Hovrättsråd är en domartitel i Sverige och Finland. I Sverige är ett hovrättsråd ledamot i en hovrätt och måste vara en lagfaren domare.[1] I Finland är hovrättsråd benämningen för samtliga domare i hovrätten förutom presidenten.[2]

I Sverige tilldelades titeln tidigare endast de till rangklass främsta, senare del äldsta ledamöterna i varje hovrätt, och utnämndes av Kunglig Majestät efter förslag av hovrätten.[3] Hovrättsråd hade i rangordningen som gällde fram till 1909 rang som överste, men efter/rang mellan överste och överstelöjtnant.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ 2 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
  2. ^ ”5 § Domare”. Domstolslag, 25.8.2016/673. Finlex. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160673?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Hovr%C3%A4tt. Läst 2 april 2017. 
  3. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 13 s. 382.