Gibibit (Gib), tidigare ofta tvetydigt kallad gigabit (Gb) är en informations­enhet som motsvarar 1 073 741 824 (230 = 10243) bit. Namnet kommer av det binära prefixet gibi (Gi) och bit (b). Enheten ingår inte i internationella måttenhetssystemet, men sanktioneras av IEC.

Multipler av bit
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobit kb 103 Kibibit Kib 210
Megabit Mb 106 Mebibit Mib 220
Gigabit Gb 109 Gibibit Gib 230
Terabit Tb 1012 Tebibit Tib 240
Petabit Pb 1015 Pebibit Pib 250
Exabit Eb 1018 Exbibit Eib 260
Zettabit Zb 1021 Zebibit Zib 270
Yottabit Yb 1024 Yobibit Yib 280
Ronnabit Rb 1027
Quettabit Qb 1030

Gibibit är relaterat till enheten gigabit, som antingen definieras som en gibibit eller en miljard bit. Gibibit kan användas istället för gigabit när man vill specificera 230 bit, för att undvika tvetydighet bland de olika värdena av gigabit.

Källor redigera