Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål å det allmännas vägnar av en åklagare. Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken. Brottmål handläggs vid allmän domstol, som exempelvis tingsrätten. Förfarandet kan hänföra sig till brott såväl enligt brottsbalken som till annan strafflagstiftning.

Brottmål är en rättegång där åklagaren anser att ett brott har begåtts och att de åtalade ska straffas. En annan typ av rättegång är tvistemål där två personer som inte kommer överens låter en domstol avgöra frågan.