Fastighetsmäklarinspektionen

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.[1] Myndigheten sorterar under Finansdepartementet. Före den 1 augusti 2012 hette den Fastighetsmäklarnämnden.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)
FMI logotyp.svg
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunKarlstad
LänVärmlands län
Organisationsnr202100-4870
MyndighetschefGunilla Paulsson
InstruktionSFS 2009:606
Webbplatsfmi.se


VerksamhetRedigera

Fastighetsmäklarinspektionen ska i enlighet med fastighetsmäklarlagen (2011:666) och fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

 • pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt föra register över registrerade fastighetsmäklare,
 • utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
 • avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare.[2]

Myndigheten ska därutöver

 • informera om frågor som rör registrering av, tillsyn över och disciplinära åtgärder mot enskilda fastighetsmäklare,
 • informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
 • informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighetsmäklarsed, och
 • främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed
 • vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.[3]

RegistreringRedigera

För att få arbeta som fastighetsmäklare i Sverige måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Från och med den 1 oktober 2003 gäller detta även dem som förmedlar enbart hyresrätter. Undantag från kravet på registrering finns dock, bland annat för advokater.

För att bli registrerad krävs bland annat att den sökande är myndig, inte försatt i konkurs eller belagd med näringsförbud, har en tillfredsställande utbildning, är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare samt att den sökande har en ansvarsförsäkring. Vad gäller utbildningskraven så utfärdar inspektionen föreskrifter om dessa.

Tillsyn och disciplinära åtgärderRedigera

Fastighetsmäklarinspektionen ska se till att fastighetsmäklarna i sin verksamhet iakttar de skyldigheter fastighetsmäklarlagen föreskriver. Den fastighetsmäklare som inte gör det kan få sin registrering återkallad, vilket är liktydigt med yrkesförbud. Om det är tillräckligt, kan inspektionen i stället meddela mäklaren en varning eller erinran. Fastighetsmäklarinspektionens praxis i tillsynsärenden bidrar till att utveckla god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklarinspektionens avgöranden i tillsynsärenden finns publicerade i årsböcker (2000 - 2013). Från och med 2014 är samtliga beslut i disciplinnämnden sökbara på myndighetens webbplats via funktionen "Sök beslut". Besluten är avidentifierade, men med diarienummer synligt. Det framgår också om besluten har vunnit laga kraft eller har överklagats.

Fastighetsmäklarinspektionen avgör inte ekonomiska tvister. Skadeståndskrav mot mäklare och tvister om mäklarens ersättning prövas i allmän domstol (tingsrätt). Sådana krav kan även prövas av Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd.

OrganisationRedigera

Fastighetsmäklarinspektionen är en enrådighetsmyndighet.[4]

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns disciplinnämnden och som har till uppgift att avgöra ärenden som kan leda till en disciplinär påföljd för en mäklare eller som är av principiellt intresse. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller återkallelse av registrering för en fastighetsmäklare.[5]

Myndighetschefen ska utses till ledamot i Disciplinnämnden.[6] Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.[7]

FMI har 18 anställda (april 2018).[8]

HistorikRedigera

År 1947 tillkom en Kungl Kungörelse om frivillig auktorisation av fastighetsmäklare. Stockholms Handelskammare ägde då rätt att auktorisera fastighetsmäklare. För erhållandet av auktorisation fordrades vanligen, att sökanden genomgått en korrespondenskurs på slutligen cirka 200 sidor jämte tentamina samt hade minst tre års praktisk erfarenhet.

Från 1984-07-01 påbörjade landets länsstyrelser en obligatorisk registrering av landets alla fastighetsmäklare. Sökande skulle senast 1986-07-01 uppvisa betyg på genomgången 270 timmars komvuxutbildning eller motsvarande. Nämnda datum avregistrerades cirka 300 fastighetsmäklare, som saknade formell utbildning.

Från1995-10-01 ersattes tidigare registreringar hos länsstyrelserna av en registrering hos den nybildade Fastighetsmäklarnämnden FMN, inrymd hos KammarkollegietRiddarholmen i Stockholm. Nämndens förste ordförande blev Jörgen Beck-Friis. Myndighetens namn ändrades 2012-08-01 till Fastighetsmäklarinspektionen FMI. Av alla sökanden som nyregistrerades efter 2002-01-07 krävdes högskoleutbildning. Utbildningskravet har successivt ökat till tvåårig högskoleutbildning vid någon av de åtta högskolor, som erbjuder sådan utbildning.

Myndigheten flyttade 2017-12-01 från Stockholm till Karlstad.

LitteraturRedigera

 • Zacharias, Claude (2001). Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, 608 sidor. Norstedts Juridik AB. ISBN 91-39-10503-2.
 • Melin, Magnus (2017). Fastighetsmäklarlagen. En kommentar. Norstedts Juridik AB.

NoterRedigera

 1. ^ 1 § förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.
 2. ^ 1 § förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.
 3. ^ 2 § förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.
 4. ^ 5 § förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.
 5. ^ 6 § förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.
 6. ^ ”11 § i förordningen (2009:66) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen”. www.riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009606-med-instruktion-for_sfs-2009-606. Läst 9 april 2018. 
 7. ^ 9 § förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.
 8. ^ Myndighetens webbplats, besökt 9/4 2018.