Kommunal väg är en väg där en kommun är väghållare d.v.s. kommunen ansvarar för byggande av väg och drift av väg.

Byggande av vägar regleras i Väglagen. Fram till 1992 utgick statsbidrag från Vägverket för byggandet av vissa kommunala vägar, främst huvudleder inom tätorter som Ängöleden i Kalmar och Härlövsängaleden i Kristianstad.

En gata är inte en väg då gator regleras av Plan- och bygglagen.

Kommunala vägar har ett namn men normalt inget nummer, inte ens internt inom kommunen.

I Finland finns inte kommunala vägar annat än i städernas områden med gator. Staten handhar alla vägar genom de regionala myndigheterna.