strävar efter att arbeta enligt de ursprungliga formerna av frimureriet
OVL (Ordenssällskapet Vaga Leonis) Helsingborg, 1867 "Brödraskap, sammanhållning, samexistens" En av de ordenssällskap som ännu har sammankomst fler än en gång per år. Endast öppen för män.
Rosencreuzarna Tyskland, tid. 1600-tal Alkemi, mystik och magi Det finns flera ordenssällskap i Sverige inom denna tradition. A.M.O.R.C. är det största.
Cordis Quinta Malmö 1933 Orden har till ändamål att inom en gemensam organisation sammanföra Bröderna till en sällskaplig samvaro, tillvarataga och utveckla deras sociala och kulturella intressen samt främja ett vårdat och ridderligt uppträdande. Obundet, separata loger för herrar och damer
Ordo Templi Orientis Sverige Thelemisk orden, starkt präglad av Aleister Crowley och hans religiös-filosofiska system "Thelema". Har numera sitt internationella högkvarter i Göteborg.[1]

Motton:

"Gör vad du vill skall vara lagens helhet" och "Kärlek är lagen, kärlek under vilja"

Obundet. O.T.O är ett magiskt ordenssällskap och förvaltar rättigheterna till Aleister Crowleys litterära verk. De ger även ut "Book of the Law", "Lagens Bok" på svenska.
Historiska ordenssällskap i Sverige, som numera upphört.
Awazu och Wallassis Sverige 1732-48 För ridderliga idrotter och adliga bragder drottningens kammarherre Karl Fredrik Piper till Krageholm
Tankebyggarorden Sverige 1753-63 ? ?
Utile dulci Sverige 1766-95 ? ?
Farseglarorden Sverige 1766- kärlek Konservatism
Apollini sacra Sverige 1767-1779 ? ?
Historiska svenska ordenssällskap, som numera upphört.
Palmorden Weimar 1617-83 Språk och litteratur furstar och adel, även några kända svenska adelsmän

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Ordo Templi Orientis - Hem”. www.oto.se. http://www.oto.se. Läst 14 maj 2017.