Grönbok

samrådsdokument inom EU

En grönbok är ett samrådsdokument[1] som Europeiska kommissionen utarbetar inom ett visst politikområde i början av ett lagstiftningsförfarande. I grönboken presenteras idéer och åtgärder som föreslås inom unionen. Syftet är att berörda och intresserade parter ska konsulteras innan lagstiftningsbehandlingen kommer igång. Baserat på den inkomna informationen kring grönboken från det civila samhället, lägger kommissionen sedan fram en mer utarbetad handlingsplan och konkreta lagförslag. Grönboken är början på en lång lagstiftningsprocess och följs ofta av en vitbok. Dessa ligger till grund för det lagförslag som kommissionen lägger fram. Förslaget går därefter vidare till Europaparlamentet och rådet för behandling, samt översänds till de nationella parlamenten.[2][3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Artikel 1 i protokoll 1 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 203. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  2. ^ ”Artikel 2 i protokoll 1 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 203. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  3. ^ ”Artikel 4 i protokoll 2 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 206-207. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.