Fånggröda är en gröda, vilken sås in i befintlig gröda. Den är avsedd för att ta upp växtnäring under sensommaren och höst, för att sedan plöjas ner. Ett flertal vetenskapliga undersökningar har visat att fånggrödor minskar växtnäringsläckaget[1] och därmed övergödningen. Dessutom ökar transpirationen från fältet, varpå avrinningen minskar. Fånggrödor ger EU-bidrag och får räknas in i arealen vintergrön mark.[2][3]

Vitsenap som fånggröda i ett sädesfält i Polen.

Källor

redigera