Lackas (EC 1.10.3.2) är ett kopparjoninnehållande redoxenzym som syntetiseras bland annat av vednedbrytande svampar och insekter. Det innehåller i regel fyra kopparjoner som under den katalytiska cykeln alternerar mellan Cu(I) och Cu(II). Lackas kan reducera syrgas ända till vatten. Den har viss teknisk betydelse i textilindustrin.