Feniciska alfabetet

ett av världens äldsta alfabet som bara består av konsonanter

Det feniciska alfabetet kan dateras till cirka 1000 f.Kr. och utgår från det ugaritiska alfabetet. Detta alfabet med 22 bokstäver, bestående av konsonanter, som användes av fenicierna antas ha givit upphov först till det arameiska alfabetet, sedan grekiska alfabetet och det hebreiska alfabetet. Liksom de hebreiska och arabiska alfabeten saknar det feniciska symboler för vokaler, alla symbolerna representerar en konsonant. Det är därför inte ett alfabet i modern mening, utan en abjad.

Feniciska alfabetet
Ett av världens äldsta alfabet som bara består av konsonanter Redigera Wikidata
Abjad, naturligt utvecklat skriftsystem, alfabet utan gemener och versaler, semitiska alfabetet Redigera Wikidata
Tillkomst1050 f.Kr. Redigera Wikidata
LandFenicien Redigera Wikidata
Medlem avvärldsminne Redigera Wikidata
Förlagahieroglyfer
 • proto-sinaiitisk skrift Redigera Wikidata
Språkfeniciska Redigera Wikidata
Start­da­tum1200 f.Kr. Redigera Wikidata
Slutdatum150 Redigera Wikidata
Skriv­rikt­ninghöger till vänster Redigera Wikidata
Kul­tur­skydds­statusvärldsminne Redigera Wikidata
Tidigaste skrift­li­ga belägg840 f.Kr. Redigera Wikidata
Uni­code-inter­vallU+10900-1091F Redigera Wikidata

Ursprungligen höggs de feniciska bokstäverna i sten och de flesta symbolerna är därför kvadratiska eller raka snarare än runda (ungefär som runorna). Fenicierna skrev vanligen från höger till vänster, men det förekommer fall där man skrivit som när man plöjer en åker (raderna växlar:vänster-höger, höger-vänster, vänster-höger etc).

Bokstäverna har ofta flera alternativa utformningar: till exempel kan tav både skrivas som + och som x, chet kan ha både två och tre horisontella linjer, etc.

Det hebreiska alfabetet är mycket likt det feniciska. Dessutom skrevs moabitiska på liknande vis. Efter flera sekel användes det arameiska alfabetet i hebreiskan. Båda dessa alfabet består av uteslutande konsonanter.

De hebreiska namnen på bokstäverna antyder att de ursprungliga feniciska bokstäverna var piktogram. Den första bokstaven, alef, betyder till exempel ungefär oxe eller ko. Man kan fortfarande se antydan till horn hos bokstaven. Om man vänder upp-och-ned på dagens bokstav "A" finns oxen fortfarande kvar. "Samekh" betyder fisk och i symbolen kan man faktiskt se benen hos en fisk.

Eftersom fenicierna bedrev mycket sjöhandel, har feniciska inskriptioner hittats vid olika arkeologiska utgrävningar runt hela Medelhavet, till exempel Byblos, Libanon, Karthago med flera.

Bokstäverna redigera

Bokstav Unicode Namn Betydelse Ljud Motsvarande bokstav i
Hebreiska Arabiska Grekiska Latinska Kyrilliska
  𐤀 ʼāleph oxe ʼ א Αα Aa Аа
  𐤁 bēth hus b ב Ββ Bb Бб, Вв
  𐤂 gīmel kamel g ג Γγ Cc, Gg Гг
  𐤃 dāleth dörr d ד د،ذ Δδ Dd Дд
  𐤄 fönster h ה Εε Ee Ее, Єє
  𐤅 wāw krok w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
  𐤆 zayin vapen z ז Ζζ Zz Зз
  𐤇 ḥēth staket ח ح،خ Ηη Hh Ии, Йй
  𐤈 ṭēth hjul ט ط،ظ Θθ
  𐤉 yōdh arm y י ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј
  𐤊 kaph handflata k כ,ך Κκ Kk Кк
  𐤋 lāmedh pådrivare l ל Λλ Ll Лл
  𐤌 mēm vatten m מ,ם Μμ Mm Мм
  𐤍 nun orm n נ,ן Νν Nn Нн
  𐤎 sāmekh fisk s ס (ء) Ξξ, Χχ Xx Хх
  𐤏 ʼayin öga ʼ ע ع،غ Οο Oo Оо
  𐤐 mun p פ,ף Ππ Pp Пп
  𐤑 ṣādē papyrusplanta צ,ץ ص،ض (Ϡϡ) Цц, Чч
  𐤒 qōph nålsöga q ק (Ϙϙ) Qq
  𐤓 rēš huvud r ר Ρρ Rr Рр
  𐤔 šin tand š ש س،ش Σσς Ss Сс, Шш
  𐤕 tāw märke t ת ت،ث Ττ Tt Тт

Utvecklingen av det grekiska alfabetet utifrån det feniciska redigera

Det grekiska alfabetet antas ha utvecklats antingen direkt ur det feniciska eller utifrån ett gemensamt nordsemitiskt alfabet. Grekerna associerade i många fall samma ljud med samma symbol som fenicierna, men när det grekiska språket saknade vissa ljud använde grekerna symbolen till en vokal istället. Den feniciska symbolen alef till exempel ser nästan identisk ut med den grekiska bokstaven alfa, men representerar ett helt annat ljudvärde.

Externa länkar redigera